หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(The First Time Supervisor with Growth Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมองค์กร (The First Time Supervisor with Growth Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหัวหน้างานให้มีกรอบความคิดที่เติบโต (Growth Mindset) ทำงานเชิงรุก (Proactive Working) มีทักษะการคิดในการจัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์ (Critical Thinking) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างาน
การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในเรื่องการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ประกอบไปด้วย
       การมีหัวใจผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Mind)
       การบริหารเวลาให้มีคุณภาพ (Effective Time Management)
       การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN (Effective Negotiation)
การพัฒนางานและพัฒนาคนให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยทำให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จในงาน ทำงานด้วยความเต็มใจ ได้ใจทีมงาน เป็นผู้นำทรงพลังที่ทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานและองค์กร มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของตัวเองให้องค์กรเติบโต

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดของการเติบโตร่วมไปกับองค์กร โดยการให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดแบบต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาและการทำงานเชิงกลยุทธ์ ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างานคุณภาพในการบรรลุความสำเร็จในการทำงานและบริหารทีมงาน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาทีมให้ได้ใจและเกิดผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและจูงใจให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำให้บริษัทเติบโต (Growth Mindset)
       การให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยสมอง 4 ส่วน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี
การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ พิชิตเป้าหมาย
       การเรียนรู้แนวความคิด การแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงวิทยาการ (Critical Thinking)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานดาวเด่น (Talent Supervisory Skill)
       การมีหัวใจผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Mind)
       การบริหารเวลาให้มีคุณภาพ (Effective Time Management)
       การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN (Effective Negotiation)
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
การพัฒนางานและพัฒนาคนได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
       หลักการบริหารและทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       ทักษะการสอนงาน (Coaching Skill)
       ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Positive Feedback)
       Role Playing : การพัฒนาทีมงานใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
        Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน  
 ผู้จัดการ   
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง