หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช - หลักสูตร 1 วัน

(Leader as a Coach You must change)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Coaching / การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการยุคใหม่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยบทบาทโค้ช มากกว่าการเป็นผู้บริหารเพียงอย่างเดียว
      ผู้นำ: ผู้ที่ผู้อื่นให้การเชื่อถือ ยอมรับ และๆไว้วางใจ
      โค้ช: ผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ผู้อื่นดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยตัวเอง ดังนั้น ผู้นำในฐานะโค้ช คือบุคคลที่ทีมงานให้การยอมรับว่าเป็นผู้นำพวกเขาและยินดีพัฒนาตัวเองตามที่ผู้นำต้องการ ด้วยความเต็มใจ และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ว่าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้
ผู้นำในฐานะโค้ช เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่ ใช้กระบวนการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา โดยการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับโค้ชชี่ให้มากที่สุด อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้จัดการพร้อมกับการเป็นโค้ช และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง โดยการออกแบบโปรแกรมการโค้ชงาน (Coaching) ที่เป็นของตัวเองได้หลังจบการอบรม และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเอง จากผู้จัดการที่คอยออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว และแสดงอารมณ์เมื่อไม่ได้ดั่งใจ มาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทีมงานมากขึ้น และสอนงานทีมงานด้วยกระบวนการโค้ชอย่างเต็มตัว ทำให้เกินการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้จัดการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำที่สูงขึ้น และมองเห็นความแตกต่างของการบริหารจัดการ และการพัฒนาทีมกับกระบวนการโค้ช ทำให้ยินดีปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองในการปฏิบัติกับทีมงาน
เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักการของการเป็นโค้ช และความต้องการของโค้ชชี่ได้ชัดเจนขึ้น จะได้ปฏิบัติกับโค้ชชี่ได้ถูกต้องเหมาะสม ทำให้โค้ชชี่ยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเขาเองอย่างเต็มใจ
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ในการมอบงานโดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่โค้ชใช้กับกระบวนการโค้ชงานได้ถูกต้อง เหมาะสม และแม่นยำมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และปฏิบัติจริงใน Class กับ Workshop และการแสดงบทบาทสมมุติด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Session I : ผู้นำในฐานะโค้ช
      สำรวจแนวความคิดของผู้นำกับการเป็นโค้ช
      ความเหมือนและความต่างของผู้จัดการ v.s. โค้ช
      คุณปฏิบัติตัวอย่างใช้กับพนักงานลักษณะนี้?
      Workshop: กำหนดแนวทางการเป็นโค้ช

Session II : หลักการของการเป็นโค้ชที่ดี
      หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
      สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการการปฏิบัติจากโค้ช
      คุณสมบัติที่ดีของโค้ช
      Workshop: กำหนดโค้ชชี่ที่คุณต้องการเป็นโค้ช

Session III : ทักษะการเป็นโค้ชมืออาชีพ
      การใช้คำถามเสริมพลัง (Power of Questioning)
      การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
      การจูงใจและให้กำลังใจ (Encouragement)
      การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
      กิจกรรม: การใช้คำถามเสริมพลัง
      กรณีศึกษา: ผู้นำ...ในฐานะโค้ช

Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชงาน (Coaching) ของตัวเอง
      กระบวนการการโค้ชงานอย่างมีรูปแบบ
      หัวใจสำคัญของการโค้ชงาน
      Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
      เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้ชงาน
      สิ่งที่โค้ชควรได้รับ

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ภาวะผู้นำผู้นำการสอนงานทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น