หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน
(To Be Executive Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร (To Be Executive Coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้ (Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต
 ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
 องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง
 ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น, สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
 เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใช้คำถาม, การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee)
 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
วันที่ 1   : ผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
      คุณคิดอย่างไรกับการเป็นโค้ช
      การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร
      หลักการสำคัญที่โค้ชควรคิด คือเรื่องใด
      แก่นสำคัญของหลักสูตร
      Workshop : ภาพรวมของการโค้ชชิ่ง
ผู้บริหารกับบทบาทของการเป็นผู้นำ
      ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
      เรียนรู้หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
      Workshop : กำหนดแนวทางการเอาชนะหลุมพราง
 การเป็นผู้สอนแนะผู้บริหาร (Executive Coach)
      หัวใจสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
      ภาพลักษณ์ของโค้ชที่ดี
      Workshop : การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช (Coach)
      ความรู้สึกที่อยู่ในใจของโค้ช (มือใหม่)
      กรณีศึกษา : บอกเล่าประสบการณ์การโค้ชชิ่ง
 ผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช
      เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
      ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
      สร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
      Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งของตัวเอง

วันที่ 2  : การออกแบบการโค้ชชิ่งของตัวเอง
 บทบาทและแนวทางการเป็นโค้ช
      Coaching VS Teaching
      Coaching VS Training
      Coaching VS Mentoring
      Coaching VS Counseling
 สร้างกระบวนการการโค้ชชิ่ง (Coaching)
      คำสำคัญกับบทบาทการเป็นโค้ช
      เทคนิคการให้คำปรึกษาในเชิงโค้ชชิ่ง
      ประสบการณ์การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง
      Workshop : การออกแบบการโค้ชชิ่งด้วยตัวเอง
      กรณีศึกษา : ผู้บริหาร ... ในฐานะโค้ช
 คุณสมบัติของการเป็นโค้ช (Coach) มืออาชีพ
      กำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งด้วยตัวเอง
      คุณสมบัติที่ดีของโค้ช
      เทคนิคและวิธีการดึงศักยภาพทีมงาน
      Role Playing : ดำเนินการ 1:1 Coaching
 บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการเป็นโค้ช (ประสบการณ์ส่วนตัว)
      การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ
      สรุปบทบาทการเป็นโค้ช (Coach)
      เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโค้ชชิ่ง
      สิ่งที่โค้ชควรจะได้รับจากการโค้ชชิ่ง
      ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ 
 หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร เป็นหลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้ในวันแรกวันที่ 1 ผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช และผู้บริหารกับบทบาทของการเป็นผู้นำ และการการเป็นผู้สอนแนะผู้บริหาร (Executive Coach) วันที่ 2 พูดถึงการออกแบบการโค้ชชิ่งของตัวเอง บทบาทและแนวทางการเป็นโค้ชและสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่ง (Coaching) สุดท้ายบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการเป็นโค้ช (ประสบการณ์ส่วนตัว) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร