หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ชกลุ่ม - หลักสูตร 1 วัน

(Train the Trainer-Episode Group Coaching)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ชกลุ่ม

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
วิทยากร (Trainer) ที่มีแนวการสอนที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับ แล้วทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง หลังการฝึกอบรมเป็นความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน 
กระบวนการสอนในการฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ การสอนแบบการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching)” เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ในเนื้อหาแล้วยังสามารถทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางปฏิบัติของตัวเอง ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการได้ 
การเรียนรู้และเข้าใจ “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากร” จะทำให้วิทยากร (ผู้เรียน) สามารถสร้างหลักสูตรของตัวเองที่สอดคล้องกับกระบวนการสอนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ ช่วยให้วิทยากร (ผู้เรียน) มีความมั่นใจในกระบวนการสอนของตัวเองเพิ่มมากขึ้น 

การฝึกปฏิบัติ (Role Playing) กับหลักสูตรที่สร้างขึ้นเองใน Class จะทำให้สามารถได้แนวทางที่จะนำไปพัฒนาหลักสูตรของตัวเองเพิ่มเติมได้หลังการฝึกอบรม พร้อมที่จะนำไปใช้ดำเนินการสอนภายในองค์กรได้ โดยใช้กระบวนการสอนแนวทางใหม่ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างจากการสอนแนวเดิม และสามารถสร้างหลักสูตรอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย Style ของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้วิทยากร (ผู้เรียน) มีแนวทางในการสร้าง หลักสูตรและกระบวนการสอนในแนว Group Coaching ได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้วิทยากร (ผู้เรียน) ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำหลักสูตร สไลด์ เครื่องมือประกอบการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับจากองค์กร
เพื่อดำเนินการฝึกสอนใน Class (Role playing) สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองในการนำไปประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อได้เรียนเทคนิคในการสอนแบบกลุ่ม (Group Coaching) จาก Master Coach ทำให้เห็นกระบวนการสอนได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที
เพื่อให้วิทยากร (ผู้เรียน) มีหลักสูตรของตัวเอง (พอสังเขป) ให้สามารถนำไปเพิ่มเติมแล้วดำเนินการสอนได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ & ศิลป์การเป็นวิทยากร 
      เทคนิคการเขียนหลักสูตรให้โดนใจ 
       การจัดทำสไลด์ประเภทต่างๆ 
       กระบวนการสอนสร้าง Mindset ใหม่ให้ผู้เรียน 
       การออกแบบเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม 
       การสร้างแนวทางการวัดผลลัพธ์ 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง 
เทคนิคการสอนแบบการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching & Consulting) 
       แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 
       เทคนิคการสร้างแนวความคิดให้ผู้เรียน 
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่มเชิงกลยุทธ์ 
       Role Playing : ดำเนินการสอนแบบการโค้ชกลุ่มด้วยตัวเอง 
กระบวนการสร้างหลักสูตรอย่างเป็นมาตรฐาน 
       หัวข้อสำคัญที่ควรมีในหลักสูตรมาตรฐาน 
       การจัดกลุ่มสไลด์การสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการ 
       เทคนิคการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์ 
       กระบวนการสอนแบบเชื่อมโยงหลักการ -> เนื้อหา -> การประยุกต์ใช้ 
       เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม 
       Role Playing : ดำเนินการสอนใน Style ตัวเอง 
การประยุกต์ใช้กระบวนการกับหลักสูตร Style ตัวเอง 
       เคล็ด (ไม่) ลับการเปลี่ยนโจทย์เป็นหลักสูตร 
       เทคนิคการใช้กระบวนการสอนแบบการโค้ชกลุ่ม 
       ตัวอย่างการสอนในรูปแบบต่างๆ 
       Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยหัวข้อของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฎิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
กลุ่มวิทยากรภายในที่อยากได้ "เทคนิคการสอน" เพิ่ม
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาวิทยากรการเป็นวิทยากรการโค้ชกลุ่ม

แสดงความคิดเห็น