หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(The First time Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ (The First time Manager)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
องค์กรโดยส่วนใหญ่ให้โอกาสคนที่ตั้งใจทำงาน, มีความรู้ความสามารถในงาน , รับผิดชอบและมีความภักดีต่อองค์กรในการเลื่อนตำแหน่ง จากพนักงานขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ โดยที่ขาดเรื่องการพัฒนาให้เขาสามารถรับบทบาทผู้จัดการ ได้อย่างที่เขามั่นใจ ทำให้หลายองค์กร “เสียพนักงานดีๆ ไปหนึ่งคน แต่ได้ผู้จัดการ ที่ไม่พร้อมมาหนึ่งคน”
ผู้จัดการ หลายคนจำเป็นต้องให้ความสนใจไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่ตัวงานเพราะผู้จัดการ จำเป็นต้องทำงานผ่านผู้อื่น ดังนั้นไม่ควรยึดเอาแนวความคิดของตัวเองเป็นหลักควรฟังผู้อื่น ผู้จัดการ ยังต้องเป็นผู้นำทีม (ภาวะผู้นำ) รอบรู้และมองภาพรวมได้อย่างถ่องแท้ (วิสัยทัศน์) กล้าตัดสินใจ
ผู้จัดการ มือใหม่ หรือ ผู้บริหารที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในช่วงเริ่มต้น หากไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ตั้งแต่แนวความคิด, วิธีทำงาน และการปฏิบัติตัว เสียใหม่ แล้วย่อมทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความสับสน และไม่มั่นใจในตัวผู้จัดการ สุดท้ายก็จะนำไปสู่การลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้จัดการ มือใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักในการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและทั้งจิตใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อสามารถกำหนดบทบาทของตัวเองในฐานะผู้จัดการ ได้อย่างเหมาะสมทำงานในตำแหน่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองในเรื่องสำคัญของผู้จัดการ ได้ตาม Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการทำงาน ในฐานะพนักงานกับการทำงานในฐานะผู้จัดการ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เริ่มต้นที่การบริหารคน
       เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์
       หลุมพรางทางคิดในฐานะผู้นำ
       การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
       การสร้างการยอมรับจากผู้อื่น

การทำงานร่วมกับผู้อื่น
       การพัฒนา EQ ของตัวเอง
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
       การประสานพลัง 
การสร้างสมดุลในชีวิต
       การรับมือกับการกดดัน
       การมีสมดุลในชีวิต 
คัดเลือก สอนงาน สร้างทีม บทบาทของผู้จัดการ 
       กำหนดเป้าหมาย
       การใช้คนให้เหมาะสม
       การพัฒนาทีมงาน
       ภาพลักษณ์ทีมในฝัน
การพัฒนาตัวเอง
       การบริหารเวลา
       การมอบหมายงาน
       การเป็นผู้นำการประชุม
       การสร้างทัศนคติเชิงบวก

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง