หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำกับค่านิยมองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Leader as a Change Agent)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำกับค่านิยมองค์กร (Leader as a Change Agent)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากภายในของหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารที่ใช้ในการพัฒนาทีมงานให้เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ โดยที่ผู้นำพัฒนาตัวเองให้มีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ในการจูงใจให้ทีมงานคล้อยตามด้วยความเต็มใจ สามารถดึงศักยภาพทีมงานให้สามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 
การผลักดันให้ค่านิยมองค์กร (Core Value) เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความคิด (Mindset) ของบุคลากรในองค์กร เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างานเพื่อให้ทีมงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อค่านิยมองค์กร และปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมนั้นๆ หัวหน้างานต้องใช้ภาวะความเป็นผู้นำในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้กับทีมงาน 
ผู้นำที่มีประสิทธิผลจะใช้การจูงใจให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่น แล้วสร้างทีมงานให้ปฏิบัติงานด้วยกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค เพื่อนำพาทีมงานให้ประสบความสำคัญตามเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานที่
       การทำงานด้วยใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
       การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       การปฏิบัติตัวตามค่านิยมขององค์กร
       การมุ่งมั่นในเป้าหมายด้วยความเชื่อมั่น
       การมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเองแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับ การสร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการผลักดันค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตัวของทีมงานในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารทีมงานในสไตล์ของตัวเองด้วยการใช้ภาวะความเป็นผู้นำจูงใจทีมงาน และดึงศักยภาพของทีมงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในสไตล์ตัวเอง 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำคุณภาพ 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง 
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
 ผู้นำกับการผลักดันค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้ทีมงาน 
       ค่านิยมหลัก (Core Value) คืออะไร? 
       ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? 
       การสร้างความสอดคล้องค่านิยมส่วนตัวและองค์กร 
       การสร้าง Core Value Mindset ทีมงาน….ในฐานะผู้นำ 
       กิจกรรม : Who am I? (ฉันคือใคร?) 
       Workshop : การสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้ทีมงาน
 ผู้นำสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่น 
       การสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ 
       การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน 
       การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช 
       การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่น 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน 
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช 
 ผู้นำสร้างทีมเวิร์ค พิชิตความสำเร็จ
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค 
       การสร้างภาพลักษณ์ทีมเวิร์ค 
       คุณสมบัติของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค 
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน
 
การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง