คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

(Leadership within You) หลักสูตร Advance Plus 3 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"พัฒนา 3 เก่ง: เก่งงาน เก่งคน เก่งจัดการ โดย ดึงศักยภาพของคุณสมบัติความเป็นผู้นำในตัวเองมาใช้ให้เต็มที่"

หลักการและเหตุผล
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการ ปฏิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร
 องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน (โฟร์แมน และทีมลีดเดอร์) ในลักษณะของการติดตามผล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีความคาดหวังที่จะลดข้อร้องเรียนของพนักงานในส่วนงานการผลิตที่มีต่อหัวหน้างาน และลดการลาออกของพนักงานให้น้อยลง
 การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องสร้างการยอมรับจากทีมงาน และมีจิตวิทยาในการบริหารและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
 การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม
 หัวหน้างาน/ผู้จัดการสายการผลิต ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากผู้ชำนาญการในการผลิต ที่มีผลการปฏิบัติงานดีมาโดยตลอด จึงได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน แต่ยังขาดการฝึกอบรมด้านการบริหาร และปกครองทีมงาน ทำให้เกิดปัญหาการขาดซึ่งการยอมรับของพนักงาน ส่งผลกระทบถึงความไม่พอใจของพนักงานต่อหัวหน้างาน การพัฒนาให้หัวหน้างาน มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ และสามารถจูงใจทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นความต้องการของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์
 
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น
 เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา มีจิตวิทยาในการบริหารและการปกครองทีมงาน สามารถจูงใจทีมงานให้ทำงานอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
 เพื่อทำให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถสร้างการยอมรับจากทีมงาน ทั้งผู้จัดการและพนักงานได้ในลักษณะของผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา)

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อผู้จัดการ
 ความกระตือรือร้น 
ผู้จัดการต้องแสดงความกระตือรือร้นให้เป็นตัวอย่างกับทีมงานไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นช่นไรก็สามารถที่จะมุ่งมั่นในเป้าหมายของงานได้
 ความกล้าตัดสินใจ ปัจจุบันผู้จัดการส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจจะโยนเรื่องให้กับผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจเป็นส่วน   ใหญ่ ทำให้งานล่าช้าและขาดประสิทธิผล ซึ่งที่ถูกต้องแล้วผู้จัดการต้องตัดสินใจในงานของตัวเองให้ได้
 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผู้จัดการหลายคนไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมงาน  ทำให้ทีมงานขาดประสิทธิภาพ เพราะไม่เข้าใจในเป้าหมาย หรือ วิสัยทัศน์ของผู้จัดการ ดังนั้นควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารให้กับผู้จัดการมากๆ
 การมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมาย ผู้จัดการในฐานะ ผู้นำทีมงานต้องมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมายเพราะผู้ตามก็จะทำตามผู้นำ เมื่อผู้นำมุ่งมั่นทีมงานก็จะมุ่งมั่นตาม เป้าหมายต่างๆก็จะบรรลุผลสำเร็จได้
 ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันการแข่งขันรุนแรงและโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้นำต้องพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง และควรเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยซ้ำ
 ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา) ผู้จัดการที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้นำรอบทิศทางซึ่งสามารถนำบุคคลนั้นๆได้ครบเช่น หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องในทีมงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจของความเป็นผู้นำ
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของตัวเอง
       นิยามผู้นำของตัวเอง
       ความหมายภาวะผู้นำที่คุณชอบ
       คุณเป็นผู้นำ Style ไหน
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของคุณ
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
       องค์ประกอบที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน
       หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 Workshop #1 : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด้วยตัวคุณ
 สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       คุณมีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องต่างๆ
       ทัศนคติ…เป็นทางเลือกของคุณ
       เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวก
 Workshop #2 : สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
 เปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตคุณ
       งานของคุณ
       เพื่อนร่วมงานของคุณ
       หัวหน้าของคุณ
       ลูกน้องของคุณ
       ชีวิตของคุณ
 การบ้านสำหรับนำไปฝึกฝน

วันที่ 2 : บทบาทของผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำไปฝึกฝน
 คุณสมบัติความเป็นผู้นำ…ในตัวคุณ
       วินัยในตัวเอง
       รู้จักแก้ปัญหา
       การสื่อสารที่ดี
       รับผิดชอบ
       ทัศนคติที่ดี
 Workshop #1 : คุณสมบัติที่คุณจะนำไปพัฒนาทีมงาน
 ผู้นำรอบทิศทาง (360องศา)
       ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
       ความท้าทายของผู้นำแกนกลาง
       ความเป็นผู้นำบุคคลระดับบน
       ความเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง
       คุณค่าของผู้นำ
 บาทบาทผู้นำ ในการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับทีมงาน
       ผู้นำในฐานะหัวหน้างาน
       ผู้นำในฐานะโค้ช
       ผู้นำในฐานะนักฝึกอบรม
       ผู้นำในฐานะที่ปรึกษา
 Workshop #2 : บทบาทผู้นำที่คุณเลือก
 การบ้านสำหรับนำไปฝึกฝน

วันที่ 3 : ทีมเวิร์ค…ทีมในฝันของคุณ
 นำเสนอแผนพัฒนาทีมงานให้เพื่อนๆฟัง
 ภารกิจที่สำคัญของหัวหน้างานในฐานะผู้นำ
       การกำหนดเป้าหมาย (ความฝัน)
       วางแผนการพัฒนาทีมงาน
       การบริหารทีมงานให้เหมาะสม
       การเป็นตัวอย่างที่ดี
       คุณคือบุคคลสำคัญสำหรับทีม!
 Workshop #1 : สร้างภาพลักษณ์ทีมในฝันของคุณ
 พัฒนาบุคลิกภาพและแนวความคิดของหัวหน้างาน
       กล้าฝัน…กล้าทำ
       ความสำเร็จ (Success) เกิดขึ้นได้ทุกวัน
       การดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
       ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณใหม่
       การพึ่งพาตัวช่วย
 Workshop #2 : ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารของตัวเองใหม่
 บทเรียนสำคัญจากการเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
 ประกาศสร้างทีมเวิร์คในแนวทางของตัวเอง
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานLeadershipภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น