คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำกับค่านิยมองค์กร

(Leader as a Change Agent) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาภาวะผู้นำกับค่านิยมองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากภายในของหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารที่ใช้ในการพัฒนาทีมงานให้เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ โดยที่ผู้นำพัฒนาตัวเองให้มีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ในการจูงใจให้ทีมงานคล้อยตามด้วยความเต็มใจ สามารถดึงศักยภาพทีมงานให้สามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 
การผลักดันให้ค่านิยมองค์กร (Core Value) เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความคิด (Mindset) ของบุคลากรในองค์กร เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างานเพื่อให้ทีมงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อค่านิยมองค์กร และปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมนั้นๆ หัวหน้างานต้องใช้ภาวะความเป็นผู้นำในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้กับทีมงาน 
ผู้นำที่มีประสิทธิผลจะใช้การจูงใจให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่น แล้วสร้างทีมงานให้ปฏิบัติงานด้วยกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค เพื่อนำพาทีมงานให้ประสบความสำคัญตามเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานที่
       การทำงานด้วยใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
       การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       การปฏิบัติตัวตามค่านิยมขององค์กร
       การมุ่งมั่นในเป้าหมายด้วยความเชื่อมั่น
       การมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเองแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับ การสร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการผลักดันค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตัวของทีมงานในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารทีมงานในสไตล์ของตัวเองด้วยการใช้ภาวะความเป็นผู้นำจูงใจทีมงาน และดึงศักยภาพของทีมงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในสไตล์ตัวเอง 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำคุณภาพ 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง 
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
 ผู้นำกับการผลักดันค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้ทีมงาน 
       ค่านิยมหลัก (Core Value) คืออะไร? 
       ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? 
       การสร้างความสอดคล้องค่านิยมส่วนตัวและองค์กร 
       การสร้าง Core Value Mindset ทีมงาน….ในฐานะผู้นำ 
       กิจกรรม : Who am I? (ฉันคือใคร?) 
       Workshop : การสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้ทีมงาน
 ผู้นำสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่น 
       การสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ 
       การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน 
       การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช 
       การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่น 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน 
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช 
 ผู้นำสร้างทีมเวิร์ค พิชิตความสำเร็จ
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค 
       การสร้างภาพลักษณ์ทีมเวิร์ค 
       คุณสมบัติของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน
 
การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ค่านิยมองค์กร Change Agentภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น