หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(The First Time Supervisor with Growth Mindset)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างานให้มีกรอบความคิดที่เติบโต (Growth Mindset) ทำงานเชิงรุก (Proactive Working) มีทักษะการคิดในการจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์ (Critical Thinking) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างาน
การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในเรื่องการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ประกอบไปด้วย
       การมีหัวใจผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Mind)
       การบริหารเวลาให้มีคุณภาพ (Effective Time Management)
       การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN (Effective Negotiation)
การพัฒนางานและพัฒนาคนให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยทำให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จในงาน ทำงานด้วยความเต็มใจ ได้ใจทีมงาน เป็นผู้นำทรงพลังที่ทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานและองค์กร มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของตัวเองให้องค์กรเติบโต

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดของการเติบโตร่วมไปกับองค์กร โดยการให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดแบบต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาและการทำงานเชิงกลยุทธ์ ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างานคุณภาพในการบรรลุความสำเร็จในการทำงานและบริหารทีมงาน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาทีมให้ได้ใจและเกิดผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและจูงใจให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำให้บริษัทเติบโต (Growth Mindset)
       การให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยสมอง 4 ส่วน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี
การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ พิชิตเป้าหมาย
       การเรียนรู้แนวความคิด การแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงวิทยาการ (Critical Thinking)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานดาวเด่น (Talent Supervisory Skill)
       การมีหัวใจผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Mind)
       การบริหารเวลาให้มีคุณภาพ (Effective Time Management)
       การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN (Effective Negotiation)
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
การพัฒนางานและพัฒนาคนได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
       หลักการบริหารและทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       ทักษะการสอนงาน (Coaching Skill)
       ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Positive Feedback)
       Role Playing : การพัฒนาทีมงานใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
        Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน  
 ผู้จัดการ   
 ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานทำงานเชิงรุกGrowth Mindset

แสดงความคิดเห็น

 • นานเรวัตร ใหญ่แก้ว (สมาชิก)
  (6 เดือนที่แล้ว )
  ขอบคุณมากครับ สามารถอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีมากครับเลยครับ
 • บรรพต เผือกยิ้ม (สมาชิก)
  (10 เดือนที่แล้ว )
  เป็นหลักสูตรที่สามารถเอาไปต่อยอดกับทีมงานได้อย่างดี
  เมย์ธิรินธร แก้วตุมตา (สมาชิก)
  (10 เดือนที่แล้ว )
  wow
  ถิรชัย นาแสวง (สมาชิก)
  (1 ปีที่แล้ว )
  Wow
  Pan PTS (สมาชิก)
  (1 ปีที่แล้ว )
  GOOD
  Pan PTS (สมาชิก)
  (1 ปีที่แล้ว )
  Very good
  Saowanee Samantreeporn (สมาชิก)
  (1 ปีที่แล้ว )
  การนำเสนอดีค่ะ