หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
(Leader as a Coach You must change)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การโค้ชงาน (Coaching) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach You must change)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการยุคใหม่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยบทบาทโค้ช มากกว่าการเป็นผู้บริหารเพียงอย่างเดียว
      ผู้นำ: ผู้ที่ผู้อื่นให้การเชื่อถือ ยอมรับ และๆไว้วางใจ
      โค้ช: ผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ผู้อื่นดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยตัวเอง ดังนั้น ผู้นำในฐานะโค้ช คือบุคคลที่ทีมงานให้การยอมรับว่าเป็นผู้นำพวกเขาและยินดีพัฒนาตัวเองตามที่ผู้นำต้องการ ด้วยความเต็มใจ และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ว่าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้
ผู้นำในฐานะโค้ช เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่ ใช้กระบวนการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา โดยการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับโค้ชชี่ให้มากที่สุด อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้จัดการพร้อมกับการเป็นโค้ช และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง โดยการออกแบบโปรแกรมการโค้ชงาน (Coaching) ที่เป็นของตัวเองได้หลังจบการอบรม และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเอง จากผู้จัดการที่คอยออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว และแสดงอารมณ์เมื่อไม่ได้ดั่งใจ มาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทีมงานมากขึ้น และสอนงานทีมงานด้วยกระบวนการโค้ชอย่างเต็มตัว ทำให้เกินการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้จัดการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำที่สูงขึ้น และมองเห็นความแตกต่างของการบริหารจัดการ และการพัฒนาทีมกับกระบวนการโค้ช ทำให้ยินดีปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองในการปฏิบัติกับทีมงาน
เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักการของการเป็นโค้ช และความต้องการของโค้ชชี่ได้ชัดเจนขึ้น จะได้ปฏิบัติกับโค้ชชี่ได้ถูกต้องเหมาะสม ทำให้โค้ชชี่ยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเขาเองอย่างเต็มใจ
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ในการมอบงานโดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่โค้ชใช้กับกระบวนการโค้ชงานได้ถูกต้อง เหมาะสม และแม่นยำมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และปฏิบัติจริงใน Class กับ Workshop และการแสดงบทบาทสมมุติด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Session I : ผู้นำในฐานะโค้ช
      สำรวจแนวความคิดของผู้นำกับการเป็นโค้ช
      ความเหมือนและความต่างของผู้จัดการ v.s. โค้ช
      คุณปฏิบัติตัวอย่างใช้กับพนักงานลักษณะนี้?
      Workshop: กำหนดแนวทางการเป็นโค้ช

Session II : หลักการของการเป็นโค้ชที่ดี
      หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
      สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการการปฏิบัติจากโค้ช
      คุณสมบัติที่ดีของโค้ช
      Workshop: กำหนดโค้ชชี่ที่คุณต้องการเป็นโค้ช

Session III : ทักษะการเป็นโค้ชมืออาชีพ
      การใช้คำถามเสริมพลัง (Power of Questioning)
      การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
      การจูงใจและให้กำลังใจ (Encouragement)
      การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
      กิจกรรม: การใช้คำถามเสริมพลัง
      กรณีศึกษา: ผู้นำ...ในฐานะโค้ช

Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชงาน (Coaching) ของตัวเอง
      กระบวนการการโค้ชงานอย่างมีรูปแบบ
      หัวใจสำคัญของการโค้ชงาน
      Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
      เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้ชงาน
      สิ่งที่โค้ชควรได้รับ

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ