Advance Course การพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง

(Leadership & Change Management) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / การพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญในเรื่อง “การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)” เพราะธุรกิจที่จะชนะการแข่งขันได้ต้องมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงพี่รวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง หากผู้บริหารไม่สามารถใช้ภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผล เพียงพอย่อมทำให้พลาดเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 
หัวใจสำคัญของผู้บริหารระดับสูง คือ...
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) พิชิตเป้าหมาย
       การพัฒนาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within You) สร้างการเปลี่ยนแปลง
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach) ให้มีคุณภาพ
การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารเป็นประเด็นสำคัญของผู้บริหารระดับสูงต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบกับความคิด ความรู้สึก ความเครียด ความกังวลของทีมงาน ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดแนวทางการบริหารในเรื่องสำคัญ ดังนี้...
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการความแตกต่างของบุคลากร (Generation Gap)
       การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
       การบริหารจัดการทีมให้มีคุณภาพ (Team Management)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสร้างแนวความคิดในฐานะผู้นำ (Leadership) ในการดำเนินการกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตาม Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้บริหารสามารถนำความรู้ประกอบกับกิจกรรมเสริม (Workshop) และวิเคราะห์กรณีศึกษา (Cause Study) และแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) ให้เข้าใจอย่างแท้จริง 
เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ตาม Style ของตัวเองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และคิดค้นวิธีการดำเนินการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมของตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาแนวทางการบริหารในฐานะผู้บริหาร
หลักการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารในฐานะผู้นำ 
       การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership) 
       การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช 
       Workshop : สรุปหลักการที่สำคัญของผู้บริหาร Style ตัวเอง

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       คำถามสำหรับผู้บริหารระดับสูง...ในฐานะนักกลยุทธ์ 
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
       องค์ประกอบสำคัญของการบริหาร...พิชิตเป้าหมาย
       การสร้างสมดุลการดำเนินงาน (Balance Scorecard)
       เครื่องมือการสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       กรณีศึกษา : การบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการแข่งขัน

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You) 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา 
       บันไดของภาวะผู้นำ 5 ระดับ
       ความท้าทายที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
       Workshop : สร้างแนวทางการเอาชนะความคิดเชิงลบของตัวเอง

การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช
       หลักการสำคัญของผู้บริหารในฐานะโค้ช (To Be Executive Coach) 
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill)
       การโค้ชสร้างสมดุลชีวิตและผลปฏิบัติงาน (Life & Performance Coaching) 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model


Day II : การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารกับทีมงาน
การบริหารงานการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้บริหาร 
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง” 
       ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : กำหนดแผนงานสร้างการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader Change) 

การบริหารจัดการช่องว่างระหว่างวัย (เจียระไน Gen Y : Generation Gap) 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y ในฐานะหัวหน้า 
       สร้างความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y (จับถูก) 
       Workshop : ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองใหม่ 
       Role Playing : การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช 

การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management) 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 
       วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง 
       Workshop : กำหนดหลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 

การบริหารจัดการทีมให้มีคุณภาพ (Team Management)
       การสร้างค่านิยมให้กับทีม (Team Value) 
       องค์ประกอบสำคัญที่ทีมควรมีร่วมกัน 
       ภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารทีมงาน
       สร้างทีมเวิร์ค...ทีมในฝันของคุณ 
       กรณีศึกษา : สร้างทีมในฝันของคุณ

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Leadershipภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น