หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ชกลุ่ม - หลักสูตร 1 วัน

(Train the Trainer-Episode Group Coaching)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ชกลุ่ม

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
วิทยากร (Trainer) ที่มีแนวการสอนที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับ แล้วทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง หลังการฝึกอบรมเป็นความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน 
กระบวนการสอนในการฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ การสอนแบบการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching)” เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ในเนื้อหาแล้วยังสามารถทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางปฏิบัติของตัวเอง ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการได้ 
การเรียนรู้และเข้าใจ “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากร” จะทำให้วิทยากร (ผู้เรียน) สามารถสร้างหลักสูตรของตัวเองที่สอดคล้องกับกระบวนการสอนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ ช่วยให้วิทยากร (ผู้เรียน) มีความมั่นใจในกระบวนการสอนของตัวเองเพิ่มมากขึ้น 

การฝึกปฏิบัติ (Role Playing) กับหลักสูตรที่สร้างขึ้นเองใน Class จะทำให้สามารถได้แนวทางที่จะนำไปพัฒนาหลักสูตรของตัวเองเพิ่มเติมได้หลังการฝึกอบรม พร้อมที่จะนำไปใช้ดำเนินการสอนภายในองค์กรได้ โดยใช้กระบวนการสอนแนวทางใหม่ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างจากการสอนแนวเดิม และสามารถสร้างหลักสูตรอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย Style ของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้วิทยากร (ผู้เรียน) มีแนวทางในการสร้าง หลักสูตรและกระบวนการสอนในแนว Group Coaching ได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้วิทยากร (ผู้เรียน) ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำหลักสูตร สไลด์ เครื่องมือประกอบการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับจากองค์กร
เพื่อดำเนินการฝึกสอนใน Class (Role playing) สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองในการนำไปประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อได้เรียนเทคนิคในการสอนแบบกลุ่ม (Group Coaching) จาก Master Coach ทำให้เห็นกระบวนการสอนได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที
เพื่อให้วิทยากร (ผู้เรียน) มีหลักสูตรของตัวเอง (พอสังเขป) ให้สามารถนำไปเพิ่มเติมแล้วดำเนินการสอนได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ & ศิลป์การเป็นวิทยากร 
      เทคนิคการเขียนหลักสูตรให้โดนใจ 
       การจัดทำสไลด์ประเภทต่างๆ 
       กระบวนการสอนสร้าง Mindset ใหม่ให้ผู้เรียน 
       การออกแบบเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม 
       การสร้างแนวทางการวัดผลลัพธ์ 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง 
เทคนิคการสอนแบบการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching & Consulting) 
       แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 
       เทคนิคการสร้างแนวความคิดให้ผู้เรียน 
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่มเชิงกลยุทธ์ 
       Role Playing : ดำเนินการสอนแบบการโค้ชกลุ่มด้วยตัวเอง 
กระบวนการสร้างหลักสูตรอย่างเป็นมาตรฐาน 
       หัวข้อสำคัญที่ควรมีในหลักสูตรมาตรฐาน 
       การจัดกลุ่มสไลด์การสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการ 
       เทคนิคการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์ 
       กระบวนการสอนแบบเชื่อมโยงหลักการ -> เนื้อหา -> การประยุกต์ใช้ 
       เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม 
       Role Playing : ดำเนินการสอนใน Style ตัวเอง 
การประยุกต์ใช้กระบวนการกับหลักสูตร Style ตัวเอง 
       เคล็ด (ไม่) ลับการเปลี่ยนโจทย์เป็นหลักสูตร 
       เทคนิคการใช้กระบวนการสอนแบบการโค้ชกลุ่ม 
       ตัวอย่างการสอนในรูปแบบต่างๆ 
       Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยหัวข้อของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฎิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
กลุ่มวิทยากรภายในที่อยากได้ "เทคนิคการสอน" เพิ่ม
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาวิทยากรการเป็นวิทยากรการโค้ชกลุ่ม

แสดงความคิดเห็น