หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำ ในยุค Metaverse - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำ ในยุค Metaverse

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ในสภาวะที่เทคโนโลยีดิจิตอล และ AI ได้ก้าวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ transform โลกของการทำงานอย่างมากมาย ผู้นำและผู้บริหารต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาตัวเองให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ผู้นำและผู้บริหารต้องมีการเรียนรู้ เข้าใจในเทคโนโลยี การเชื่อมต่อทางสังคม ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีทักษะรอบด้านทั้งการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การบริหารเวลา เป็นต้น
การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องขององค์ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้นำในตัวเอง และดิจิทัล เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนา Mindset ที่ดีให้กับตัวเอง ทั้ง Growth Mindset, Agile, Active Learning เพื่อทำให้ผ้นำสามารถบริหารตัวเอง และบริหารงาน ร่วมกับบุคลรอบทิศทาง ทั้งทีมงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า ชุมชน อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่างๆ ทั้ง VUCA World, BANI World, Digital Transformation, Metaverse, Marketing 5.0
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆ ที่สำคัญและมีความจำเป็น สำหรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองและผสมผสานทักษะที่ได้เรียนรู้ นำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจ และพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่างๆ
    สภาวะ VUCA World
    สภาวะ BANI World
    สภาวะ Metaverse
    Marketing 5.0
    Workshop : การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่างๆ
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้นำ ยุค Metaverse กลุ่ม องค์ความรู้
    นิยามและความเชื่อเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
    ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
    ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ และเวลา
    ทักษะการสื่อสาร และ Story Telling
    ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
    Workshop : การพัฒนาทักษะของผู้นำ (1)
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้นำ ยุค Metaverse กลุ่ม มนุษยสัมพันธ์
    ทักษะการเจรจาต่อรองแบบ Win Win
    ทักษะการพัฒนาความสัมพันธ์
    ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล
    Workshop : การพัฒนาทักษะของผู้นำ (2)
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้นำ ยุค Metaverse กลุ่ม ภาวะผู้นำในตัวเอง
    ทักษะการตระหนักรู้และบริหารจัดการตัวเอง
    ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
    ทักษะความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
    Workshop : การพัฒนาทักษะของผู้นำ (3)
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้นำ ยุค Metaverse กลุ่ม Digital
    ทักษะความรู้ทางด้าน Digital พื้นฐาน
    ทักษะการใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล
    ทักษะการเข้าใจระบบ Digital
    ผู้นำ 360 องศา
    การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
    การสร้าง Mindset ที่ดีของผู้นำ
    Workshop : การพัฒนาทักษะของผู้นำ (4)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม