หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยดิจิทัล 4.0 - หลักสูตร 1 วัน
(Sustainable Organization Development with Digital 4.0)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยดิจิทัล 4.0 (Sustainable Organization Development with Digital 4.0)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุค 4.0 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร โดยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่อง ทั้งการดำเนินชีวิต การบริหารธุรกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจวิวัฒนาการของดิจิทัล 4.0 ก็จะทำให้ดำเนินธุรกิจเกิดความยั่งยืนในอนาคต การบริหารธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนของการเปลี่ยนแปลงคือ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง เห็นความสำคัญของข้อมูล ใช้เทคโนโลยีในการทำงานในทุกๆส่วนงานในองค์กร เช่น....
          • พัฒนาธุรกิจใหม่
          • การตลาดดิจิทัล
          • การบริหารความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี
          • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และเข้าใจความสำคัญของการเป็นองค์กรดิจิทัล 4.0 ที่สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการเป็นองค์กรดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเตรียมแผนการเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีมาดำเนินการให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมารถประยุกต์ใช้ดิจิทัล 4.0 กับการทำงานและการดำเนินธุรกิจกับโลกยุคใหม่ได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคดิจิทัล 4.0
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรดิจิทัล
       วิวัฒนาการของดิจิทัล 4.0 (1.0-4.0)
       ยุคดิจิทัล 4.0 ในปัจจุบัน
       การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4
       Workshop : ประเมินองค์กรด้วยกรอบความคิดดิจิทัล 4.0
การพัฒนาองค์กรที่ผลักดันธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       การพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูล (Data Literacy) ให้บุคลากร
       องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล (Data System)
       การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
       การเป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       กิจกรรม : กำหนดแนวทางการบริหารงานด้วยข้อมูล
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Business Continuity Management)
       ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       การวางแผนและการควบคุมเชิงปฏิบัติการ
       การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
       ประโยชน์ของการทำ BCM ในองค์กรธุรกิจ
       Workshop : การออกแบบการใช้เทคโนโลยีกับการบริหารธุรกิจ
การประยุกต์ใช้กรอบความคิดดิจิทัล (Digital Mindset) กับธุรกิจ
       การพัฒนาธุรกิจด้วยดิจิทัล (New Business Development)
       กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 4.0 (Digital 4.0 Marketing)
       การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Risk Management)
       การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยดิจิทัล (Improvement Operation)
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร