หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยดิจิทัล 4.0 - หลักสูตร 1 วัน
(Sustainable Organization Development with Digital 4.0)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยดิจิทัล 4.0 (Sustainable Organization Development with Digital 4.0)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุค 4.0 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร โดยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่อง ทั้งการดำเนินชีวิต การบริหารธุรกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจวิวัฒนาการของดิจิทัล 4.0 ก็จะทำให้ดำเนินธุรกิจเกิดความยั่งยืนในอนาคต การบริหารธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนของการเปลี่ยนแปลงคือ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง เห็นความสำคัญของข้อมูล ใช้เทคโนโลยีในการทำงานในทุกๆส่วนงานในองค์กร เช่น....
          • พัฒนาธุรกิจใหม่
          • การตลาดดิจิทัล
          • การบริหารความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี
          • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และเข้าใจความสำคัญของการเป็นองค์กรดิจิทัล 4.0 ที่สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการเป็นองค์กรดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเตรียมแผนการเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีมาดำเนินการให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมารถประยุกต์ใช้ดิจิทัล 4.0 กับการทำงานและการดำเนินธุรกิจกับโลกยุคใหม่ได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคดิจิทัล 4.0
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรดิจิทัล
       วิวัฒนาการของดิจิทัล 4.0 (1.0-4.0)
       ยุคดิจิทัล 4.0 ในปัจจุบัน
       การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4
       Workshop : ประเมินองค์กรด้วยกรอบความคิดดิจิทัล 4.0
การพัฒนาองค์กรที่ผลักดันธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       การพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูล (Data Literacy) ให้บุคลากร
       องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล (Data System)
       การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
       การเป็นองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       กิจกรรม : กำหนดแนวทางการบริหารงานด้วยข้อมูล
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Business Continuity Management)
       ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       การวางแผนและการควบคุมเชิงปฏิบัติการ
       การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
       ประโยชน์ของการทำ BCM ในองค์กรธุรกิจ
       Workshop : การออกแบบการใช้เทคโนโลยีกับการบริหารธุรกิจ
การประยุกต์ใช้กรอบความคิดดิจิทัล (Digital Mindset) กับธุรกิจ
       การพัฒนาธุรกิจด้วยดิจิทัล (New Business Development)
       กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 4.0 (Digital 4.0 Marketing)
       การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Risk Management)
       การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยดิจิทัล (Improvement Operation)
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ