หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด หรือการให้บริการที่มากขึ้น ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารต้อง เพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้นคือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ วิธีการเสริมสร้างขีดความสามารถในตนเอง สร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดปัญญา จนนำไปสู่ความสำเร็จแห่งการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และในชีวิตของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ จนนำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรต่อไป
   นอกจากการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแล้ว ยังจำเป็นต้องมีหลักคิดที่มีประสิทธิภาพ ที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและ วิธีในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านการฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมและระดมสมองที่จะทำให้ผู้อบรมเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานทั้งของตนเอง และของทีมงานมีประสิทธิภาพ
2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อม วงจรการทำงานสมอง จิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เพื่อเข้าใจที่มาของความแตกต่างระหว่างช่วงวัยและความหลากหลายของแต่ละบุคคล 
3. มองความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องธรรมชาติ แล้วเลือกใช้คุณค่าหลักและเป้าหมายขององค์กรเป็นจุดร่วมเพื่อสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน 
4. สร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง ในการทำงานร่วมกับทีมงาน เพื่อให้ตนเองมีอารมณ์เชิงบวก และได้ผลลัพธ์ในการทำงานมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1 ปลุก “Passion” ปั้น “Performance” 
 ช่วงที่ 1 ค้นหาแรงบันดาลใจและตั้งเป้าหมาย 
       ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการพิชิตเป้าหมาย 
       ตั้งเป้าหมาย เพิ่มพลังให้ชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จ 
       เชื่อมโยงเป้าหมายกับความปรารถนาภายในจิตใจ 
       ปลุกพลังตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จ 
       สร้างแนวทางเพื่อก้าวสู่เป้าหมายไปทีละก้าว 
 ช่วงที่ 2 สร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการทำงานรุก 
       หลุมพรางทางความคิดที่ฉุดรั้งให้ชีวิตติดลบ 
       ก้าวข้ามอุปสรรคในการคิดที่ส่งผลให้ชีวิตติดลบ 
       พลังของการคิดเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น เพื่อดึงดูดความสำเร็จ 
       เลือกเป็นผู้ลิขิต หรือ ติดเป็นเหยื่อ ในความคิด 
       การลดความคิดทางลบ (Negative Thinking Decreasing) 
       การเพิ่มความคิดทางบวก (Positive Thinking Increasing) 
 ช่วงที่ 3 ขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยคุณค่าจากภายในตนเอง 
       ค้นหาคุณค่าและจุดแข็งของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 
       สร้างกลยุทธ์ในการไปสู่เป้าหมายด้วยศักยภาพที่มีในตนเอง 
       ใช้ชีวิตไม่ติดลบด้วย 4 level Learning 
 ช่วงที่ 4 กำหนดเป้าหมายชีวิตที่สมดุลทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว 
       เชื่อมโยงและสร้างความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของตนเอง ทีม และองค์กร 
       สร้างแนวทางสู่เป้าหมายและขับเคลื่อนผลงาน 
       การวางแผนการเดินทางสู่เป้าหมายและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง PDCA 

วันที่ 2 ปั้น “ความสุข” ปลุก “Performance” พัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 
 ช่วงที่ 1 Explore สำรวจรูปแบบพฤติกรรมของตัวเราเองและผู้อื่น 
       ความแตกต่างของ Generation และความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์กร 
       ความโดดเด่นและจุดแข็งที่แตกต่างกันและความหลายหลายของแต่ละ Generation 
       เรียนรู้ Generation & Diversity บน วงจรพฤติกรรม เพื่อเข้าใจสมองและจิตใต้สำนึกของเรา กิจกรรม Make it Happen วางแผนสู่เป้าหมายด้วยจุดแข็งที่โดดเด่นของตนเอง 
 ช่วงที่ 2 Extend ขยายศักยภาพเพื่อข้ามขอบเขตความเชื่ออันจำกัด 
       FEARS หลุมพรางทางความคิด ที่ปิดกั้นศักยภาพของตัวเราในการทำงานร่วมกับคนที่แตกต่าง 
       Unlock Potential สร้างแนวคิดใหม่ เพื่อก้าวข้ามหลุมพราง เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
       Fulfill the Gap การผสานช่องว่างระหว่าง วัย ประสบการณ์ การศึกษา ตำแหน่ง และบทบาท เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม Creation New Options ทดลองสร้างทางเลือกใหม่ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทำงานร่วมกันและการทำงานข้ามสายงาน ภายใต้สถานการณ์เดิม 
 ช่วงที่ 3 Extra เครื่องมือต่างๆ ในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม 
       DISC - Communication เข้าใจและเคารพต่อรูปแบบการทำงานและการสื่อสารของคนแต่ละกลุ่มที่ต่างกัน 
       Start with Listening เริ่มต้นการสื่อสาร ด้วยการฟังความต้องการที่แท้จริงของแต่ละบุคคล 
       Communication for Trust เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน กิจกรรม Case Study เรียนรู้และออกแบบการสื่อสารของตัวเราเองเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความแตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างแนวทางในการทำงานร่วมกันและทำงานข้ามสายงาน โดยปราศจากความขัดแย้ง 
 ช่วงที่ 4 Expert – Diversity management for driving goal การบริหารความหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร 
       Strategic Goal Synergy กลยุทธ์การผสานเป้าหมายที่สอดคล้องและส่งเสริมกันระหว่าง องค์กร / ทีม-ระหว่างทีม / ส่วนบุคคล 
       Synergy Core Value กลยุทธ์การผสานค่านิยมหลักขององค์กร ค่านิยมร่วม/ทีม ค่านิยมส่วนบุคคล เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ผสานจุดแข็ง) 
       Work as Team แนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรม SMART Work กำหนดแนวทางและสร้างแผนการทำงานของตัวเองใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและการส่งต่องานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จร่วมกันและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม


การบ้านและการติดตามผล

1. ผู้เรียนเลือกสถานการณ์ที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงตนเอง ในการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่มีความแตกต่าง 
2. ผู้เรียนเลือกที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตนเอง มีความสุขมากขึ้น มีความสำเร็จมากขึ้น ในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น 3. การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ตนเองดีขึ้น 
4. การติดตามผลเน้นการกระตุ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการนำไปใช้ ไม่ใช่เป็นเพียงการตรวจสอบ 
5. ผลลัพธ์การฝึกอบรมเกิดจากสิ่งที่ผู้เรียนนำการบ้านไปปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
   Experiential Based Learning คือ เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยการเชื่อมโยงหลักการหรือแนวทางปฏิบัติกับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการมองเห็น ยอมรับ และตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักการที่เรียนกับบทบาทหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ ปัญหาหรือเป้าหมายที่ท้าทาย ได้ทันทีในระหว่างเรียน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน 
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม
วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาศักยภาพทีมเวิร์คteam work 

แสดงความคิดเห็น