Advance Course การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน

(Team Synergy Development) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Softskill / การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีต้องเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลโดยมุ่งเน้นไปที่คุณค่า (Value) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคคลแล้วนำมาสร้างเป็นคุณค่าของทีม (Team Value) และเป็นจุดแข็งของทีม (Team Strength) โดยการเข้าใจซึ่งกันและกัน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่น โดยใช้หลักการ Empathy Communication ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน ต้องใช้การเข้าใจความแตกต่าง แล้วมุ่งเน้นความเหมือนที่เสริมพลังซึ่งกันและกันในการทำงาน หากขาดความเข้าใจกัน ก็จะทำให้การทำงานไม่เป็นทีมเวิร์ค

การพัฒนาตัวเองและเติมพลังให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ จะทำให้พฤติกรรมที่ดี กลายเป็นอุปนิสัยที่มีประสิทธิผล สามารถมีความสุขกับตัวเองทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเสริมพลังซึ่งกันและกันเป็นทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่น และยอมรับซึ่งกันและกัน (Mutual Respect)
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening) และการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบส่งเสริมพลังซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฏิบัติในการเติมพลังให้ตัวเองสู่ความสมดุลได้ด้วยตัวเอง เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนากรอบความคิดที่ดีได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น
      การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
      ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่น
      การสร้างกรอบความคิดชนะร่วมกัน (WIN:WIN Mindset)
      การเปิดใจรับฟังและให้การยอมรับ (Mutual Respect)
      การฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยตัวเอง
 องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
      หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ค
      การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 แบบ
      การสร้างทีมเวิร์ค....ทีมในฝัน
      Workshop : การทำงานเชิงรุก สร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
 เทคนิคการเติมพลังให้ตัวเองสู่ความสมดุล
      การเติมพลังให้ครบถ้วนทุกด้านของชีวิต
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับตัวเอง (Positive Psychology)
      เชื่อมั่นในศักยภาพ....มุ่งมั่นกับเป้าหมาย
      สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นทุกวัน (Success Pattern)
      Workshop : เทคนิคการเติมพลังให้ตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการสร้างทีมเวิร์คทักษะการฟังเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น