หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรภายในสอนรูปแบบการโค้ชกลุ่ม - หลักสูตร 2 วัน
(Train The Trainer for Group Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรภายในสอนรูปแบบการโค้ชกลุ่ม (Train The Trainer for Group Coaching)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะวิทยากรภายในที่สอนหลักสูตร Soft Skill ประเภทต่างๆ เพราะกรอบความคิด (Mindset) ของบุคลากรในองค์กร มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาให้บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองในทันจึงจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
วิทยากรภายในองค์กรที่มีความสามารถในการดำเนินการสอนในรูปแบบการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) ก็จะได้เปรียบมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถดำเนินการสอนและการโค้ชกับบุคลากรกลุ่มย่อยๆ ในแต่ละหน่วยงาน ตามสาขาต่างๆ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ ซึ่งดำเนินการได้ทันที ปรับเปลี่ยนหัวข้อต่างๆได้ตลอด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
องค์กรในปัจจุบันจึงใช้วิทยากรภายในรับผิดชอบดำเนินการสอนในหัวข้อต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการโค้ชกลุ่มสำหรับวิทยากรภายใน จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เช่น.....
      - เทคนิคการสอนและการโค้ชด้วยเนื้อหาต่างๆ
      - เทคนิคการโค้ชกลุ่มตามกระบวนการ
      - เทคนิคการโค้ชด้วยกิจกรรมประกอบในการเปลี่ยน Mindset
      - เทคนิคการโค้ชตามสมรรถนะที่สำคัญ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการสอนและการโค้ชกลุ่มในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตัวเองได้ทันที
เพื่อนทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง จนเกิดความเข้าใจและมั่นใจในการนำไปดำเนินการด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมประกอบการโค้ชกลุ่มของตัวเองได้และนำไปใช้กับสถานการณ์จริงที่ตัวเองรับผิดชอบได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ร่วมกับวิทยากรและผู้เรียนใน Class เกิดความหลากหลายในการนำไปพัฒนาตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: การพัฒนาเทคนิคการสอนกลุ่มย่อย (Group Coaching Technique)
 หลักการของการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer)
      องค์ประกอบของการสอน
      หลักการสอนสมรรถนะ (Competency) แนว Soft Skill
      บทบาทวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer)
      เส้นทางการพัฒนาการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
      กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนสไตล์ตัวเอง
เทคนิคการสอนด้วยสไลด์ประเภทต่างๆ
      สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
      เทคนิคการสอน สไลด์ความหมาย
      เทคนิคการสอน สไลด์หลักการสำคัญ
      เทคนิคการสอน สไลด์ Conceptual
      กิจกรรม : การฝึกฝนเทคนิคการสอนในแต่ละสไลด์
เทคนิคการสอนด้วยสไลด์ประเภทต่างๆ (ต่อ)
      เทคนิคการสอน สไลด์หลุมพรางของทางความคิด
      เทคนิคการสอน สไลด์ทักษะประเภทต่างๆ
      เทคนิคการสอน สไลน์เครื่องมือต่างๆ
      เทคนิคการสอน สไลด์คำสำคัญ (Keywords)
      กิจกรรม : การฝึกฝนเทคนิคการสอนในแต่ละสไลด์
การสร้างกระบวนการโค้ชกลุ่มย่อย (Group Coaching Process)
      แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
      เทคนิคการสร้างแนวความคิดให้ผู้เรียน
      เทคนิคการใช้สไลด์ที่หลากหลายจุดประสงค์
      เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching)
      กิจกรรม : ดำเนินการสอนแบบกลุ่มด้วยตัวเอง

Day II: การโค้ชกลุ่มด้วยกิจกรรมประเภทต่างๆ
การสร้างแนวทางการโค้ชกลุ่มด้วยกิจกรรม
      สไลด์เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการโค้ชกลุ่ม
      การพัฒนาคุณสมบัติของวิทยากรที่ใช้การโค้ชแบบกลุ่ม
      เทคนิคการใช้กิจกรรมประกอบการโค้ชกลุ่ม
      ตัวอย่าง : การโค้ชกลุ่มด้วย Conceptual
      กิจกรรม : การฝึกฝนการโค้ชกลุ่ม
เทคนิคการโค้ชกลุ่มด้วยกิจกรรมประเภทต่างๆ
      กิจกรรม Workshop ประกอบการโค้ช
      กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการโค้ช
      กิจกรรม Role Playing ประกอบการโค้ช
      กิจกรรม Coaching Card ประกอบการโค้ช
      Role Playing : เลือกกิจกรรมที่ใช้ประกอบการโค้ชกลุ่ม
การออกแบบการโค้ชกลุ่มตามสมรรถนะที่สำคัญ
      การโค้ชกลุ่มหัวข้อ Leadership
      การโค้ชกลุ่มหัวข้อ Growth Mindset
      การโค้ชกลุ่มหัวข้อ Communication
      การโค้ชกลุ่มหัวข้อ Problem Solving
      กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชกลุ่มด้วยหัวข้อต่างๆ
กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชกลุ่มในสไตล์ของตัวเอง
      กำหนดหัวข้อที่สนใจ
      ดำเนินการออกแบบเนื้อหาและเครื่องมือ
      ออกแบบกระบวนการโค้ชกลุ่ม
      ลงมือปฏิบัติการโค้ชกลุ่ม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม