คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้นำในยุค 4.0

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาศักยภาพผู้นำในยุค 4.0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้บริหารในยุค 4.0 ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีแนวทางการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี ใช้กระบวนการโค้ชพัฒนาให้ทีมมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
 ผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership) มีคุณสมบัติดังนี้
     1. การพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ (เก่งคิด)
     2. การสร้างแรงจูงใจทีมงานในฐานะผู้นำ (เก่งคน)
     3. การสอนและการโค้ชทีมงาน (เก่งโค้ช)
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC จะทำให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองและเกิดความเข้าใจคุณลักษณะของทีมงานได้ง่ายขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ โดยการใช้คุณลักษณะเด่นของแต่ละบุคคลมาเสริมพลังซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้ (Peer Coaching) ทำให้งานบรรลุเป้าหมายของทีมและเป้าหมายองค์กรร่วมกัน
 การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรครบวงจรตามกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) โดยการดึงศักยภาพของทีมงานให้นำออกมาใช้สร้างผลงาน ทำให้งานได้ผล คนเป็นสุข เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และมีแนวทางในการสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างแนวทางการเป็นผู้นำตามสถานการณ์และทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการโค้ชทีมงานในฐานะผู้นำเกิดความเข้าใจกระบวนการสอนและการโค้ชด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกันภายในทีมอย่างชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
       การค้นหาคุณค่าและจุดแข็งของตัวเอง
       การเปลี่ยนกรอบความคิด (Fixed Mindset " Growth Mindset)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการโค้ช (Self-Coaching)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership)
       การพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ (เก่งคิด)
       การสร้างแรงจูงใจทีมงานในฐานะผู้นำ (เก่งคน)
       การสอนและการโค้ชทีมงาน (เก่งโค้ช)
       กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช
       Role Playing : การพัฒนาทีมงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
 การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะบุคคลด้วย DISC
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ลดข้อขัดแย้ง
       การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค (Collaborative Working Team)
       การเรียนรู้ร่วมกัน (Peer Coaching)
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเป็นทีมของตัวเอง
 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Performance Management System)
       การกำหนดเป้าหมายและแผนงาน (Planning for Target)
       การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       การสอนและการโค้ชผลการปฏิบัติงานที่สูง (Performance Coaching)
       Role Playing : การโค้ชผลการปฏิบัติงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ    
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้บริหาร 4.0ทีมงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น