หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร 2D - หลักสูตร 2 วัน
(Coach The Executive Coaches)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร 2D (Coach The Executive Coaches)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนากลุ่มบุคลากรดาวเด่น (Talent) ให้เติบโตและมีศักยภาพในการทดแทนตำแหน่งต่างๆ ที่สูงขึ้นภายในองค์กร (Succession Plan) เป็นโครงการที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันที่ตั้งใจให้คนรุ่นใหม่มีความพร้อม และทดแทนผู้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ และเกิดความภักดีในองค์กร
การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ช (Executive Coach) เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารมีศักยภาพในการพัฒนา บุคลากรดาวเด่นให้เติบโตด้วยการโค้ช ซึ่งเป็นแนวทางที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพราะบุคลากรดาวเด่นมีศักยภาพและคุณค่าที่องค์กรได้คัดเลือกให้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ
ผู้บริหารเป็นโค้ช (Executive as Coach) ให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้...
          การมีกรอบความคิดการเป็นโค้ช (Coach Mindset)
          การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
          กระบวนการโค้ชอย่างมีรูปแบบ (Coaching Process)
          การออกแบบเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง (Coaching Tools)
          เทคนิคการโค้ชใน Style ของตัวเอง (Coaching Technique)
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจ โลกของการโค้ช (The World of Coaching) ในบทบาทผู้บริหารและสามารถนำไปดำเนินการโค้ชได้ทันทีในสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) อย่างละเอียด เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้จนเกิดความเชี่ยวชาญ
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนการโค้ชตามกระบวนการในรูปแบบต่างๆ แล้วพิจารณาเลือกใช้กับจุดประสงค์ของโค้ชชี่อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างหลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Style และรูปแบบของตัวเองได้อย่างมั่นใจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : Principle of Coaching & Coaching Skill
การเรียนรู้โลกของการโค้ช (The World of Coaching)
      ศาสตร์ของการพัฒนาตัวเองและผู้อื่น
      กระบวนการพัฒนาตัวเอง
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช
      One Page Coaching Conceptual
      กิจกรรม : สนุกกับ "คำคู่" สร้างกรอบความคิดที่ดี
การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงลึก (Coaching Skill)
      การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Type of Questions)
      Role Playing : การฝึกฝนการฟังและการใช้คำถามประเภทต่างๆ
การโค้ชในกระบวนการโค้ชแบบต่างๆ (Coaching Process)
      การสร้างกระบวนการโค้ช ( Building Coaching Process)
      การโค้ชในสภาวะลำบาก (Dilemma Coaching)
      การโค้ชด้วย GROW Model (Performance Coaching)
      การโค้ชสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
      Role Playing : การโค้ชตามกระบวนการ
การฝึกปฏิบัติการฟังและการใช้คำถาม
      กรณีศึกษา : การฟังอย่างตั้งใจ
      การใช้คำถามตามคำสำคัญ (Keywords)
      การใช้คำถามตามโมเดล (Solution Coaching)
      Role Playing : การฝึกฝนการโค้ช (Triad Coaching)

Day II
: การใช้เครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) และเทคนิคการโค้ช
หลักการสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
      แนวความคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ช
      หลักการ "การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card)" ของตัวเอง
      จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องมือด้วยตัวเอง
      หลักการการทำให้โค้ชชี่เกิดแนวความคิดด้วยตัวเอง
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ด
การใช้เรื่องเล่าประกอบการโค้ช (Story Coaching)
      องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
      การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
      ประเด็นสำคัญของ "การเล่าเรื่องชวนคิด (Story Telling)"
      เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ที่ดี
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยเรื่องเล่า (Story Coaching)
เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ
      เทคนิคเปลี่ยนการช่วยเหลือโดยตรง (Helper) เป็นการโค้ช
      เทคนิคการใช้คำถามที่เปลี่ยน คำปฏิเสธ เป็นคำปกติ
      เทคนิคการใช้ คำสำคัญ ขยายความเป็นตัวตนของโค้ชชี่
      เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยเทคนิคต่างๆ
เทคนิคการโค้ชด้วย GROW Model อย่างมีประสิทธิผล
      เทคนิคการพูดคุยเพื่อเปลี่ยน Topic เป็น Goal
      เทคนิคการกำหนดเป้าหมายร่วมกับโค้ชชี่ (Goal Setting)
      เทคนิคการทำให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง (Reality)
      เทคนิคการทำให้โค้ชชี่สร้างทางเลือก (Option)
      เทคนิคการสร้างคำยืนยันของโค้ชชี่ (Way Forward)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ช GROW Model
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร