หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ผู้นำในอุดมคติของทีมงาน คือ กล้าในการตัดสินใจ”

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการ...ในฐานะผู้นำ ต้องตัดสินใจทุกเรื่อง รับผิดชอบ 100% เต็มโดย...
     ไม่ตำหนิหรือต่อว่าผู้อื่น (No Blame)
     ไม่มีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัว (No Excuse)
     ไม่บ่นหรือระบายความรู้สึก (No Complain)
 ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ มีความพร้อมใน 3 เรื่องหลัก ที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ คือ...
     การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
     ภาวะผู้นำที่ดี (Leadership)
     การดึงศักยภาพทีมงาน (Coaching)
 ผู้นำกับการตัดสินใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะผู้นำทำงานผ่านทีมงานที่ต้องการการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทีมงานไม่สามารถตัดสินใจได้และต้องการความชัดเจนของผู้จัดการ ดังนั้นหลักการที่สำคัญของการตัดสินใจต้องเข้าใจการทำงานของสมองของผู้นำ (Brain Based Leadership) เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล
 การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจต่างๆ สามารถช่วยให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและทีม อันส่งผลไปผลเป้าหมายขององค์กร ดังตัวอย่างเช่น...
     การเป็นผู้นำ 360 องศา
     การบริหารเชิงรุก (Proactive Management)
     การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
     การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำในการตัดสินใจที่สูงขึ้นตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองให้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้นตามศักยภาพความเป็นผู้นำของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา & ตัดสินใจได้บนมาตรฐานการทำงานที่มีรูปแบบชัดเจน
 เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้กับแนวทางการบริหารงานของตัวเองเกี่ยวกับทีมงานในเรื่องต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การคิดเชิงกลยุทธ์ & พัฒนาภาวะผู้นำ
       สำรวจแนวความคิดในฐานะผู้จัดการ
       ความหมายของการคิด (การทำงานของสมอง)
       หลักการสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 การแก้ปัญหา & การตัดสินใจของผู้นำ
       หลักการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       องค์ประกอบที่สำคัญของการตัดสินใจ (Decision Making)
       การใช้สมองในการตัดสินใจของผู้นำ (Brain Based Leadership)
       เทคนิคการตัดสินใจขั้นสูง (Decision Making Technique)
       Workshop : เทคนิคการแก้ปัญหา & การตัดสินใจของตัวเอง
 การบริหารทีมงานในฐานะผู้นำเชิงกลยุทธ์
       การเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคลากร (ความคิดเห็นที่แตกต่าง)
       ผู้จัดการในอุดมคติของทีมงานทั่วไป
       การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม
       ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       Workshop : แนวทางการบริหารทีมงานของตัวเอง
       Role Playing : การสอนงาน Style โค้ช
 การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำในการตัดสินใจ
       การพัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศา
       การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
       การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง