หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาระบบคุณภาพบริษัทและโรงงานเริ่มต้น โดยกลยุทธ์ IQSD2 - หลักสูตร 1 วัน

(Start up ! The development of the Quality system by IQSD2)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การพัฒนาระบบคุณภาพบริษัทและโรงงานเริ่มต้น โดยกลยุทธ์ IQSD2

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันนับว่าการผลิตสินค้าและการให้บริการ มีการแข่งขันสูงมากขึ้น ระบบมาตรฐานสากลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อองค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การผลิตสินค้าและการบริการต้องให้ได้ตามมาตรฐาน ของระบบการบริหาร ตลอดจนมาตรฐานการผลิตสินค้าประเภทนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาด้านองค์ความรู้ ของบุคลากรขององค์กรธุรกิจ ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้แก่
       การพัฒนาความรู้ ด้าน ระบบคุณภาพ เพื่อทำการขอการรับรอง มาตรฐานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งอย่างน้อยที่สุด องค์กรธุรกิจควรได้รับการรับรอง ISO 9001 เพื่อรักษายอกการสั่งซื้อจากลูกค้า ตลอกจนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้เฉพาะด้าน เช่น คุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ , การสอบเทียบเครื่องมือวัด และ มาตรฐานต่างๆที่ เป็นข้อบังคับของ ยุโรป โดยมาตรฐานเหล่านี้ มี ทั้งบังคับและสมัครใจ 
       การพัฒนาความรู้ด้าน ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตาม สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด (มอก.)
       การพัฒนาความรู้ด้าน มาตรฐาน และวิธีการตามมาตรฐานสากล เช่น IEC , GMP, HACCP, ISO, ect 
   องค์กรบริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม The value added จากการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ โดยเน้นที่วิธีการถ่ายทอด โดยการใช้ การกระจายด้านดิจิตอล เชื่อว่า พนักงานประจำหน้างาน (on site ) คือบุคลากรที่เก่งที่สุดและเชี่ยวชาญที่สุด ในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้นๆ เนื่องจาก ต้องทำการแก้ปัญหา Corrective action ของหน้างานทีเกิดขึ้น 
   หลักสูตรนี้ออกแบบ โดย การใช้หลักการให้องค์ความรู้ สำหรับพัฒนาบุคลากร ที่มีความเชียวชาญ แล้วทำการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ภายใต้วัฒนธรรมขององค์กร โดยเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจง ( Tailor –made) พร้อมการ โค้ช (Coaching ) โดยเริ่มจาก การพัฒนาความรู้ด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การวางแผนการพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ด้านคุณภาพ สู่ผู้ส่งเสริม ด้วยการกระจายเครื่องมือทางดิจิตอล เพื่อพัฒนาด้านประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ หรือนโยบายขององค์กรธุรกิจ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ในด้านระบบคุณภาพ เพื่อนำไปพัฒนาการขอการรับรองหรือการรักษาไว้ซึ่งระบบที่ได้มาตรฐาน
2. เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ ภายใต้รูปแบบของการเป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้ถ่ายทอดความรู้ภายในให้กับองค์กรบริษัท
3. ผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ สู่ Hub Learning
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวคิดระบบคุณภาพ 
       PDCA ในกระบวนการทำงาน 
       การใช่ PDCA ในกระบวนการทำงาน แบบ การวาง กลยุทธ์ 
ระบบมาตรฐานคุณภาพเบื้องต้นเพื่อพัฒนาองค์กรที่ใช้ในกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน
       5 ส
       ISO 9001
       ISO 14001 
      อบรม สัมมนา ISO 18001 
กลยุทธ์ IQSD2 
      อบรม สัมมนา Innovative 
      อบรม สัมมนา Quality 
       Standard 
       Digital distribution


แนวทางการฝึกอบรม
Work shop ทุก 45 นาที และทำให้เห็นความสำคัญของการบรรยาย

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PDCA5สISO

แสดงความคิดเห็น