คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง

(Leadership & Change Management) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญในเรื่อง “การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)” เพราะธุรกิจที่จะชนะการแข่งขันได้ต้องมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงพี่รวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง หากผู้บริหารไม่สามารถใช้ภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผล เพียงพอย่อมทำให้พลาดเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 
หัวใจสำคัญของผู้บริหารระดับสูง คือ...
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) พิชิตเป้าหมาย
       การพัฒนาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within You) สร้างการเปลี่ยนแปลง
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach) ให้มีคุณภาพ
การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารเป็นประเด็นสำคัญของผู้บริหารระดับสูงต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบกับความคิด ความรู้สึก ความเครียด ความกังวลของทีมงาน ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดแนวทางการบริหารในเรื่องสำคัญ ดังนี้...
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการความแตกต่างของบุคลากร (Generation Gap)
       การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
       การบริหารจัดการทีมให้มีคุณภาพ (Team Management)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสร้างแนวความคิดในฐานะผู้นำ (Leadership) ในการดำเนินการกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตาม Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้บริหารสามารถนำความรู้ประกอบกับกิจกรรมเสริม (Workshop) และวิเคราะห์กรณีศึกษา (Cause Study) และแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) ให้เข้าใจอย่างแท้จริง 
เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ตาม Style ของตัวเองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และคิดค้นวิธีการดำเนินการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมของตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาแนวทางการบริหารในฐานะผู้บริหาร
หลักการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารในฐานะผู้นำ 
       การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership) 
       การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช 
       Workshop : สรุปหลักการที่สำคัญของผู้บริหาร Style ตัวเอง

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       คำถามสำหรับผู้บริหารระดับสูง...ในฐานะนักกลยุทธ์ 
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
       องค์ประกอบสำคัญของการบริหาร...พิชิตเป้าหมาย
       การสร้างสมดุลการดำเนินงาน (Balance Scorecard)
       เครื่องมือการสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       กรณีศึกษา : การบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการแข่งขัน

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You) 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา 
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ
       ความท้าทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
       Workshop : สร้างแนวทางการเอาชนะความคิดเชิงลบของตัวเอง

การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช
       หลักการสำคัญของผู้บริหารในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach) 
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill)
       การโค้ชสร้างสมดุลชีวิตและผลปฏิบัติงาน (Life & Performance Coaching) 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model


Day II : การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารกับทีมงาน
การบริหารงานการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้บริหาร 
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง” 
       ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : กำหนดแผนงานสร้างการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader Change) 

การบริหารจัดการช่องว่างระหว่างวัย (เจียระไน Gen Y : Generation Gap) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y ในฐานะหัวหน้า 
       สร้างความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y (จับถูก) 
       Workshop : ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองใหม่ 
       Role Playing : การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช 

การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management) 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 
       วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง 
       Workshop : กำหนดหลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 

การบริหารจัดการทีมให้มีคุณภาพ (Team Management)
       การสร้างค่านิยมให้กับทีม (Team Value) 
       องค์ประกอบสำคัญที่ทีมควรมีร่วมกัน 
       ภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารทีมงาน
       สร้างทีมเวิร์ค...ทีมในฝันของคุณ 
       กรณีศึกษา : สร้างทีมในฝันของคุณ

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Leadershipภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น