คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

(The First time Manager) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรโดยส่วนใหญ่ให้โอกาสคนที่ตั้งใจทำงาน , มีความรู้ความสามารถในงาน , รับผิดชอบและมีความภักดีต่อองค์กรในการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ โดยที่ขาดเรื่องการพัฒนาให้เขาสามารถรับบทบาทผู้จัดการได้อย่างที่เขามั่นใจ ทำให้หลายองค์กร “เสียพนักงานดีๆไปหนึ่งคน แต่ได้ผู้จัดการที่ไม่พร้อมมาหนึ่งคน”
 ผู้จัดการหลายคนจำเป็นต้องให้ความสนใจไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่ตัวงานเพราะผู้จัดการจำเป็นต้องทำงานผ่านผู้อื่น ดังนั้นไม่ควรยึดเอาแนวความคิดของตัวเองเป็นหลักควรฟังผู้อื่น ผู้จัดการยังต้องเป็นผู้นำทีม (ภาวะผู้นำ) รอบรู้และมองภาพรวมได้อย่างถ่องแท้ (วิสัยทัศน์) กล้าตัดสินใจ
 ผู้จัดการมือใหม่หรือผู้บริหารที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในช่วงเริ่มต้น หากไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ตั้งแต่แนวความคิด, วิธีทำงาน และการปฏิบัติตัว เสียใหม่ แล้วย่อมทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความสับสน และไม่มั่นใจในตัวผู้จัดการ สุดท้ายก็จะนำไปสู่การลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้จัดการมือใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักในการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและทั้งจิตใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา
 เพื่อสามารถกำหนดบทบาทของตัวเองในฐานะผู้จัดการได้อย่างเหมาะสมทำงานในตำแหน่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองในเรื่องสำคัญของผู้จัดการได้ตาม Style ของตัวเองเพื่อทำให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการทำงานในฐานะพนักงานกับการทำงานในฐานะผู้จัดการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เริ่มต้นที่การบริหารคน
       เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์
       หลุมพรางทางคิดในฐานะผู้นำ
       การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การสร้างการยอมรับจากผู้อื่น
 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
        การพัฒนา EQ ของตัวเอง
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
       การประสานพลัง
 การสร้างสมดุลในชีวิต
       การรับมือกับการกดดัน
        การมีสมดุลในชีวิต
 คัดเลือก สอนงาน สร้างทีม บทบาทของผู้จัดการ
       กำหนดเป้าหมาย
       การใช้คนให้เหมาะสม
       การพัฒนาทีมงาน
       ภาพลักษณ์ทีมในฝัน
 การพัฒนาตัวเอง
       การบริหารเวลา
       การมอบหมายงาน
       การเป็นผู้นำการประชุม
       การสร้างทัศนคติเชิงบวก

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการManagerการบริหาร

แสดงความคิดเห็น