หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(The First Time Supervisor with Growth Mindset)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างานให้มีกรอบความคิดที่เติบโต (Growth Mindset) ทำงานเชิงรุก (Proactive Working) มีทักษะการคิดในการจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์ (Critical Thinking) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างาน
การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในเรื่องการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ประกอบไปด้วย
       การมีหัวใจผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Mind)
       การบริหารเวลาให้มีคุณภาพ (Effective Time Management)
       การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN (Effective Negotiation)
การพัฒนางานและพัฒนาคนให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยทำให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จในงาน ทำงานด้วยความเต็มใจ ได้ใจทีมงาน เป็นผู้นำทรงพลังที่ทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานและองค์กร มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของตัวเองให้องค์กรเติบโต

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดของการเติบโตร่วมไปกับองค์กร โดยการให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดแบบต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาและการทำงานเชิงกลยุทธ์ ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างานคุณภาพในการบรรลุความสำเร็จในการทำงานและบริหารทีมงาน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาทีมให้ได้ใจและเกิดผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและจูงใจให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำให้บริษัทเติบโต (Growth Mindset)
       การให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยสมอง 4 ส่วน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี
การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ พิชิตเป้าหมาย
       การเรียนรู้แนวความคิด การแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงวิทยาการ (Critical Thinking)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานดาวเด่น (Talent Supervisory Skill)
       การมีหัวใจผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Mind)
       การบริหารเวลาให้มีคุณภาพ (Effective Time Management)
       การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN (Effective Negotiation)
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
การพัฒนางานและพัฒนาคนได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
       หลักการบริหารและทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       ทักษะการสอนงาน (Coaching Skill)
       ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Positive Feedback)
       Role Playing : การพัฒนาทีมงานใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
        Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน  
 ผู้จัดการ   
 ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานทำงานเชิงรุกGrowth Mindset

แสดงความคิดเห็น

 • ถิรชัย นาแสวง (สมาชิก)
  (11 วันที่แล้ว )
  Wow
 • Pan PTS (สมาชิก)
  (3 เดือนที่แล้ว )
  GOOD
  Pan PTS (สมาชิก)
  (3 เดือนที่แล้ว )
  Very good
  Saowanee Samantreeporn (สมาชิก)
  (3 เดือนที่แล้ว )
  การนำเสนอดีค่ะ