หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมศักยภาพสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน
(Personality Development and Potentials for Executives)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมศักยภาพสำหรับผู้บริหาร (Personality Development and Potentials for Executives)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารในยุคไซเบอร์ หรือยุคแห่งการเชื่อมต่อด้วยสื่อเทคโนโลยี ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งด้วยภาพลักษณ์ที่ผู้คนรอบข้างและทุกระดับชั้นจะมองเห็น และสัมผัสต่อภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารนั้นมี ความประทับใจเมื่อแรกพบและในครั้งถัดไป ความสง่างามที่สามารถแสดงออกได้จากภายในสู่ภายนอก ช่วยส่งผลถึงความรู้สึกและความนึกคิดต่อผู้พบเห็น ทั้งยังมีผลในเรื่องจิตวิทยากับผู้คนรอบข้างในด้านบวก ยังประโยชน์มากมายที่มิอาจมองเห็นได้ตามมาต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมีไว้เพื่อเสริมศักยภาพต่องานด้านบริหาร สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์สง่างามของผู้นำต่อการจดจำ สร้าง Passion ต่อผู้ใต้บังคับบัษชา เหล่านี้คือบุคลิกภาพที่เน้นให้สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เพราะผู้บริหารจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในแต่ละสภาวการณ์ในจุดที่ตนเองยืนอยู่ บุคลิกภาพที่เป็นธรรมชาติ ดึงดูดให้เข้าหา อบอุ่นเมื่อเข้าถึง แฝงความสง่างามไว้ภายใน ช่วยเสริมศักยภาพในหลายๆด้านให้กับผู้บริหารที่ได้ฝึกปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ 
 ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเอง พร้อมเสริมศักยภาพด้านงานบริหารบุคลากรและองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ได้ตั้งเป้าไว้

“บุคลิกภาพที่สง่างาม ย่อมแฝงศักยภาพแห่งความสำเร็จไว้เสมอ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพในรูปของภาวะผู้นำ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคสำคัญทั้งหมดต่อการปรับพัฒนาบุคลิกภาพ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ร่วมกับงานบริหารในทุกมิติ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ปัจจุบันกับบุคลิกภาพของตนเอง 
ปลูกวิธีคิดสื่อสารถึงบุคลิกภาพต่อภาวะผู้นำ 
เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมศักยภาพต่อภาวะผู้นำ 
บุคลิกภาพและการสอดประสานกับ EQ 
บุคลิกภาพและการสื่อสาร 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายในทุกมิติ 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกทุกมิติ 
การเลือกอาภรณ์ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพต่อภาวะผู้นำ 
การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพสู่ศักยภาพที่เหนือกว่าต่อทุกสภาวการณ์ 
เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพต่อภาวะผู้นำด้วยเทคนิคทางการตลาด 
สร้างโอกาสแห่งความสำเร็จผ่านการสื่อสารด้วยบุคลิกภาพ 
การบันทึกไมล์สโตนสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพในแต่ละระยะ 
การสร้าง Passion สู่การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างยั่งยืน 
มารยาททางสังคม 
          การแนะนำตัวเมื่อแรกพบ 
          การตรวจสอบสถานการณ์ก่อนเข้าเรื่องสนทนา 
          การพูดคุยในเรื่องทั่วไป
          การนำเสนองาน
          การวิเคราะห์บุคลิกภาพของลูกค้า
          การให้และรับสิ่งของ 
          การรับประทานอาหาร
          การพบปะโดยบังเอิญ / การพบโดยการนัดหมาย 

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

          ร่วมกิจกรรมความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพในรูปแบบต่างๆ 
          แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น 
          วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม