หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(The First time Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ (The First time Manager)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักการและเหตุผล
 องค์กรโดยส่วนใหญ่ให้โอกาสคนที่ตั้งใจทำงาน , มีความรู้ความสามารถในงาน , รับผิดชอบและมีความภักดีต่อองค์กรในการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ โดยที่ขาดเรื่องการพัฒนาให้เขาสามารถรับบทบาทผู้จัดการได้อย่างที่เขามั่นใจ ทำให้หลายองค์กร “เสียพนักงานดีๆไปหนึ่งคน แต่ได้ผู้จัดการที่ไม่พร้อมมาหนึ่งคน”
 ผู้จัดการหลายคนจำเป็นต้องให้ความสนใจไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่ตัวงานเพราะผู้จัดการจำเป็นต้องทำงานผ่านผู้อื่น ดังนั้นไม่ควรยึดเอาแนวความคิดของตัวเองเป็นหลักควรฟังผู้อื่น ผู้จัดการยังต้องเป็นผู้นำทีม (ภาวะผู้นำ) รอบรู้และมองภาพรวมได้อย่างถ่องแท้ (วิสัยทัศน์) กล้าตัดสินใจ
 ผู้จัดการมือใหม่หรือผู้บริหารที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในช่วงเริ่มต้น หากไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ตั้งแต่แนวความคิด, วิธีทำงาน และการปฏิบัติตัว เสียใหม่ แล้วย่อมทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความสับสน และไม่มั่นใจในตัวผู้จัดการ สุดท้ายก็จะนำไปสู่การลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้จัดการมือใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักในการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและทั้งจิตใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา
 เพื่อสามารถกำหนดบทบาทของตัวเองในฐานะผู้จัดการได้อย่างเหมาะสมทำงานในตำแหน่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองในเรื่องสำคัญของผู้จัดการได้ตาม Style ของตัวเองเพื่อทำให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการทำงานในฐานะพนักงานกับการทำงานในฐานะผู้จัดการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เริ่มต้นที่การบริหารคน
       เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์
       หลุมพรางทางคิดในฐานะผู้นำ
       การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การสร้างการยอมรับจากผู้อื่น
 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
        การพัฒนา EQ ของตัวเอง
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
       การประสานพลัง
 การสร้างสมดุลในชีวิต
       การรับมือกับการกดดัน
        การมีสมดุลในชีวิต
 คัดเลือก สอนงาน สร้างทีม บทบาทของผู้จัดการ
       กำหนดเป้าหมาย
       การใช้คนให้เหมาะสม
       การพัฒนาทีมงาน
       ภาพลักษณ์ทีมในฝัน
 การพัฒนาตัวเอง
       การบริหารเวลา
       การมอบหมายงาน
       การเป็นผู้นำการประชุม
       การสร้างทัศนคติเชิงบวก

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง