หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality & Upselling Pro)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ (Personality & Upselling Pro)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่ไหลเยิ้ม (โลกที่ขอบเขตของการเป็นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรีขยายตัวใหญ่ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย และสุดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทัพนักขายถือเป็นทัพหน้าของธุรกิจที่ทำรายได้เข้าสู่องค์กร เป็นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยู่รอดหรือความรุ่งโรจน์ขององค์กร ที่ต้องทำการผ่าตัด เสริมแต่ง พัฒนาให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ 
   วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ “ ให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การสื่อสารและการนำเสนอ และมีบุคลิกภาพเพื่องานขายอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในงานขายระดับโลก 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสำหรับการก้าวสู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
2. ปรับเข็มทิศและทัศนคติในงานขาย 
วัตถุประสงค์ 
       เพื่อปรับความคิดและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก 
       เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สินค้าที่ขายและองค์กรที่ทำงานอยู่ 
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม 
       ทัศนคติต่องานขาย 
       แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขาย 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       5รู้ในธุรกิจการขาย:รู้จักตนเอง รู้จักองค์กร รู้จักผลิตภัณฑ์และการบริการ รู้จักลูกค้าและรู้จักคู้แข่ง
4. บุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ภายนอกเป็นที่น่าประทับใจของลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มก้าวสู่การนำเสนออย่างมืออาชีพ

5. ขั้นตอนและกระบวนการขาย 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลำดับ ขั้นตอนในกระบวนการขาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ที่มักเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
       การนำเสนอโดยใช้เทคนิคการสื่อสารลูกค้าแบบ FABE & ABCDE เทคนิคการนำเสนอสินค้า

6. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ I" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูดและ ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้า 
รูปแบบกิจกรรม 
       เป็นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ 
ลักษณะของกิจกรรม 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขาย
7. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ II" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูด ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้า 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขาย

8. กิจกรรม "การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ ภาษาพูด ภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้า 
รูปแบบกิจกรรม 
       เป็นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ 
ลักษณะของกิจกรรม 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขายและการปิดการขาย
9. แผนและวิธีการรับมือกับปัญหาและเทคนิคการแก้สถานการณ์ 
เทคนิคการฟังอย่างมืออาชีพ 
       แนวทางและวิธีจัดการกับปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
       วงจรการแก้ไขข้อร้องเรียน 
       แผนการชดเชยให้ลูกค้า 
       เทคนิค I-Message
       เทคนิคลูกตุ้มนาฬิกา 
       การฟัง 4 ระดับ

10. กิจกรรม “Role Play: ฝึกปฏิบัติเพื่อรับมือกับปัญหา”
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ
11. บรรยาย กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา: Consultative Selling
12. กิจกรรม "การนำเสนอในงานขาย และการขายเชิงที่ปรึกษา: Consultative Selling
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือข้อมูลให้ลูกค้าและขั้นตอนปฏิบัติ 
       Role Play เพื่อการนำเสนอการขายเชิงที่ปรึกษา

13. กิจกรรม “Expertise &Q/A”
วัตถุประสงค์ในกิจกรรม 
       เพื่อประมวลความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่น และศรัทราในตนเอง และงานขาย ในสินค้าที่ทำ และในองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนขายได้เป็นอย่างดี 
3. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร
4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะและการนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการรับมือกับปัญหา ข้อโต้แย้งของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้ 
6. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการใช้โทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
7.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลงาน สร้างรายได้จากการขายได้อย่างดีเยี่ยม

รูปแบบการจัดอบรม
   การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 
1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. สื่อมัลติมีเดีย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม