Advance Course การพัฒนาภาวะผู้นำกับค่านิยมองค์กร

(Leader as a Change Agent) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / การพัฒนาภาวะผู้นำกับค่านิยมองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากภายในของหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารที่ใช้ในการพัฒนาทีมงานให้เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ โดยที่ผู้นำพัฒนาตัวเองให้มีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ในการจูงใจให้ทีมงานคล้อยตามด้วยความเต็มใจ สามารถดึงศักยภาพทีมงานให้สามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 
การผลักดันให้ค่านิยมองค์กร (Core Value) เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความคิด (Mindset) ของบุคลากรในองค์กร เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างานเพื่อให้ทีมงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อค่านิยมองค์กร และปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมนั้นๆ หัวหน้างานต้องใช้ภาวะความเป็นผู้นำในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้กับทีมงาน 
ผู้นำที่มีประสิทธิผลจะใช้การจูงใจให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่น แล้วสร้างทีมงานให้ปฏิบัติงานด้วยกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค เพื่อนำพาทีมงานให้ประสบความสำคัญตามเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานที่
       การทำงานด้วยใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
       การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       การปฏิบัติตัวตามค่านิยมขององค์กร
       การมุ่งมั่นในเป้าหมายด้วยความเชื่อมั่น
       การมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเองแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับ การสร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการผลักดันค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตัวของทีมงานในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารทีมงานในสไตล์ของตัวเองด้วยการใช้ภาวะความเป็นผู้นำจูงใจทีมงาน และดึงศักยภาพของทีมงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในสไตล์ตัวเอง 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำคุณภาพ 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง 
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
 ผู้นำกับการผลักดันค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้ทีมงาน 
       ค่านิยมหลัก (Core Value) คืออะไร? 
       ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? 
       การสร้างความสอดคล้องค่านิยมส่วนตัวและองค์กร 
       การสร้าง Core Value Mindset ทีมงาน….ในฐานะผู้นำ 
       กิจกรรม : Who am I? (ฉันคือใคร?) 
       Workshop : การสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้ทีมงาน
 ผู้นำสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่น 
       การสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ 
       การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน 
       การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช 
       การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่น 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน 
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช 
 ผู้นำสร้างทีมเวิร์ค พิชิตความสำเร็จ
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค 
       การสร้างภาพลักษณ์ทีมเวิร์ค 
       คุณสมบัติของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน
 
การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ค่านิยมองค์กร Change Agentภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น