คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร

(To Be Executive Coach) หลักสูตร Advance Plus 3 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้ (Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต
 ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
 องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง
 ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น, สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
 เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใช้คำถาม , การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee)
 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1 : ผู้นำ...ในฐานะโค้ช
      แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
      ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
      เรียนรู้และความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของทีมงาน
      บทบาทของโค้ชในองค์กร
      หลักสำคัญของการเป็นโค้ช
      การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช
      Role playing: การเป็นโค้ชเริ่มต้น
      ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเป็นโค้ช
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

วันที่ 2: สร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งของตัวเอง
      การแลกเปลี่ยนสิ่งที่นำไปปฏิบัติ
      การดำเนินการ Clinic ให้กับโค้ช
      กระบวนการโค้ชชิ่งจากประสบการณ์
      เทคนิคการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (Questioning)
      การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      Workshop: สร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งของตัวเอง
      Role playing: การโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน
      ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นระหว่างการโค้ชชิ่ง
      สิ่งที่ควรได้รับจากการโค้ชชิ่ง
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

วันที่ 3: เทคนิคการสร้างเอกสารสำหรับ Executive Coach
      การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่นำไปปฏิบัติ
      การดำเนินการ Clinic ให้กับโค้ช
      ตัวอย่างการให้คำปรึกษาสำหรับโค้ช
      สร้างเทคนิคการเป็นโค้ชมืออาชีพด้วยตัวเอง
      การออกแบบเอกสารสำหรับการโค้ชชิ่งผู้บริหาร
      Workshop: จัดทำเอกสารด้วยตัวเอง
      Role playing: การโค้ชชิ่งซึ้งกันและกัน
      ประโยชน์ที่องค์กรจ๊ะได้รับ
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน
      สรุปแนวทางการฝึกอบรม
      การให้คำปรึกษาในการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นโค้ช

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ 
 หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร เป็นหลักสูตร 3 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้ในวันแรกวันที่ 1 ผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช และผู้บริหารกับบทบาทของการเป็นผู้นำ และการการเป็นผู้สอนแนะผู้บริหาร (Executive Coach) วันที่ 2 พูดถึงการออกแบบการโค้ชชิ่งของตัวเอง บทบาทและแนวทางการเป็นโค้ชและสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่ง (Coaching) สุดท้ายบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการเป็นโค้ช (ประสบการณ์ส่วนตัว) และในวันที่ 3 วันสุดท้ายจะพูดเรื่องเทคนิคการสร้างเอกสารสำหรับ Executive Coach การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่นำไปปฏิบัติ และการดำเนินการ Clinic ให้กับโค้ชหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ภาวะผู้นำการสอนงานExecutive Coach

แสดงความคิดเห็น