หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักการคิดแก้ไขปัญหาพิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Achieved Goal & Problem Solving by Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / การพัฒนาหลักการคิดแก้ไขปัญหาพิชิตเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการคิดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการคิดทำให้เราออกจากอารมณ์เชิงลบ แล้วค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่เจออยู่เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดประเภทต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพิชิตเป้าหมาย จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร 

กระบวนการพิชิตเป้าหมาย สามารถใช้หลักคิดประเภทต่างๆ เชื่อมโยงในกระบวนการพิชิตเป้าหมายได้ โดยการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของหลักการคิดที่แตกต่างกัน ในแต่ละช่วงของกระบวนการ ก็จะทำให้การบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

การแก้ปัญหาและพิชิตเป้าหมายด้วยหลักคิดเชิงระบบ เป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิผลสูงมาก เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนทำให้การบรรลุเป้าหมายต่างๆ มีความแม่นยำและชัดเจน การทำงานด้วยหลักคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็น “นักแก้ปัญหา พิชิตเป้าหมาย เชิงสร้างสรรค์” จึงเป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการพิชิตเป้าหมายด้วยการนำหลักคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายจริงของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียน มองเห็นแนวทางในการนำหลักคิดประเภทต่างๆ กำหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางที่จะนำหลักคิดเชิงระบบ ไปสร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาหลักการคิดประเภทต่างๆ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดประเภทต่างๆ
       ความหมายของการคิดประเภทต่างๆ
       หลักการเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ
       การประยุกต์ใช้หลักการคิดประเภทต่างๆ 
       Workshop: กำหนดแนวทางการนำหลักการคิดไปประยุกต์ใช้

การนำหลักการคิดสร้างกระบวนการพิชิตเป้าหมาย
       เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
       กระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       เป้าหมายสอดคล้องกันย่อมมีประสิทธิผลที่สุด
       การพัฒนากระบวนการคิดพิชิตเป้าหมาย
       Workshop: การสร้างกระบวนการคิดพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
การนำหลักการคิด สร้างกระบวนการแก้ไขปัญหา
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา
       การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       การพัฒนาหลักการคิดเพื่อเป็นนักแก้ปัญหา
       กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       Workshop: กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

การแก้ไขปัญหาและพิชิตเป้าหมายด้วยหลักคิดเชิงระบบ
       หลักการของการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเป็นระบบ
       การใช้คำถามในแนวทางการคิดเชิงระบบ
       ประโยชน์ของการเป็นนักคิดเชิงระบบ
       Workshop: กำหนดกระบวนการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หลักการคิดการแก้ไขปัญหาการพิชิตเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น