หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Personality & Upselling Pro)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่ไหลเยิ้ม (โลกที่ขอบเขตของการเป็นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรีขยายตัวใหญ่ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย และสุดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทัพนักขายถือเป็นทัพหน้าของธุรกิจที่ทำรายได้เข้าสู่องค์กร เป็นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยู่รอดหรือความรุ่งโรจน์ขององค์กร ที่ต้องทำการผ่าตัด เสริมแต่ง พัฒนาให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ 
   วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ “ ให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การสื่อสารและการนำเสนอ และมีบุคลิกภาพเพื่องานขายอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในงานขายระดับโลก 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสำหรับการก้าวสู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
2. ปรับเข็มทิศและทัศนคติในงานขาย 
วัตถุประสงค์ 
       เพื่อปรับความคิดและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก 
       เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สินค้าที่ขายและองค์กรที่ทำงานอยู่ 
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม 
       ทัศนคติต่องานขาย 
       แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขาย 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       5รู้ในธุรกิจการขาย:รู้จักตนเอง รู้จักองค์กร รู้จักผลิตภัณฑ์และการบริการ รู้จักลูกค้าและรู้จักคู้แข่ง
4. บุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ภายนอกเป็นที่น่าประทับใจของลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มก้าวสู่การนำเสนออย่างมืออาชีพ

5. ขั้นตอนและกระบวนการขาย 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลำดับ ขั้นตอนในกระบวนการขาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ที่มักเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
       การนำเสนอโดยใช้เทคนิคการสื่อสารลูกค้าแบบ FABE & ABCDE เทคนิคการนำเสนอสินค้า

6. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ I" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูดและ ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้า 
รูปแบบกิจกรรม 
       เป็นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ 
ลักษณะของกิจกรรม 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขาย
7. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ II" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูด ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้า 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขาย

8. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูด ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้า 
รูปแบบกิจกรรม 
       เป็นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ 
ลักษณะของกิจกรรม 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขายและการปิดการขาย
9. แผนและวิธีการรับมือกับปัญหาและเทคนิคการแก้สถานการณ์ 
เทคนิคการฟังอย่างมืออาชีพ 
       แนวทางและวิธีจัดการกับปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
       วงจรการแก้ไขข้อร้องเรียน 
       แผนการชดเชยให้ลูกค้า 
       เทคนิค I-Message
       เทคนิคลูกตุ้มนาฬิกา 
       การฟัง 4 ระดับ

10. กิจกรรม “Role Play: ฝึกปฏิบัติเพื่อรับมือกับปัญหา”
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ
11. บรรยาย กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา: Consultative Selling
12. กิจกรรม "การนำเสนอในงานขาย และการขายเชิงที่ปรึกษา: Consultative Selling
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้าและขั้นตอนปฏิบัติ 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขายเชิงที่ปรึกษา

13. กิจกรรม “Expertise &Q/A”
วัตถุประสงค์ในกิจกรรม 
       เพื่อประมวลความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่น และศรัทราในตนเอง และงานขาย ในสินค้าที่ทำ และในองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนขายได้เป็นอย่างดี 
3. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร
4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะและการนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการรับมือกับปัญหา ข้อโต้แย้งของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้ 
6. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการใช้โทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
7.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลงาน สร้างรายได้จากการขายได้อย่างดีเยี่ยม

รูปแบบการจัดอบรม
   การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 
1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. สื่อมัลติมีเดีย

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บุคลิกภาพงานขายการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น