หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักการคิดแก้ไขปัญหาพิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
(Achieved Goal & Problem Solving by Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักการคิดแก้ไขปัญหาพิชิตเป้าหมาย (Achieved Goal & Problem Solving by Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการคิดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการคิดทำให้เราออกจากอารมณ์เชิงลบ แล้วค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่เจออยู่เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดประเภทต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพิชิตเป้าหมาย จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร 

กระบวนการพิชิตเป้าหมาย สามารถใช้หลักคิดประเภทต่างๆ เชื่อมโยงในกระบวนการพิชิตเป้าหมายได้ โดยการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของหลักการคิดที่แตกต่างกัน ในแต่ละช่วงของกระบวนการ ก็จะทำให้การบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

การแก้ปัญหาและพิชิตเป้าหมายด้วยหลักคิดเชิงระบบ เป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิผลสูงมาก เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนทำให้การบรรลุเป้าหมายต่างๆ มีความแม่นยำและชัดเจน การทำงานด้วยหลักคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็น “นักแก้ปัญหา พิชิตเป้าหมาย เชิงสร้างสรรค์” จึงเป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการพิชิตเป้าหมายด้วยการนำหลักคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายจริงของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียน มองเห็นแนวทางในการนำหลักคิดประเภทต่างๆ กำหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางที่จะนำหลักคิดเชิงระบบ ไปสร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาหลักการคิดประเภทต่างๆ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดประเภทต่างๆ
       ความหมายของการคิดประเภทต่างๆ
       หลักการเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ
       การประยุกต์ใช้หลักการคิดประเภทต่างๆ 
       Workshop: กำหนดแนวทางการนำหลักการคิดไปประยุกต์ใช้

การนำหลักการคิดสร้างกระบวนการพิชิตเป้าหมาย
       เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
       กระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       เป้าหมายสอดคล้องกันย่อมมีประสิทธิผลที่สุด
       การพัฒนากระบวนการคิดพิชิตเป้าหมาย
       Workshop: การสร้างกระบวนการคิดพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
การนำหลักการคิด สร้างกระบวนการแก้ไขปัญหา
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา
       การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       การพัฒนาหลักการคิดเพื่อเป็นนักแก้ปัญหา
       กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       Workshop: กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

การแก้ไขปัญหาและพิชิตเป้าหมายด้วยหลักคิดเชิงระบบ
       หลักการของการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเป็นระบบ
       การใช้คำถามในแนวทางการคิดเชิงระบบ
       ประโยชน์ของการเป็นนักคิดเชิงระบบ
       Workshop: กำหนดกระบวนการคิดเชิงระบบด้วยตัวเอง

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing