หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานมือใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(How to develop leadership skills for new supervisors)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานมือใหม่ (How to develop leadership skills for new supervisors)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model

  การบริหารงาน (Management and Productivity)   

หลักสูตร Creative and Innovative Thinking for Business Development

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักสูตร Leader Skill Development

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

"คนเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร"

หลักการและเหตุผล
คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร การได้มา การรักษาไว้ และการพัฒนาคน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง องค์กรทุกองค์กร ต้องมีการวางแผน เพื่อการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คนเหล่านั้น ได้รับทักษะ ความรู้ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเอาไว้
การคัดเลือกคนเข้ามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน เป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งการคัดเลือกจากภายใน หรือการสรรหาจากภายนอก
หลังจากการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานได้แล้ว การพัฒนาคน เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามที่องค์กรต้องการ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นหนทางที่จะพาให้หน่วยงาน ภายในองค์กร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีความั่นคง เติบโต และยั่งยืน ในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ รู้ถึงบทบาท หน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน
เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา แนวคิด ทัศนคติ และเทคนิค ในการทำงาน
เพื่อเสริมสร้าง แนวทางในการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และการพัฒนาคนทำงาน
เพื่อเสริมสร้าง แนวทางในการ ตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การปฏิบัติงาน การติดตาม และการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้งานนั้นประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้าง แนวคิด ทัศนคติ ในการบริหารคน เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
สามารถเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของการเป็นหัวหน้างาน
สามารถเข้าใจ เทคนิคการทำงาน การสั่งงาน มอบหมายงาน และการพัฒนางาน
สามารถเข้าใจ ความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 บทบาท หน้าที่ ความสำคัญ ในการเป็นหัวหน้างาน
แนวคิด ทัศนคติ ในการเป็นหัวหน้างาน
คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี
เทคนิคในการบริหารงาน STAR Model
เทคนิคในการสั่งงาน การสอนงาน การโค้ช
เทคนิคในการตั้งเป้าหมาย และการวางแผนงาน
เทคนิคในการมอบหมายงาน การติดตาม และการประเมินผลงาน
เทคนิคในการเรียนรู้พฤติกรรมของ คน ในแต่ละประเภท
เทคนิคในการสื่อสาร การฟัง และถาม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
การเสริมสร้าง และพัฒนาภาวะผู้นำ
การทำงานเป็นทีมผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับหัวหน้างานทุกฝ่าย
พนักงานที่องค์กรคาดหวังให้เป็นหัวหน้างาน

แนวทาง และเทคนิคในการดำเนินการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความต้องการของผู้เข้าอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม