หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรสอนการให้บริการชั้นเลิศ - หลักสูตร 2 วัน
(Train The Trainer for Service Excellence)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรสอนการให้บริการชั้นเลิศ (Train The Trainer for Service Excellence)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ "ครบเครื่องเรื่องศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร" จะทำให้การพัฒนาตัวเองในฐานะวิทยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล

     "วิทยากรภายในองค์กร สามารถพัฒนาการให้บริการชั้นเลิศกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง"

หัวใจสำคัญของการพัฒนา "วิทยากรภายใน (Internal Trainer)" คือ การทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถนำความรู้ ความสามารถของตัวเอง ประกอบกับเทคนิคการสอนที่เป็นมาตรฐาน ไปดำเนินการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรได้จำนวนมาก เกิดความต่อเนื่อง และสามารถสร้างกรอบความคิดและพฤติกรรมที่มีความยั่งยืน
การทำให้วิทยากรมีความสามารถในการสอน "หลักสูตรเฉพาะขององค์กร (Corporate Course)" ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และดำเนินการสอนได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ช่วยทำให้การพัฒนาบุคลากร สามารถวัดผลลัพธ์ได้ และวิทยากรภายในเกิดความมั่นใจในการสอนเป็นทีม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือการสอนกันได้ภายในกลุ่มผู้เรียนร่วมกัน
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า มีดังนี้


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาแนวทางการสอนในหลักสูตรเฉพาะที่เป็นมาตรฐานขององค์กรได้ด้วยความเชื่อมั่น (Train The Trainer for Special Couse)
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้การสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับสไตล์ของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางการสอนในเนื้อหา การให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) จนเข้าใจแล้วนำไปสร้างเป็นหลักสูตรการให้บริการของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการสอนจนเกิดความมั่นใจ และพร้อมจะนำไปใช้สอนให้ทีมงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายในองค์กร (Internal Training) ในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : หลักการและเทคนิคการเป็นวิทยากรสอน Service Mindset
 หลักการพื้นฐานของการเป็นวิทยากรภายในองค์กร
      ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ & ศิลป์การเป็นวิทยากร
      การสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากร
      การเรียนรู้ “คุณลักษณะของหลักสูตร” ประเภทต่างๆ
      การสร้างความเข้าใจสไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจกิจกรรมประกอบการฝึกอบรม
      Workshop: กำหนดแนวทางการสอนของตัวเอง
หลักการสำคัญในการสร้างคุณค่าให้สอดคล้องกับความต้องการ (Value Proposition)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ คุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ
      ความหมายของ Customer Experience
      ความหมายของ Customer Centric
      ความหมายของ Customer Satisfaction
      ความหมายของ Customer Engagement
      องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
      Workshop: การสร้างกรอบความคิดด้านคุณค่าบริการ (Service Mindset Value)
การสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
      การสร้าง Customer Centric Mindset ในการทำงาน
      ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
      กิจกรรม : การค้นหาตัวตนของฉัน (Who am I?)
      การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนตัวกับค่านิยมบริการ
      การสร้างค่านิยมบริการให้กับทีมงานของคุณ
      Workshop: การออกแบบแนวทางการรณรงค์ค่านิยมหลักให้ทีมงาน
การสร้างเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ
      เทคนิคการบรรยายเนื้อหาให้น่าสนใจ
      เทคนิคการใช้คำสำคัญสร้างแนวความคิด
      เทคนิคการใช้เรื่องเล่าให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหา
      Role playing: ฝึกฝนการสอนกับสไลด์ (หลักสูตร)

Day II : เทคนิคการสอนและดำเนินกิจกรรมประกอบการสอน
 สร้างคุณค่าหัวใจบริการ (Service Mind Value) ด้วยตัวเอง
      การเข้าใจลูกค้าและเข้าใจตัวเองด้วยการทำงานของสมอง
      องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
      การจูงใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
      การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
      Workshop: สร้างคุณค่าการให้บริการของตัวเอง
      กรณีศึกษา: การเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
กลยุทธ์การสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในองค์กร (Customer Engagement Strategy)
      เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)
      การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า (Customer Centric)
      กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction)
      กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM (Voice of Customer Management)
      Workshop: กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบการฝึกอบรม
      การใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop)ให้ผู้เรียนสรุป
      การใช้กรณีศึกษา (Case Study) เป็นสถานการณ์เสมือนจริง
      การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างการเรียนรู้จริง
      การใช้กิจกรรม (Game) สร้างความสนุกสนานและเรียนรู้
      Role Playing: ดำเนินการใช้กิจกรรมประกอบการสอน
การสร้างหลักสูตรและแนวทางการสอนของตัวเอง
      ระบุสไลด์ที่จะใช้ดำเนินการสอน
      แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
      Role Playing: ดำเนินการสอนหลักสูตรของตัวเอง
      Wrap Up: สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม