หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร - หลักสูตร 3 วัน

(Leadership Within You)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"พัฒนา 3 เก่ง : เก่งงาน เก่งคน เก่งจัดการ โดย ดึงศักยภาพของคุณสมบัติความเป็นผู้นำในตัวเองมาใช้ให้เต็มที่"

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการ ปฏิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร 
องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน (โฟร์แมน และทีมลีดเดอร์) ในลักษณะของการติดตามผล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีความคาดหวังที่จะลดข้อร้องเรียนของพนักงานในส่วนงานการผลิตที่มีต่อหัวหน้างาน และลดการลาออกของพนักงานให้น้อยลง 
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องสร้างการยอมรับจากทีมงาน และมีจิตวิทยาในการบริหารและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม
หัวหน้างาน/ผู้จัดการสายการผลิต ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากผู้ชำนาญการในการผลิต ที่มีผลการปฏิบัติงานดีมาโดยตลอด จึงได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน แต่ยังขาดการฝึกอบรมด้านการบริหาร และปกครองทีมงาน ทำให้เกิดปัญหาการขาดซึ่งการยอมรับของพนักงาน ส่งผลกระทบถึงความไม่พอใจของพนักงานต่อหัวหน้างาน การพัฒนาให้หัวหน้างาน มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ และสามารถจูงใจทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นความต้องการของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น 
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา มีจิตวิทยาในการบริหารและการปกครองทีมงาน สามารถจูงใจทีมงานให้ทำงานอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
เพื่อทำให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถสร้างการยอมรับจากทีมงาน ทั้งผู้จัดการและพนักงานได้ในลักษณะของผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่มีจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย 
Day I : การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจของความเป็นผู้นำ 
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของตัวเอง
       นิยามผู้นำของตัวเอง
       ความหมายภาวะผู้นำที่คุณชอบ
       คุณเป็นผู้นำ Style ไหน
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของคุณ
ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
       องค์ประกอบที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน
       หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

       Workshop #1 : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด้วยตัวคุณ
สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       คุณมีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องต่างๆ
       ทัศนคติ…เป็นทางเลือกของคุณ
       เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวก

       Workshop #2 : สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
เปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตคุณ
       งานของคุณ
       เพื่อนร่วมงานของคุณ
       หัวหน้าของคุณ
       ลูกน้องของคุณ
       ชีวิตของคุณ

การบ้านสำหรับนำไปฝึกฝน 


Day II : บทบาทของผู้นำกับการพัฒนาทีมงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำไปฝึกฝน
คุณสมบัติความเป็นผู้นำในตัวคุณ
       วินัยในตัวเอง
       รู้จักแก้ปัญหา
       การสื่อสารที่ดี
       รับผิดชอบ
       ทัศนคติที่ดี

       Workshop #1 : คุณสมบัติที่คุณจะนำไปพัฒนาทีมงาน
ผู้นำรอบทิศทาง (360องศา)
       ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
       ความท้าทายของผู้นำแกนกลาง
       ความเป็นผู้นำบุคคลระดับบน
       ความเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง
       คุณค่าของผู้นำ
บาทบาทผู้นำ ในการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับทีมงาน
       ผู้นำในฐานะหัวหน้างาน
       ผู้นำในฐานะโค้ช
       ผู้นำในฐานะนักฝึกอบรม
       ผู้นำในฐานะที่ปรึกษา
       Workshop #2 : บทบาทผู้นำที่คุณเลือก
การบ้านสำหรับนำไปฝึกฝน

Day III : ทีมเวิร์ค…ทีมในฝันของคุณ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำไปฝึกฝน นำเสนอแผนพัฒนาทีมงานให้เพื่อนๆฟัง
ภารกิจที่สำคัญของหัวหน้างานในฐานะผู้นำ
       การกำหนดเป้าหมาย (ความฝัน)
       วางแผนการพัฒนาทีมงาน
       การบริหารทีมงานให้เหมาะสม
       การเป็นตัวอย่างที่ดี
       คุณคือบุคคลสำคัญสำหรับทีม!

       Workshop #1 : สร้างภาพลักษณ์ทีมในฝันของคุณ
พัฒนาบุคลิกภาพและแนวความคิดของหัวหน้างาน
       กล้าฝัน…กล้าทำ
       ความสำเร็จ (Success) เกิดขึ้นได้ทุกวัน
       การดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
       ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณใหม่
       การพึ่งพาตัวช่วย
       Workshop #2 : ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารของตัวเองใหม่
บทเรียนสำคัญจากการเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
ประกาศสร้างทีมเวิร์คในแนวทางของตัวเอง
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ฟโค้ชชิ่งพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • ปองคุณ (สมาชิก)
    (1 ปีที่แล้ว )
    มีประโยชน์