หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality and Communication Pro)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Personality and Communication Pro)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธูรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การประชุมการ สื่อสารและการนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพ และการสื่อสารที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืน พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่
   ดังนั้นวิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Personality and Communication Pro) ในการการเสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการต้อนรับลกค้า และการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับลูกค้า หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมาย ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทราบถึงบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ คืออะไรทำไมช่วยทำให้หลายๆท่านประสบความสำเร็จ ร่ำรวย และยิ่งใหญ่ได้ กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก ในยุคใหม่นี้ รวมถึงการค้นหาบุคลิกภาพของท่านว่าเป็นแบบไหน เป็นสไตล์แบบใด 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : 
       เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต 
เนื้อหาในการบรรยาย : เป็นการยกตัวอย่างบุคคล และองค์กร ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกและระดับประเทศ โดยมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี องค์ประกอบ 3 ส่วนของบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพในสไตล์ของท่าน ท่านมีบุคลิกภาพแบบไหน ความเหมาะสมในการแต่งกายต่างที่เสริมบุคลิกให้ โดดเด่นอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืนให้กับตนเอง 
กิจกรรม การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองเพื่อความสำเร็จ คุณมีสไตล์แบบไหน ใจของคุณคิดแบบใด (ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ) 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
      1. เพื่อให้ทราบถึงบุคลิกภาพภายในของตน รวมถึงรู้จักบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้น 
      2. เพื่อทราบบุคลิกภายในของเพื่อน เพื่อการปรับใช้ในการสื่อสาร ติดต่อ และการทำงานร่วมกัน 
2. การสร้างภาพลักษณ์ของเรา (จากการพัฒนาบุคลิกภายใน และภายนอก) และ เราเองก็เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ที่ทุกคนมองเห็นและรับรู้ได้ 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : 
       เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของภาพลักษณ์
       เพื่อสามารถสร้างภาพลักษณ์เบื้องต้นให้กับตนเองได้ 
กิจกรรม น่าค้นหาในสไตล์คุณ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
      1. เพื่อนำเสนอบุคลิกภาพของตน 
      2. เพื่อวิเคราะห์แบบอย่าง (Role Model) ของคุณเพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
      3. เพื่อทราบถึงงานและกิจกรรมของตนเอง ที่ต้องใช้การพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดความก้าวหน้า
3. ความรู้การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม หลักการแต่งกายที่ดีในโอกาสต่างๆ โดยมีรูปภาพและการอธิบายตัวอย่างประกอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์การแต่งกายของผู้เข้าร่วมอบรม 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการแต่งกายที่ดีในโอกาสต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้กับตนเอง
กิจกรรม แต่งกายแบบไหนสไตล์คุณ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
      1. พื่อค้นหา และวิเคราะห์แนวทางในการสร้างแต่งกายที่ดี และเหมาะสม ได้รับการยอมรับในวิชาชีพหรือในการทำงานของตน 
4. จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่พบกันในครั้งแรก รู้จักทักทายสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน รวมถึงมรรยาทต่างๆ ในสังคม กิจกรรม สร้างความประทับใจแรกพบ 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
       เพื่อฝึกปฏิบัติทักทายสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
5. มาดที่สง่างามของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงมาด ท่วงท่า กริยาอาการ ที่สง่างามและเป็นสากล
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติและปรับท่วงท่า กริยาอาการของตนให้ดูดี เหมาะสมกับการเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร
กิจกรรม ฝึกท่วงท่าที่สง่างามในสไตล์คุณ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      1. เพื่อฝึกปรับแก้ไขการกำกับมาดและท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่า ดูดี และน่าเชื่อถือในสายตาผู้ที่ได้พบเห็น 
      2. เพื่อวางพื้นฐานของบุคลิกภาพจากภายในที่ดี นอกเหนือการแต่งกายที่ดีจากภายนอกแล้ว 
6. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ของคุณ และกิจกรรม Mind Training 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ภายนอก และเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบุคลิกภาพภายในของตน รวมถึงรู้จักบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้น 
กิจกรรม ฝึก Mind Training 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อดุลยภาพของจิตใจ และพัฒนา EQ ให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์และ ความรู้สึกที่แสดงออก การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
7. ฝึกเทคนิคการพูด การใช้น้ำเสียง การเลือกใช้คำพูดให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจแก่เจ้านาย ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงเทคนิคการฟัง (Listening Technique) ทักษะการฟังที่ดี โดยเฉพาะ การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening) จะทำให้คุณได้รับการยอมรับชื่นชม จากคนอื่น 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักรู้ความสำคัญของการพูด การใช้น้ำเสียงในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการรับฟังแบบ เข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening)
กิจกรรม ฝึก ฟังเพื่อให้เข้าใจ โดยการรับฟังแบบ เข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening) 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      1. เพื่อให้ทราบมีทักษะการรับฟังแบบ เข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening) 
8. พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดในที่ชุมชน การใช้ภาษากาย และเทคนิคการตอบคำถาม อย่างมืออาชีพ การสื่อสารในโอกาสต่างๆ ที่มีความสำคัญมากๆ เช่น การตอบข้อโต้แย้ง การบอกถึงข่าวร้ายให้ผู้ฟังสามารถรับได้ การให้คำแนะนำ และการให้คำปรึกษา ฯลฯ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย : 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย (โดยเฉพาะการใช้สายตา) 
       เพื่อการสื่อสารความคิดหรือ ข้อมูลให้ผู้ฟัง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการพูด การถาม และตอบคำถาม การใช้น้ำเสียง ผ่านโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
กิจกรรม บุคลิกภาพต้องตา-สื่อสารโดนใจ" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อฝึกพัฒนาการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมืออาชีพ และเป็นที่ประทับใจ 
9. รุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายใน และภายนอกที่ มีความเชื่อมั่น ส่งามงาม รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง และองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการแต่งกาย มรรยาทสังคม พัฒนาท่วงท่า กริยา ที่สง่างามของตน 
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิคการพูด การสื่อสารในโอกาสต่างๆ ที่มีความสำคัญมากๆ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว จูงใจได้อย่างโดดเด่น และประทับใจทั้งในการพบหน้า และผ่านโทรศัพท์ 
5. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จ

รูปแบบการอบรม

   การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 
1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique 
2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop) 
3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing) 
4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน 
5. สื่อมัลติมีเดีย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม