คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร

(Leadership for Management) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้บริหารยุคใหม่ ควรให้ความสำคัญทั้งเรื่องของงานและเรื่องของคน เพราะความสำเร็จย่อมผ่านการปฏิบัติงานของทีมงาน ดังนั้น หากสามารถกำหนดแนวทางให้ทีมงานปฏิบัติ (เก่งคิด) พร้อมทำให้ทีมงานยอมรับ (เก่งคน) และสอนทีมงานให้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ (เก่งโค้ช)

ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมาย จึงมีความเชี่ยวชาญในการทำงาน และเติบโตมาจากงานที่ทั้งตรงสายงานและผ่านงานด้านต่างๆ มาอย่างครบถ้วน 

การปฏิบัติตัวและการบริหารจัดการในฐานะผู้นำ (Leadership) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร เพราะหากทีมงานให้การยอมรับก็จะทำให้เกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ แต่การพัฒนาภาวะผู้นำก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ใต้บังคับบัญชามักคาดหวังภาวะผู้นำจากผู้บริหารเป็นอย่างสูง 
ปัจจุบันการพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเนื่องจากบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และสามารถกระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) จึงเป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องการให้ผู้บริหารเป็นโค้ชมากกว่าการสั่งการในแบบผู้จัดการเดิมๆ เพราะบุคลากรชอบให้สอนมากกว่าสั่งเพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารได้สำรวจแนวความคิดของตัวเองใน 3 เรื่องหลัก คือ 
      1. ทักษะการคิดด้านต่างๆ 
      2. การบริหารในฐานะผู้นำ 
      3. การพัฒนาทีมในรูปแบบการเป็นโค้ช 
เพื่อให้ผู้บริหารดึงศักยภาพของทั้งตัวเองและทีมงานออกมาได้อย่างเต็มที่และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร 
เพื่อให้ผู้บริหารกำหนดแนวทางในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานให้เหมาะสมตาม Style ของตัวเอง 
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการเลือกเปลี่ยนแปลงด้วยตัวผู้บริหารเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ครบเครื่องเรื่องการคิดและประยุกต์ใช้ (Thinking&Applied) 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิด 
     
 ทักษะการคิดประเภทต่างๆ 
     
 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
     
 Workshop: การประยุกต์แนวความคิดด้วยตัวเอง 
     
 กิจกรรม: การพัฒนาการคิดของตัวเอง 
การบริหารจัดการในฐานะผู้นำ (Leadership within you) 
       หลักพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้นำ 10 ประเภท 
     
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 
     
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
     
 ภาวะผู้นำ 5 ระดับ 
     
 การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 
     
 Workshop: การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง 
     
 กรณีศึกษา: การบริหารทีมงานในฐานะผู้นำ 
การพัฒนาทีมงานด้วยกระบวนการโค้ชงาน (To Be Good Coach) 
       หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช 
     
 ทักษะสำคัญในการโค้ชงาน 
     
 กระบวนการในการโค้ชงาน 
      
 สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการจากโค้ช 
     
 Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ชงานของตัวเอง 
     
 กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช 
ภารกิจสำคัญของผู้บริหาร 
       การบริหารจัดการ (People Management) 
     
 การบริหารจัดการการเปลี่ยน (Change Management) 
     
 การบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) 
     
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM) 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Leadershipภาวะผู้นำผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็น