หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรและการจัดการการเปลี่ยนเเปลง - หลักสูตร 1 วัน

(Organization development and Change management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาองค์กรและการจัดการการเปลี่ยนเเปลง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นทุกองค์กรต้องใช้ศักยภาพ ของปัจจัยในการบริหารและการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้กลยุทธ์ในการปรับตัว ขององค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดได้และเตรียมตัวเพื่อการก้าวย่างอย่างมั่นคง เมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง นักบริหารทุกคนภายในองค์กรจึงจำเป็นจะต้องสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความสำเร็จขององค์กรเช่น เดียวกัน

วัตถุประสงค์
 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริการการเปลี่ยนแปลง 
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เข้ารับอบรมตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยน แปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน 
แรงขับเคลื่อน (Forces) ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง และ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ต่อตนเองและผู้อื่น
แนวคิดและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
Kotter s Eight Steps to transform organization
กลยุทธ์สำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผล 
การสร้างระบบและโครงสร้างเพื่อสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลง (Outside-in-Strategy) 
การเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลง (Inside -out Strategy) 
ผลที่ได้รับจากการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Change Agent Roles and Responsibilities 
หน้าที่และบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ทักษะและความสามารถในการนำการเปลี่ยนแปลง 
Workshop: การระดมสมองในการคิด และการวางแผนการบริหารเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
Workshop: การระดมสมองในการสร้างการยอมรับ และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การจัดการการเปลี่ยนเเปลงการพัฒนาองค์กร

แสดงความคิดเห็น