หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรด้วยพนักงานสัมพันธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Employee Relationship Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาองค์กรด้วยพนักงานสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ไม่ใช่แค่การพัฒนาภายนอกขององค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจ แต่นั่นไม่ใช่ผลลัพธ์ในระยะยาว เพราะการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืนได้นั้น ต้องมาจากภายในแล้วค่อยออกสู่ภายนอก จึงจะเป็นองค์กรที่มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายทิศทางที่ได้กำหนดไว้
การวางแผนและสร้างระบบบริหารพนักงานสัมพันธ์จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม และที่สำคัญ องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายใดก็ได้ที่ได้วางแผนไว้ โดยที่องค์กรจะเหนื่อยน้อยที่สุด เหตุผลเพราะระบบขับเคลื่อนภายในขององค์กร นั่นก็คือพนักงาน จะช่วยปฏิบัติการขับเคลื่อนความต้องการให้ไปสู่ทิศทางเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุดจากการบริหารพนักงานสัมพันธ์ 
พนักงานที่มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร จะก่อเกิดเป็นพลังที่สามารถนำพาให้องค์กรมีความแข็งแกร่งในเชิงของธุรกิจ ทั้งยังสะท้อนผลลัพธ์กลับสู่พนักงานและลูกค้า เกิดเป็นวงจรระบบพนักงานสัมพันธ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้องค์ประกอบ มิติในด้านต่างๆ กระบวนการสร้างระบบ และเครื่องมือช่วยวางแผนบริหารระบบพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้การสร้างระบบพนักงานสัมพันธ์ประสบความสำเร็จมากที่สุด

“พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จากภายในสู่ภายนอก ด้วยพนักงานสัมพันธ์”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างระบบพนักงานสัมพันธ์แบบครบวงจร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจถึงการพัฒนาองค์กรจากภายในสู่ภายนอก 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความหมายของพนักงานสัมพันธ์ 
สาเหตุของการมีพนักงานสัมพันธ์ 
เรียนรู้การพัฒนาระบบจากภายในสู่ภายนอก 
องค์ความรู้ 5 มิติ ในการบริหารพนักงานสัมพันธ์ 
สมดุลพนักงานสัมพันธ์สู่องค์กรที่แข็งแกร่ง 
การสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ความสัมพันธ์ร่วมที่ผูกพันของพนักงาน 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างพนักงานสัมพันธ์ 
เครื่องมือช่วยวางแผนบริหารระบบพนักงานสัมพันธ์ 
กระบวนการพัฒนาระบบพนักงานสัมพันธ์ 

          การออกแบบกลยุทธ์ระบบพนักงานสัมพันธ์
          การออกแบบระบบพนักงานสัมพันธ์
          การทำตลาดระบบพนักงานสัมพันธ์
          การปฏิบัติการระบบพนักงานสัมพันธ์ 
          การปรับแต่งระบบพนักงานสัมพันธ์ 
          การตรวจสอบประเมินผลลัพธ์ตามระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
          การวางแผนต่อเนื่องการบริหารระบบพนักงานสัมพันธ์ 

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 

          ให้โจทย์การสร้างระบบพนักงานสัมพันธ์ 
          นำเสนอระบบพนักงานสัมพันธ์
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน
พนักงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารการบริหารERM

แสดงความคิดเห็น