หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน
(Team Synergy Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน (Team Synergy Development)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีต้องเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลโดยมุ่งเน้นไปที่คุณค่า (Value) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคคลแล้วนำมาสร้างเป็นคุณค่าของทีม (Team Value) และเป็นจุดแข็งของทีม (Team Strength) โดยการเข้าใจซึ่งกันและกัน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่น โดยใช้หลักการ Empathy Communication ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน ต้องใช้การเข้าใจความแตกต่าง แล้วมุ่งเน้นความเหมือนที่เสริมพลังซึ่งกันและกันในการทำงาน หากขาดความเข้าใจกัน ก็จะทำให้การทำงานไม่เป็นทีมเวิร์ค

การพัฒนาตัวเองและเติมพลังให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ จะทำให้พฤติกรรมที่ดี กลายเป็นอุปนิสัยที่มีประสิทธิผล สามารถมีความสุขกับตัวเองทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเสริมพลังซึ่งกันและกันเป็นทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่น และยอมรับซึ่งกันและกัน (Mutual Respect)
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening) และการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบส่งเสริมพลังซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฏิบัติในการเติมพลังให้ตัวเองสู่ความสมดุลได้ด้วยตัวเอง เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนากรอบความคิดที่ดีได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น
      การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
      ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่น
      การสร้างกรอบความคิดชนะร่วมกัน (WIN:WIN Mindset)
      การเปิดใจรับฟังและให้การยอมรับ (Mutual Respect)
      การฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยตัวเอง
 องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
      หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ค
      การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 แบบ
      การสร้างทีมเวิร์ค....ทีมในฝัน
      Workshop : การทำงานเชิงรุก สร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
 เทคนิคการเติมพลังให้ตัวเองสู่ความสมดุล
      การเติมพลังให้ครบถ้วนทุกด้านของชีวิต
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับตัวเอง (Positive Psychology)
      เชื่อมั่นในศักยภาพ....มุ่งมั่นกับเป้าหมาย
      สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นทุกวัน (Success Pattern)
      Workshop : เทคนิคการเติมพลังให้ตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง