หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรสอนหลักสูตรเฉพาะ - หลักสูตร 2 วัน
(Certified Train The Trainer for Special Course)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรสอนหลักสูตรเฉพาะ (Certified Train The Trainer for Special Course)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาวิทยากรภายใน (Internal Trainer) ที่ดำเนินการสอนหลักสูตรเฉพาะที่สำคัญสำหรับองค์กร และได้รับการรับรองมาตรฐานการสอน (Certification) ในหลักสูตรนั้นๆ ย่อมทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด เพราะวิทยากรภายในมีความผูกพันกับวัฒนธรรมขององค์กรและเข้าใจประเด็นปัญหาของบุคลากรอย่างแท้จริง
การเรียนรู้และเข้าใจครบเครื่องเรื่อง “ศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร” และเทคนิคดำเนินการสอนตามกระบวนการอย่างครบวงจร จะช่วยทำให้การพัฒนาตัวเองในฐานะวิทยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาด้วยรูปแบบอย่างครบวงจร (Blended Learning) จะทำให้แนวทางการพัฒนามีความเข้มข้นและเกิดความต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ในการดำเนินการสอนหลักสูตรเฉพาะได้อย่างมั่นใจ


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและแก่นของหลักสูตรเฉพาะที่ได้เลือกไว้ดำเนินการสอนอย่างแท้จริง มีแนวทางการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรอย่างครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในกระบวนการสอนแนว Training & Group Coaching และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการสอนด้วยสไลด์ประเภทต่างๆ และดำเนินการทำกิจกรรมประกอบการสอนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถนำไปเลือกประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เพื่อทำให้ผู้เรียนผ่านการประเมินการเป็นวิทยากรและได้รับการรับรองมาตรฐานการสอน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเป็นวิทยากรในองค์กรและดำเนินการสอนด้วยความมั่นใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
Day I : การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ
หลักพื้นฐานของการจัดทำหลักสูตรให้โดนใจ

       ครบเครื่องเรื่องศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร
       การเรียนรู้ “คุณลักษณะของหลักสูตร” ประเภทต่างๆ
       กระบวนการจัดทำหลักสูตรให้เกิดความต่อเนื่อง
       การออกแบบแนวทางการฝึกอบรมด้วย Course Outline
       กิจกรรม : ออกแบบ Course Outline ของตัวเอง
เทคนิคการจัดทำสไลด์ (Slide) ให้สอดคล้องกับ Course Outline
       สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
       สไลด์ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
       การจัดกลุ่มสไลด์การสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการ
       แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
       กิจกรรม : การเขียนบทพูด (Script) สไลด์ของตัวเอง
หลักการสอนแนว Training & Group Coaching
       การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
       หลักการสำคัญเกี่ยวกับกรอบความคิด (Mindset)
       กระบวนการเชื่อมโยงหลักการ→เนื้อหา→การประยุกต์ใช้
       เทคนิคการสร้างแนวความคิดให้ผู้เรียน
       Role Playing: ดำเนินการสอนแนว T&GC
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของหลักสูตรเชิงลึก
       กระบวนการสอนด้วย 4M
       หัวข้อสำคัญที่ควรมีในหลักสูตรมาตรฐาน
       การให้หลักการ, ความรู้แล้วชวนคิด (Training & Coaching)
       เทคนิคการสอนแบบเชื่อมโยงสไลด์ของหลักสูตร
       Role Playing: ดำเนินการฝึกฝนการสอนด้วยตัวเอง

Day II : เทคนิคการสอนแนว T&GC เชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนสไลด์ประเภทต่างๆ
       การสอนด้วยสไลด์ คำสำคัญ (Keywords)
       การสอนด้วยสไลด์ ความหมาย นิยาม หลักการ
       การสอนด้วยสไลด์ หลุมพรางและเทคนิคการเอาชนะ
       การสอนด้วยสไลด์ Conceptual ให้แง่คิด
       การสอนด้วยสไลด์ เครื่องมือ (Tooling)
       Role Playing: การฝึกฝนการสอนสไลด์ประเภทต่างๆ
เทคนิคการดำเนินการตามกิจกรรม
       Workshop: สร้างกระบวนการคิดให้ผู้รับ
       กรณีศึกษา: การฝึกฝนกับสถานการณ์เสมือนจริง
       Role Playing: การแสดงบทบาทสมมุติ
       Storytelling: สร้างกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้
       Role Playing: การฝึกฝนการสอนตามกิจกรรม
เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
       เทคนิคการใช้ อุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
       เทคนิคการใช้ Flipchart ให้เห็นหลักการสำคัญ
       เทคนิคการ ตอบคำถาม เชื่อมโยงสไลด์
       เทคนิคการใช้ เบาะแสผู้เรียน เป็นกรณีศึกษา
       Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการสอนด้วยตัวเอง
เทคนิคการสร้างกระบวนการสอนให้เกิดความต่อเนื่อง
       ตัวอย่าง การสอนด้วยหลักสูตรจริง
       การถอดบทเรียนสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
       ตัวอย่าง การสอนด้วยเทคนิคต่างๆ
       การถอดบทเรียนสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
       Role Playing: การใช้หลักสูตรจริงฝึกฝนการสอน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม