หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร - หลักสูตร 3 วัน
(Leadership within You)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร (Leadership within You)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

"พัฒนา 3 เก่ง: เก่งงาน เก่งคน เก่งจัดการ โดย ดึงศักยภาพของคุณสมบัติความเป็นผู้นำในตัวเองมาใช้ให้เต็มที่"

หลักการและเหตุผล
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการ ปฏิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร
 องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน (โฟร์แมน และทีมลีดเดอร์) ในลักษณะของการติดตามผล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีความคาดหวังที่จะลดข้อร้องเรียนของพนักงานในส่วนงานการผลิตที่มีต่อหัวหน้างาน และลดการลาออกของพนักงานให้น้อยลง
 การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องสร้างการยอมรับจากทีมงาน และมีจิตวิทยาในการบริหารและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
 การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม
 หัวหน้างาน/ผู้จัดการสายการผลิต ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากผู้ชำนาญการในการผลิต ที่มีผลการปฏิบัติงานดีมาโดยตลอด จึงได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน แต่ยังขาดการฝึกอบรมด้านการบริหาร และปกครองทีมงาน ทำให้เกิดปัญหาการขาดซึ่งการยอมรับของพนักงาน ส่งผลกระทบถึงความไม่พอใจของพนักงานต่อหัวหน้างาน การพัฒนาให้หัวหน้างาน มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ และสามารถจูงใจทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นความต้องการของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์
 
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น
 เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา มีจิตวิทยาในการบริหารและการปกครองทีมงาน สามารถจูงใจทีมงานให้ทำงานอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
 เพื่อทำให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถสร้างการยอมรับจากทีมงาน ทั้งผู้จัดการและพนักงานได้ในลักษณะของผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา)

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อผู้จัดการ
 ความกระตือรือร้น 
ผู้จัดการต้องแสดงความกระตือรือร้นให้เป็นตัวอย่างกับทีมงานไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นช่นไรก็สามารถที่จะมุ่งมั่นในเป้าหมายของงานได้
 ความกล้าตัดสินใจ ปัจจุบันผู้จัดการส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจจะโยนเรื่องให้กับผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจเป็นส่วน   ใหญ่ ทำให้งานล่าช้าและขาดประสิทธิผล ซึ่งที่ถูกต้องแล้วผู้จัดการต้องตัดสินใจในงานของตัวเองให้ได้
 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผู้จัดการหลายคนไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมงาน  ทำให้ทีมงานขาดประสิทธิภาพ เพราะไม่เข้าใจในเป้าหมาย หรือ วิสัยทัศน์ของผู้จัดการ ดังนั้นควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารให้กับผู้จัดการมากๆ
 การมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมาย ผู้จัดการในฐานะ ผู้นำทีมงานต้องมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมายเพราะผู้ตามก็จะทำตามผู้นำ เมื่อผู้นำมุ่งมั่นทีมงานก็จะมุ่งมั่นตาม เป้าหมายต่างๆก็จะบรรลุผลสำเร็จได้
 ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันการแข่งขันรุนแรงและโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้นำต้องพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง และควรเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยซ้ำ
 ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา) ผู้จัดการที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้นำรอบทิศทางซึ่งสามารถนำบุคคลนั้นๆได้ครบเช่น หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องในทีมงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจของความเป็นผู้นำ
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของตัวเอง
       นิยามผู้นำของตัวเอง
       ความหมายภาวะผู้นำที่คุณชอบ
       คุณเป็นผู้นำ Style ไหน
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของคุณ
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
       องค์ประกอบที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน
       หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 Workshop #1 : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด้วยตัวคุณ
 สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       คุณมีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องต่างๆ
       ทัศนคติ…เป็นทางเลือกของคุณ
       เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวก
 Workshop #2 : สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
 เปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตคุณ
       งานของคุณ
       เพื่อนร่วมงานของคุณ
       หัวหน้าของคุณ
       ลูกน้องของคุณ
       ชีวิตของคุณ
 การบ้านสำหรับนำไปฝึกฝน

วันที่ 2 : บทบาทของผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำไปฝึกฝน
 คุณสมบัติความเป็นผู้นำ…ในตัวคุณ
       วินัยในตัวเอง
       รู้จักแก้ปัญหา
       การสื่อสารที่ดี
       รับผิดชอบ
       ทัศนคติที่ดี
 Workshop #1 : คุณสมบัติที่คุณจะนำไปพัฒนาทีมงาน
 ผู้นำรอบทิศทาง (360องศา)
       ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
       ความท้าทายของผู้นำแกนกลาง
       ความเป็นผู้นำบุคคลระดับบน
       ความเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง
       คุณค่าของผู้นำ
 บาทบาทผู้นำ ในการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับทีมงาน
       ผู้นำในฐานะหัวหน้างาน
       ผู้นำในฐานะโค้ช
       ผู้นำในฐานะนักฝึกอบรม
       ผู้นำในฐานะที่ปรึกษา
 Workshop #2 : บทบาทผู้นำที่คุณเลือก
 การบ้านสำหรับนำไปฝึกฝน

วันที่ 3 : ทีมเวิร์ค…ทีมในฝันของคุณ
 นำเสนอแผนพัฒนาทีมงานให้เพื่อนๆฟัง
 ภารกิจที่สำคัญของหัวหน้างานในฐานะผู้นำ
       การกำหนดเป้าหมาย (ความฝัน)
       วางแผนการพัฒนาทีมงาน
       การบริหารทีมงานให้เหมาะสม
       การเป็นตัวอย่างที่ดี
       คุณคือบุคคลสำคัญสำหรับทีม!
 Workshop #1 : สร้างภาพลักษณ์ทีมในฝันของคุณ
 พัฒนาบุคลิกภาพและแนวความคิดของหัวหน้างาน
       กล้าฝัน…กล้าทำ
       ความสำเร็จ (Success) เกิดขึ้นได้ทุกวัน
       การดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
       ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณใหม่
       การพึ่งพาตัวช่วย
 Workshop #2 : ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารของตัวเองใหม่
 บทเรียนสำคัญจากการเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
 ประกาศสร้างทีมเวิร์คในแนวทางของตัวเอง
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง