คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน

(Team Synergy Development) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีต้องเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลโดยมุ่งเน้นไปที่คุณค่า (Value) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคคลแล้วนำมาสร้างเป็นคุณค่าของทีม (Team Value) และเป็นจุดแข็งของทีม (Team Strength) โดยการเข้าใจซึ่งกันและกัน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่น โดยใช้หลักการ Empathy Communication ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน ต้องใช้การเข้าใจความแตกต่าง แล้วมุ่งเน้นความเหมือนที่เสริมพลังซึ่งกันและกันในการทำงาน หากขาดความเข้าใจกัน ก็จะทำให้การทำงานไม่เป็นทีมเวิร์ค

การพัฒนาตัวเองและเติมพลังให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ จะทำให้พฤติกรรมที่ดี กลายเป็นอุปนิสัยที่มีประสิทธิผล สามารถมีความสุขกับตัวเองทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเสริมพลังซึ่งกันและกันเป็นทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่น และยอมรับซึ่งกันและกัน (Mutual Respect)
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening) และการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบส่งเสริมพลังซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฏิบัติในการเติมพลังให้ตัวเองสู่ความสมดุลได้ด้วยตัวเอง เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนากรอบความคิดที่ดีได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น
      การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
      ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่น
      การสร้างกรอบความคิดชนะร่วมกัน (WIN:WIN Mindset)
      การเปิดใจรับฟังและให้การยอมรับ (Mutual Respect)
      การฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยตัวเอง
 องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
      หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ค
      การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      การเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 แบบ
      การสร้างทีมเวิร์ค....ทีมในฝัน
      Workshop : การทำงานเชิงรุก สร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
 เทคนิคการเติมพลังให้ตัวเองสู่ความสมดุล
      การเติมพลังให้ครบถ้วนทุกด้านของชีวิต
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับตัวเอง (Positive Psychology)
      เชื่อมั่นในศักยภาพ....มุ่งมั่นกับเป้าหมาย
      สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นทุกวัน (Success Pattern)
      Workshop : เทคนิคการเติมพลังให้ตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการสร้างทีมเวิร์คทักษะการฟังเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น