หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 2 วัน
(Leadership & Change Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญในเรื่อง “การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)” เพราะธุรกิจที่จะชนะการแข่งขันได้ต้องมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงพี่รวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง หากผู้บริหารไม่สามารถใช้ภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผล เพียงพอย่อมทำให้พลาดเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 
หัวใจสำคัญของผู้บริหารระดับสูง คือ...
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) พิชิตเป้าหมาย
       การพัฒนาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within You) สร้างการเปลี่ยนแปลง
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach) ให้มีคุณภาพ
การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารเป็นประเด็นสำคัญของผู้บริหารระดับสูงต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบกับความคิด ความรู้สึก ความเครียด ความกังวลของทีมงาน ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดแนวทางการบริหารในเรื่องสำคัญ ดังนี้...
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการความแตกต่างของบุคลากร (Generation Gap)
       การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
       การบริหารจัดการทีมให้มีคุณภาพ (Team Management)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสร้างแนวความคิดในฐานะผู้นำ (Leadership) ในการดำเนินการกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตาม Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้บริหารสามารถนำความรู้ประกอบกับกิจกรรมเสริม (Workshop) และวิเคราะห์กรณีศึกษา (Cause Study) และแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) ให้เข้าใจอย่างแท้จริง 
เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ตาม Style ของตัวเองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และคิดค้นวิธีการดำเนินการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมของตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาแนวทางการบริหารในฐานะผู้บริหาร
หลักการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารในฐานะผู้นำ 
       การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership) 
       การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช 
       Workshop : สรุปหลักการที่สำคัญของผู้บริหาร Style ตัวเอง

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       คำถามสำหรับผู้บริหารระดับสูง...ในฐานะนักกลยุทธ์ 
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
       องค์ประกอบสำคัญของการบริหาร...พิชิตเป้าหมาย
       การสร้างสมดุลการดำเนินงาน (Balance Scorecard)
       เครื่องมือการสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       กรณีศึกษา : การบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการแข่งขัน

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You) 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา 
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ
       ความท้าทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
       Workshop : สร้างแนวทางการเอาชนะความคิดเชิงลบของตัวเอง

การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช
       หลักการสำคัญของผู้บริหารในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach) 
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill)
       การโค้ชสร้างสมดุลชีวิตและผลปฏิบัติงาน (Life & Performance Coaching) 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model


Day II : การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารกับทีมงาน
การบริหารงานการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้บริหาร 
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง” 
       ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : กำหนดแผนงานสร้างการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader Change) 

การบริหารจัดการช่องว่างระหว่างวัย (เจียระไน Gen Y : Generation Gap) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y ในฐานะหัวหน้า 
       สร้างความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y (จับถูก) 
       Workshop : ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองใหม่ 
       Role Playing : การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช 

การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management) 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 
       วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง 
       Workshop : กำหนดหลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 

การบริหารจัดการทีมให้มีคุณภาพ (Team Management)
       การสร้างค่านิยมให้กับทีม (Team Value) 
       องค์ประกอบสำคัญที่ทีมควรมีร่วมกัน 
       ภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารทีมงาน
       สร้างทีมเวิร์ค...ทีมในฝันของคุณ 
       กรณีศึกษา : สร้างทีมในฝันของคุณ

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง