หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้โดนใจ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้โดนใจ

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการสอนที่เป็นสไตล์ตัวเองให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดและเรื่องที่ตัวเองสนใจ จะทำให้หลักสูตรและแนวทางการสอนโดนใจผู้เรียน เรียกว่า “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากรภายใน

การเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือ (กิจกรรม) ประกอบการสอนของตัวเอง ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนการสอนเกิดประสิทธิผล ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดการปรับเปลี่ยน Mindset และแนวทางการนำไปปฏิบัติได้ทันที เช่น
       กิจกรรม Workshop สร้างองค์ความรู้ใหม่
       กิจกรรม กรณีศึกษา สร้างการวิเคราะห์ร่วมกันและการประยุกต์ใช้
       กิจกรรม Role Playing สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
       กิจกรรม รูปภาพให้แง่คิด สร้างการตระหนักรู้ด้วยรูปภาพ
การใช้การ์ด (Card) ประกอบการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการทำกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น

การพัฒนาเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ประกอบการสอน จะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดใหม่ๆ สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที นับว่า “การเล่าเรื่อง (Story Telling)” เป็นเครื่องมือประกอบการสอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วิทยากร (Trainer) ที่มีคุณภาพ จะสามารถทำให้เรื่องเล่าธรรมดามีพลังต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดทำ หลักสูตรเบื้องต้นของตัวเองได้ โดยการจัดทำสไลด์เบื้องต้นและแนวทางการสอนใน Style ของตัวเองได้
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการสอนในหลักสูตรของตัวเองเบื้องต้น และนำไปขยายต่อเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบได้ต่อไป
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาเครื่องมือประกอบการสอนของตัวเองได้ในระดับที่นำไปใช้ได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างการ์ด (Card) และเรื่องเล่า (Story Telling) ประกอบการสอนของตัวเองได้ในหลักสูตรของตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้สอนจริงได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการเขียนหลักสูตรให้โดนใจ
       คำถามเตรียมตัวสำหรับการเขียนหลักสูตร
       หัวข้อที่สำคัญที่ควรมีในหลักสูตร
       แหล่งสำคัญที่สามารถนำมาสร้างเป็นวัตถุดิบ
       หัวข้อสำคัญที่ควรมีในหลักสูตรมาตรฐาน
       Workshop : การออกแบบหลักสูตรของตัวเอง
เทคนิคการจัดทำสไลด์ให้มีมาตรฐาน
       สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
       รูปแบบ/รูปทรงที่เป็นส่วนหนึ่งของสไลด์
       แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
       เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
       Workshop : การดำเนินการจัดทำสไลด์ของตัวเอง
เทคนิคการสร้างการ์ด (Card) ประกอบการสอน
       การ์ด 1 ใบ...ทำอะไรได้บ้าง?
       หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการสอน
       แนวความคิดของการใช้การ์ดเป็นสื่อการสอน
       ประโยชน์ของการใช้การ์ดประกอบการสอน
       Workshop : สร้างการ์ด (Card) สำหรับการสื่อสารด้วยตัวเอง
       Role Playing : การใช้การ์ดสำหรับการสอนของตัวเอง
เทคนิคการสร้างเรื่องเล่า (Story Telling) ให้โดนใจ
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
       องค์ประกอบที่สำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
       การสร้างเรื่องเล่าจากแหล่งต่างๆ
       กระบวนการเล่าเรื่องให้โดนใจ
       กิจกรรม : การออกแบบเรื่องเล่าและดำเนินการปฏิบัติจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
 ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
 วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร