หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้นำในยุค 4.0 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้นำในยุค 4.0

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้บริหารในยุค 4.0 ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีแนวทางการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี ใช้กระบวนการโค้ชพัฒนาให้ทีมมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
 ผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership) มีคุณสมบัติดังนี้
     1. การพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ (เก่งคิด)
     2. การสร้างแรงจูงใจทีมงานในฐานะผู้นำ (เก่งคน)
     3. การสอนและการโค้ชทีมงาน (เก่งโค้ช)
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC จะทำให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองและเกิดความเข้าใจคุณลักษณะของทีมงานได้ง่ายขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ โดยการใช้คุณลักษณะเด่นของแต่ละบุคคลมาเสริมพลังซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้ (Peer Coaching) ทำให้งานบรรลุเป้าหมายของทีมและเป้าหมายองค์กรร่วมกัน
 การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรครบวงจรตามกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) โดยการดึงศักยภาพของทีมงานให้นำออกมาใช้สร้างผลงาน ทำให้งานได้ผล คนเป็นสุข เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และมีแนวทางในการสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างแนวทางการเป็นผู้นำตามสถานการณ์และทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการโค้ชทีมงานในฐานะผู้นำเกิดความเข้าใจกระบวนการสอนและการโค้ชด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกันภายในทีมอย่างชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
       การค้นหาคุณค่าและจุดแข็งของตัวเอง
       การเปลี่ยนกรอบความคิด (Fixed Mindset " Growth Mindset)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการโค้ช (Self-Coaching)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership)
       การพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ (เก่งคิด)
       การสร้างแรงจูงใจทีมงานในฐานะผู้นำ (เก่งคน)
       การสอนและการโค้ชทีมงาน (เก่งโค้ช)
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช
       Role Playing : การพัฒนาทีมงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
 การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะบุคคลด้วย DISC
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ลดข้อขัดแย้ง
       การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค (Collaborative Working Team)
       การเรียนรู้ร่วมกัน (Peer Coaching)
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเป็นทีมของตัวเอง
 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Performance Management System)
       การกำหนดเป้าหมายและแผนงาน (Planning for Target)
       การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       การสอนและการโค้ชผลการปฏิบัติงานที่สูง (Performance Coaching)
       Role Playing : การโค้ชผลการปฏิบัติงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ    
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง