หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality & Sales Presentation Pro)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ (Personality & Sales Presentation Pro)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไร้พรมแดน โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การสื่อสาร การนำเสนอ และการขายสินค้า หรือบริการ ซึ่งต้องมี กระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวสินค้า สร้างสรรค์และนำเสนอในมุมมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของลูกค้าตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทัพนักขายถือเป็นทัพหน้าของธุรกิจที่ทำรายได้เข้าสู่องค์กร เป็นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยู่รอดหรือความรุ่งโรจน์ขององค์กร ที่ต้องทำการฝึกฝน พัฒนาให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น และสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ ทางวิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการนำเสนองานขายอย่างมืออาชีพ” (Personality & Sales Presentation Pro) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการเข้าพบลูกค้าในงานขาย และงานบริการรวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การสื่อสารและการนำเสนอ และมีบุคลิกภาพเพื่องานขายอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในงานขายระดับโลก และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในงานขาย
วัตถุประสงค์ 
       เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสำหรับการก้าวสู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
       เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก
       เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สินค้าที่ขาย และองค์กรที่ทำงานอยู่
เนื้อหาการบรรยาย
เป็นการยกตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ และบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
       Steve Job เก็บกระป๋องเป็ปซี่ขายเพื่อแลกกับอาหารกลางวัน สู่ CEO ที่เปลี่ยน Life Style คนทั้งโลก
       คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ จากเด็ก ป.5 เจ้าของอาณาจักรโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กิจกรรม
       แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด โดยมี 3 คำถามคือ งานขายดีอย่างไร ทำไมต้องเป็นสินค้าหรือบริการนี้ ทำไมต้องเป็นบริษัทหรือองค์กรนี้
2. มรรยาทต่างๆ และเทคนิคต่างๆในสังคม เพื่องานขาย และการบริการเช่น การทักทาย การไหว้ การสร้างความประทับใจแรกพบ มรรยาท การยืน การเดิน การเข้าพบการใช้นามบัตร
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
       เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในสังคมพร้อมฝึกปฏิบัติ 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน และการดำเนินชีวิตของตน เพื่อการยอมรับ และชื่นชมจากคนอื่นๆที่ได้พบเห็น 

กิจกรรม
       การเข้าพบ การแนะนำสินค้า และบริการ ที่น่าประทับใจ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้สามารถ ไหว้ ทักทาย การแนะนำตัว การยืน การเดิน รวมถึงมารยาทการเข้าพบ ที่สง่างามและเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ปฏิบัติอยู่ในองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาติดต่อพบปะด้วย
3. บุคลิกภาพของนักขาย และผู้ให้บริการมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ภายนอก เป็นที่น่าประทับใจของลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มก้าวสู่การนำเสนออย่างมืออาชีพ 

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม 
       การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าผม 
       เทคนิค การต้อนรับที่ประทับใจ การยืน การนั่ง การวางมือ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
       กิจกรรมภาษากายและการวางบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการขาย การต้อนรับ และการบริการ

4. ขั้นตอนการนำเสนอและรับฟังเชิงที่ปรึกษาให้กับลูกค้า (Consultative Selling)กระบวนการขาย และเทคนิคในการนำเสนอสินค้า หรือบริการต่างๆด้วย Model P-I-S-E-S-A 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลำดับ ขั้นตอนในกระบวนการขาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ที่มักเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

เนื้อหาในการบรรยาย
       การพูดเพื่อจูงใจลูกค้า - เทคนิคการนำเสนอ ด้วย Model P-I-S-E-S-A - การรับฟังเชิงที่ปรึกษาให้กับลูกค้
5. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูดและ ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้าด้วย Model P-I-S-E-S-A
รูปแบบกิจกรรม
       เป็นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ 
ลักษณะของกิจกรรม
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขายโดยใช้ความรู้ และเทคนิคที่ได้เรียนรู้มา
6. บรรยาย การปิดการขาย การเจรจาต่อรอง 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
       การตอบข้อโต้แย้ง ปิดการขาย 9 เทคนิคการปิดการขาย
       การเจรจาต่อรองกับลูกค้า
       การติดตาม ลูกค้า

7. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูด ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้า ฝึกเจรจาต่อรองและปิดการขาย 
รูปแบบกิจกรรม
       เป็นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ 
ลักษณะของกิจกรรม 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขาย ตอบข้อโต้แย้งและการปิดการขาย
8. เทคนิคในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง,R = Reactive of feeling สะท้อน, R = Restatement ทวนความ, R = Review สรุปความ) การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อชื่นชมในงานขายและบริการ เพื่อเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นโอกาสพัฒนาการขายและบริการ ให้เป็นเลิศ อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย: 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักรู้ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และรับมือกับปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงฝึกปฏิบัติ
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นโอกาสที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและการบริการ รวมถึงอยากใช้สินค้าและบริการต่อไปอย่างยั่งยืน กิจกรรม กิจกรรม “Role Play: ฝึกปฏิบัติเพื่อรับมือกับปัญหาด้วย Model 4R” โดยแบ่งกลุ่ม 2-3 ท่าน/กลุ่ม ให้สลับกันในกลุ่ม 1-2 ท่านเป็นลูกค้า มาร้องเรียนในสถานการณ์ใกล้เคียงความจริงที่สุด และอีก 1-2 ท่านใช้ทักษะที่อบรมมาในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์และรับมือ กับข้อโต้แย้ง หรือข้อร้องเรียน 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:
       เพื่อให้ทราบวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้า เช่นการใช้โทรศัพท์ FaceBook ฯลฯ
       เพื่อปรับใช้ในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
       เพื่อให้เห็นวงจรของงานบริการที่ต้องมีการร้องเรียนและบริหาร จัดการให้เป็นโอกาสที่ดีได้

กิจกรรม “Expertise &Q/A”
       เพื่อประมวลความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ และชมวีดีโอผู้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในตนเอง และงานขาย ในสินค้า หรือบริการ และในองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนขาย มีทักษะการเจรจาต่อรอง การปิดการขายอย่างมืออาชีพได้เป็นอย่างดี 
3. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร 
4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะและการนำเสนอการขายด้วย Model P-I-S-E-S-A อย่างมืออาชีพ
5. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการรับมือกับปัญหา ข้อโต้แย้งของลูกค้า และสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้
6. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลงาน สร้างรายได้จากการขายได้อย่างดีเยี่ยม

รูปแบบการจัดอบรม
 บรรยายแบบ Adult Learning ApproachRole Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนต์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม