หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจด้วย ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Inspiration Leadership Through EI)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจด้วย ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Inspiration Leadership Through EI)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ความฉลาดทางอารมณ์ ความหวัง การมีสติ และความเห็นอกเห็นใจ ช่วยให้บุคคลคลี่คลายความเสียหายจากความเครียดเรื้อรัง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้นำ ผู้นำที่สามารถรับรู้ และจัดการอารมณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบ สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในหลายระดับ

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ ในมิติด้านองค์ประกอบทางอารมณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการโค้ชทีม จัดการกับความเครียด แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อื่น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 Emotional Intelligence Skill
Coaching Skill
Motivating Skill
Teamworking Skill

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 คุณลักษณะของผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำสามารถขับเคลื่อนผู้คนผ่านความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้นำและผู้คนรอบข้างประสานสอดคล้องกัน ความสัมพันธ์เหล่านี้มีลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วยประสบการณ์ร่วมกันของวิสัยทัศน์และความหวัง ความเห็นอกเห็นใจ ความห่วงใย และสติ
      อบรม สัมมนา แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
      อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ
      อบรม สัมมนา ภาวะผู้นำในสไตล์ตนเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : Group Discussion, My idol
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ได้ทบทวนภาวการณ์นำของตนเอง, คุณลักษณะของผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ
ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ต่อภาวะผู้นำ ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ สังคม และความรู้ความสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนของการเป็นผู้นำให้การจัดการงานและคนเป็นไปได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา ผลของอารมณ์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และเนื้องาน
      อบรม สัมมนา สมรรถนะ ความฉลาดทางอารมณ์ และผลต่อภาวะผู้นำ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : บทบาทสมมุติ, plusses minus
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : รับรู้ผลกระทบของการจัดการอารมณ์ที่มีต่องาน
การสร้างแรงบันดาลใจด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการอย่างยั่งยืนได้จากการรับรู้องค์ประกอบที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตในอดีตและสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในอนาคต
      อบรม สัมมนา ปัจจัยต่ออารมณ์ทั้งเชิงบวกและลบ
      อบรม สัมมนา ความฉลาดทางอารมณ์ต่อความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยความฉลาดทางอารมณ์
การประยุกต์ใช้ ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ต่อการพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา การสื่อสารบนพื้นฐานความฉลาดทางอารมณ์
      อบรม สัมมนา การโค้ช และการ feedback ด้วยทักษะความฉลาดทางอารมณ์
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยทักษะความฉลาดทางอารมณ์
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : จับคู่โค้ช, ท้อน ทวน ถาม
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : การใช้ความฉลาดทางอารมณ์พัฒนาบุคลากร ในสถานการณ์ต่างๆในที่ทำงาน


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Framework

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม