Advance Course การพัฒนาภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / การพัฒนาภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ผู้นำในอุดมคติของทีมงาน คือ กล้าในการตัดสินใจ”

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการ...ในฐานะผู้นำ ต้องตัดสินใจทุกเรื่อง รับผิดชอบ 100% เต็มโดย...
     ไม่ตำหนิหรือต่อว่าผู้อื่น (No Blame)
     ไม่มีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัว (No Excuse)
     ไม่บ่นหรือระบายความรู้สึก (No Complain)
 ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ มีความพร้อมใน 3 เรื่องหลัก ที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ คือ...
     การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
     ภาวะผู้นำที่ดี (Leadership)
     การดึงศักยภาพทีมงาน (Coaching)
 ผู้นำกับการตัดสินใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะผู้นำทำงานผ่านทีมงานที่ต้องการการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทีมงานไม่สามารถตัดสินใจได้และต้องการความชัดเจนของผู้จัดการ ดังนั้นหลักการที่สำคัญของการตัดสินใจต้องเข้าใจการทำงานของสมองของผู้นำ (Brain Based Leadership) เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล
 การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจต่างๆ สามารถช่วยให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและทีม อันส่งผลไปผลเป้าหมายขององค์กร ดังตัวอย่างเช่น...
     การเป็นผู้นำ 360 องศา
     การบริหารเชิงรุก (Proactive Management)
     การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
     การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำในการตัดสินใจที่สูงขึ้นตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองให้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้นตามศักยภาพความเป็นผู้นำของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา & ตัดสินใจได้บนมาตรฐานการทำงานที่มีรูปแบบชัดเจน
 เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้กับแนวทางการบริหารงานของตัวเองเกี่ยวกับทีมงานในเรื่องต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การคิดเชิงกลยุทธ์ & พัฒนาภาวะผู้นำ
       สำรวจแนวความคิดในฐานะผู้จัดการ
       ความหมายของการคิด (การทำงานของสมอง)
       หลักการสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 การแก้ปัญหา & การตัดสินใจของผู้นำ
       หลักการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       องค์ประกอบที่สำคัญของการตัดสินใจ (Decision Making)
       การใช้สมองในการตัดสินใจของผู้นำ (Brain Based Leadership)
       เทคนิคการตัดสินใจขั้นสูง (Decision Making Technique)
       Workshop : เทคนิคการแก้ปัญหา & การตัดสินใจของตัวเอง
 การบริหารทีมงานในฐานะผู้นำเชิงกลยุทธ์
       การเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคลากร (ความคิดเห็นที่แตกต่าง)
       ผู้จัดการในอุดมคติของทีมงานทั่วไป
       การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       Workshop : แนวทางการบริหารทีมงานของตัวเอง
       Role Playing : การสอนงาน Style โค้ช
 การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำในการตัดสินใจ
       การพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศา
       การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
       การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารภาวะผู้นำการตัดสินใจ

แสดงความคิดเห็น