คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาสุดยอดการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

(Advance Supervisory Skill) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาสุดยอดการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาให้หัวหน้างานยุคใหม่ (Advance Supervisor) มีความพร้อมอยู่เสมอเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะหัวหน้างานเป็นบุคลากรที่ใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า หากหัวหน้าสามารถสร้างทีมงานที่มีความแข็งแกร่ง ย่อมเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก และจะนำพาทีมงานบรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารต้องการ 
หัวหน้างานยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ดังนี้... 
       การพัฒนาตัวเองจากภายใน (Self- Development) 
       การพัฒนาความฉลาดในการทำงานด้านต่างๆ (5Q)
       การพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิผล (Skill) 
       การใช้เครื่องมือในการบริหารงาน (Working Tools)
       การบริหารทีมงานได้ทั้งใจและงาน (Leadership For Motivation) 
       การสอนงานในรูปแบบต่างๆ (Training, Coaching & Consulting)
พนักงานระดับปฏิบัติงานต้องการให้หัวหน้างานพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ดังนั้นหัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องมีเครื่องมือการพัฒนาทีมงานอย่างครบเครื่อง หากพัฒนาให้หัวหน้าเข้าใจเทคนิคในการพัฒนาทีมงานในลักษณะต่างๆ ได้อย่างชัดเจนแล้วย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากรต้องครอบคลุมในหลายๆ ด้าน เช่น... 
       ความรู้ความสามารถในการทำงาน (Teaching & Training) 
       การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน (Motivation) 
       การปรับเปลี่ยนแนวความคิดด้วยการดึงศักยภาพ (Coaching) 
       การให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ (Counselling& Consulting) 
หัวหน้างานยุคใหม่ไม่สามารถเก่งแต่การทำงานเพียงอย่างเดียว ต้องเก่งในเรื่องคน การพัฒนาคนและการบริหารคนด้วย เพราะการทำงานผ่านคนในยุคนี้มีความยากกว่ายุคไหนๆ ที่ผ่านมา เพราะคนยุคใหม่ (Gen Y) มีความพร้อมแต่ต้องการหัวหน้างานยุคใหม่ที่มีความครบเครื่องเรื่องการบริหารและสอนงาน (Coaching) ด้วยเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองด้วยแนวทางที่เป็นหลักการของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Advance Supervisor) ได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมตาม Style ของตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ทั้งความฉลาดในด้านต่างๆ ทักษะที่มีและเทคนิคการใช้เครื่องมือในการบริหารงาน 
เพื่อสร้างแนวความคิดในการสอนงานและจูงใจทีมงานที่ครบเครื่องให้กับผู้เรียน ทำให้สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์การทำงานจริงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาและฝึกฝนตาม Style ของตัวเอง และนำไปปฏิบัติจริง เพื่อให้การพัฒนาตัวเองและทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานคุณภาพ 
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเอง
       ฉันคือใคร? (Who am I?) 
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน 
      การสร้างแนวความคิดที่ดีกับคำสำคัญ (Key Words) 
      เรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วย NLP 
      Workshop: แนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
การสร้างความฉลาดด้านต่างๆ (5Q) ในฐานะหัวหน้างาน
      การคิดแก้ไขปัญหาอย่างฉลาด (IQ) 
      การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) 
      การเอาชนะปัญหาอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น (AQ) 
      การสร้างแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ (CQ) 
      การแสดงความเป็นเจ้าของอย่างมีคุณค่า (OQ) 
     
 Workshop: การประยุกต์ใช้ 5Q กับการพัฒนาตัวเอง 
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
      การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking) 
      การทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย (Proactive Working) 
      การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล (Time Management) 
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยใจ (Communication & Connection) 
      การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM) 
      Workshop: การเลือกพัฒนาทักษะของตัวเอง 
       กรณีศึกษา: การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 
เทคนิคการใช้เครื่องมือในการบริหารงาน 
      การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานด้วย 5W, 1H 
      การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยแผงก้างปลา 
      การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพาเรโต 80:20 
      การระดมสมอง (Brainstorming) 
      Workshop: การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการทำงาน

Day II : ครบเครื่องเรื่องการบริหารทีมงาน ได้ทั้งใจและงาน 
 การบริหารทีมงานด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง
      รู้เขา...รู้เรา พัฒนาทีมงานอย่างเข้าใจ 
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
      หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
      คุณจะปฏิบัติอย่างไรกับทีมงานลักษณะนี้ 
      Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน Style ตัวเอง 
  ครบเครื่องเรื่องการสอนและการจูงใจทีมงาน
      บทบาทสำคัญที่ใช้ในการสอนงาน 
      หลักสำคัญในการสอนงานที่ดี 
      ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานประเภทต่างๆ 
      ตารางการจัดแบ่งพนักงานกับการสอนงานที่เหมาะสม 
      Workshop: กำหนดแผนงานการสอนงานของตัวเอง 

 การพัฒนาทีมงานด้วยแนวทางการโค้ชชิ่ง (Coaching) 
      เรียนรู้ความหมายของการโค้ชชิ่ง 
      หลักการสำคัญของการเป็นโค้ช 
      สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการจากโค้ช 
      ทักษะสำคัญของการสอนงาน (Coaching) 
      กิจกรรมย่อย: การพัฒนาทักษะประเภทต่างๆ 
      กรณีศึกษา: การสอนงาน (Coaching) ในฐานะหัวหน้างาน 

 การประยุกต์ใช้การสอนงานและการจูงใจของตัวเอง 
      การจูงใจทีมงานด้วยเทคนิค NLP 
      การสอนงาน ณ.จุดปฏิบัติงาน (Coaching on Job) 
      การดึงศักยภาพทีมงาน (Coaching For Success) 
      การให้คำปรึกษาปัญหาทีมงาน Style โค้ช (3C)

 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานภาวะผู้นำ Leadership

แสดงความคิดเห็น