หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality & Sales Presentation Pro)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ (Personality & Sales Presentation Pro)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไร้พรมแดน โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การสื่อสาร การนำเสนอ และการขายสินค้า หรือบริการ ซึ่งต้องมี กระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวสินค้า สร้างสรรค์และนำเสนอในมุมมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของลูกค้าตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทัพนักขายถือเป็นทัพหน้าของธุรกิจที่ทำรายได้เข้าสู่องค์กร เป็นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยู่รอดหรือความรุ่งโรจน์ขององค์กร ที่ต้องทำการฝึกฝน พัฒนาให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น และสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ ทางวิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการนำเสนองานขายอย่างมืออาชีพ” (Personality & Sales Presentation Pro) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการเข้าพบลูกค้าในงานขาย และงานบริการรวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การสื่อสารและการนำเสนอ และมีบุคลิกภาพเพื่องานขายอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในงานขายระดับโลก และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในงานขาย
วัตถุประสงค์ 
       เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสำหรับการก้าวสู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
       เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก
       เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สินค้าที่ขาย และองค์กรที่ทำงานอยู่
เนื้อหาการบรรยาย
เป็นการยกตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ และบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
       Steve Job เก็บกระป๋องเป็ปซี่ขายเพื่อแลกกับอาหารกลางวัน สู่ CEO ที่เปลี่ยน Life Style คนทั้งโลก
       คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ จากเด็ก ป.5 เจ้าของอาณาจักรโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กิจกรรม
       แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด โดยมี 3 คำถามคือ งานขายดีอย่างไร ทำไมต้องเป็นสินค้าหรือบริการนี้ ทำไมต้องเป็นบริษัทหรือองค์กรนี้
2. มรรยาทต่างๆ และเทคนิคต่างๆในสังคม เพื่องานขาย และการบริการเช่น การทักทาย การไหว้ การสร้างความประทับใจแรกพบ มรรยาท การยืน การเดิน การเข้าพบการใช้นามบัตร
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
       เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในสังคมพร้อมฝึกปฏิบัติ 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน และการดำเนินชีวิตของตน เพื่อการยอมรับ และชื่นชมจากคนอื่นๆที่ได้พบเห็น 

กิจกรรม
       การเข้าพบ การแนะนำสินค้า และบริการ ที่น่าประทับใจ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้สามารถ ไหว้ ทักทาย การแนะนำตัว การยืน การเดิน รวมถึงมารยาทการเข้าพบ ที่สง่างามและเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ปฏิบัติอยู่ในองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาติดต่อพบปะด้วย
3. บุคลิกภาพของนักขาย และผู้ให้บริการมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ภายนอก เป็นที่น่าประทับใจของลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มก้าวสู่การนำเสนออย่างมืออาชีพ 

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม 
       การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าผม 
       เทคนิค การต้อนรับที่ประทับใจ การยืน การนั่ง การวางมือ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
       กิจกรรมภาษากายและการวางบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการขาย การต้อนรับ และการบริการ

4. ขั้นตอนการนำเสนอและรับฟังเชิงที่ปรึกษาให้กับลูกค้า (Consultative Selling)กระบวนการขาย และเทคนิคในการนำเสนอสินค้า หรือบริการต่างๆด้วย Model P-I-S-E-S-A 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลำดับ ขั้นตอนในกระบวนการขาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ที่มักเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

เนื้อหาในการบรรยาย
       การพูดเพื่อจูงใจลูกค้า - เทคนิคการนำเสนอ ด้วย Model P-I-S-E-S-A - การรับฟังเชิงที่ปรึกษาให้กับลูกค้
5. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูดและ ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้าด้วย Model P-I-S-E-S-A
รูปแบบกิจกรรม
       เป็นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ 
ลักษณะของกิจกรรม
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขายโดยใช้ความรู้ และเทคนิคที่ได้เรียนรู้มา
6. บรรยาย การปิดการขาย การเจรจาต่อรอง 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
       การตอบข้อโต้แย้ง ปิดการขาย 9 เทคนิคการปิดการขาย
       การเจรจาต่อรองกับลูกค้า
       การติดตาม ลูกค้า

7. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูด ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้า ฝึกเจรจาต่อรองและปิดการขาย 
รูปแบบกิจกรรม
       เป็นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ 
ลักษณะของกิจกรรม 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขาย ตอบข้อโต้แย้งและการปิดการขาย
8. เทคนิคในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง,R = Reactive of feeling สะท้อน, R = Restatement ทวนความ, R = Review สรุปความ) การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อชื่นชมในงานขายและบริการ เพื่อเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นโอกาสพัฒนาการขายและบริการ ให้เป็นเลิศ อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย: 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักรู้ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และรับมือกับปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงฝึกปฏิบัติ
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นโอกาสที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและการบริการ รวมถึงอยากใช้สินค้าและบริการต่อไปอย่างยั่งยืน กิจกรรม กิจกรรม “Role Play: ฝึกปฏิบัติเพื่อรับมือกับปัญหาด้วย Model 4R” โดยแบ่งกลุ่ม 2-3 ท่าน/กลุ่ม ให้สลับกันในกลุ่ม 1-2 ท่านเป็นลูกค้า มาร้องเรียนในสถานการณ์ใกล้เคียงความจริงที่สุด และอีก 1-2 ท่านใช้ทักษะที่อบรมมาในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์และรับมือ กับข้อโต้แย้ง หรือข้อร้องเรียน 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
       เพื่อให้ทราบวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้า เช่นการใช้โทรศัพท์ FaceBook ฯลฯ
       เพื่อปรับใช้ในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
       เพื่อให้เห็นวงจรของงานบริการที่ต้องมีการร้องเรียนและบริหาร จัดการให้เป็นโอกาสที่ดีได้

กิจกรรม “Expertise &Q/A”
       เพื่อประมวลความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ และชมวีดีโอผู้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในตนเอง และงานขาย ในสินค้า หรือบริการ และในองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนขาย มีทักษะการเจรจาต่อรอง การปิดการขายอย่างมืออาชีพได้เป็นอย่างดี 
3. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร 
4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะและการนำเสนอการขายด้วย Model P-I-S-E-S-A อย่างมืออาชีพ
5. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการรับมือกับปัญหา ข้อโต้แย้งของลูกค้า และสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้
6. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลงาน สร้างรายได้จากการขายได้อย่างดีเยี่ยม

รูปแบบการจัดอบรม
 บรรยายแบบ Adult Learning ApproachRole Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนต์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม