หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักการคิดแก้ไขปัญหาพิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Achieved Goal & Problem Solving by Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Thinking / การพัฒนาหลักการคิดแก้ไขปัญหาพิชิตเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการคิดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการคิดทำให้เราออกจากอารมณ์เชิงลบ แล้วค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่เจออยู่เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดประเภทต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพิชิตเป้าหมาย จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร 

กระบวนการพิชิตเป้าหมาย สามารถใช้หลักคิดประเภทต่างๆ เชื่อมโยงในกระบวนการพิชิตเป้าหมายได้ โดยการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของหลักการคิดที่แตกต่างกัน ในแต่ละช่วงของกระบวนการ ก็จะทำให้การบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

การแก้ปัญหาและพิชิตเป้าหมายด้วยหลักคิดเชิงระบบ เป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิผลสูงมาก เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนทำให้การบรรลุเป้าหมายต่างๆ มีความแม่นยำและชัดเจน การทำงานด้วยหลักคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็น “นักแก้ปัญหา พิชิตเป้าหมาย เชิงสร้างสรรค์” จึงเป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการพิชิตเป้าหมายด้วยการนำหลักคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายจริงของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียน มองเห็นแนวทางในการนำหลักคิดประเภทต่างๆ กำหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางที่จะนำหลักคิดเชิงระบบ ไปสร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาหลักการคิดประเภทต่างๆ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดประเภทต่างๆ
       ความหมายของการคิดประเภทต่างๆ
       หลักการเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ
       การประยุกต์ใช้หลักการคิดประเภทต่างๆ 
       Workshop: กำหนดแนวทางการนำหลักการคิดไปประยุกต์ใช้

การนำหลักการคิดสร้างกระบวนการพิชิตเป้าหมาย
       เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
       กระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       เป้าหมายสอดคล้องกันย่อมมีประสิทธิผลที่สุด
       การพัฒนากระบวนการคิดพิชิตเป้าหมาย
       Workshop: การสร้างกระบวนการคิดพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
การนำหลักการคิด สร้างกระบวนการแก้ไขปัญหา
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา
       การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       การพัฒนาหลักการคิดเพื่อเป็นนักแก้ปัญหา
       กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       Workshop: กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

การแก้ไขปัญหาและพิชิตเป้าหมายด้วยหลักคิดเชิงระบบ
       หลักการของการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเป็นระบบ
       การใช้คำถามในแนวทางการคิดเชิงระบบ
       ประโยชน์ของการเป็นนักคิดเชิงระบบ
       Workshop: กำหนดกระบวนการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หลักการคิดการแก้ไขปัญหาการพิชิตเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น