หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ชกลุ่ม - หลักสูตร 1 วัน
(Train the Trainer-Episode Group Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ชกลุ่ม (Train the Trainer-Episode Group Coaching)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
วิทยากร (Trainer) ที่มีแนวการสอนที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับ แล้วทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง หลังการฝึกอบรมเป็นความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน 
กระบวนการสอนในการฝึกอบรมมีหลายรูปแบบ การสอนแบบการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching)” เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ในเนื้อหาแล้วยังสามารถทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางปฏิบัติของตัวเอง ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการได้ 
การเรียนรู้และเข้าใจ “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากร” จะทำให้วิทยากร (ผู้เรียน) สามารถสร้างหลักสูตรของตัวเองที่สอดคล้องกับกระบวนการสอนได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ ช่วยให้วิทยากร (ผู้เรียน) มีความมั่นใจในกระบวนการสอนของตัวเองเพิ่มมากขึ้น 

การฝึกปฏิบัติ (Role Playing) กับหลักสูตรที่สร้างขึ้นเองใน Class จะทำให้สามารถได้แนวทางที่จะนำไปพัฒนาหลักสูตรของตัวเองเพิ่มเติมได้หลังการฝึกอบรม พร้อมที่จะนำไปใช้ดำเนินการสอนภายในองค์กรได้ โดยใช้กระบวนการสอนแนวทางใหม่ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างจากการสอนแนวเดิม และสามารถสร้างหลักสูตรอื่นๆ ต่อไปได้ด้วย Style ของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้วิทยากร (ผู้เรียน) มีแนวทางในการสร้าง หลักสูตรและกระบวนการสอนในแนว Group Coaching ได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้วิทยากร (ผู้เรียน) ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำหลักสูตร สไลด์ เครื่องมือประกอบการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับจากองค์กร
เพื่อดำเนินการฝึกสอนใน Class (Role playing) สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองในการนำไปประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อได้เรียนเทคนิคในการสอนแบบกลุ่ม (Group Coaching) จาก Master Coach ทำให้เห็นกระบวนการสอนได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที
เพื่อให้วิทยากร (ผู้เรียน) มีหลักสูตรของตัวเอง (พอสังเขป) ให้สามารถนำไปเพิ่มเติมแล้วดำเนินการสอนได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ & ศิลป์การเป็นวิทยากร 
      เทคนิคการเขียนหลักสูตรให้โดนใจ 
       การจัดทำสไลด์ประเภทต่างๆ 
       กระบวนการสอนสร้าง Mindset ใหม่ให้ผู้เรียน 
       การออกแบบเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม 
       การสร้างแนวทางการวัดผลลัพธ์ 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง 
เทคนิคการสอนแบบการโค้ชกลุ่ม (Group Coaching & Consulting) 
       แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 
       เทคนิคการสร้างแนวความคิดให้ผู้เรียน 
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่มเชิงกลยุทธ์ 
       Role Playing : ดำเนินการสอนแบบการโค้ชกลุ่มด้วยตัวเอง 
กระบวนการสร้างหลักสูตรอย่างเป็นมาตรฐาน 
       หัวข้อสำคัญที่ควรมีในหลักสูตรมาตรฐาน 
       การจัดกลุ่มสไลด์การสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการ 
       เทคนิคการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์ 
       กระบวนการสอนแบบเชื่อมโยงหลักการ -> เนื้อหา -> การประยุกต์ใช้ 
       เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม 
       Role Playing : ดำเนินการสอนใน Style ตัวเอง 
การประยุกต์ใช้กระบวนการกับหลักสูตร Style ตัวเอง 
       เคล็ด (ไม่) ลับการเปลี่ยนโจทย์เป็นหลักสูตร 
       เทคนิคการใช้กระบวนการสอนแบบการโค้ชกลุ่ม 
       ตัวอย่างการสอนในรูปแบบต่างๆ 
       Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยหัวข้อของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฎิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
กลุ่มวิทยากรภายในที่อยากได้ "เทคนิคการสอน" เพิ่ม
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง