หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ - หลักสูตร 1 วัน
(Building Learning Organization in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Building Learning Organization in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรที่กำลังเผชิญกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพราะองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร โดยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ ทำให้ความรู้ต่างๆได้ถูกนำไปใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดในองค์กร
  องค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล สามารถทำให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้นำไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กร ด้วยหลักการสำคัญ ดังนี้....
      การเรียนรู้และเข้าใจการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Learning Organization)
      การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) ในองค์กร
      การพัฒนาบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (KM. Facilitator)
การสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ต้องทำให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ การรักเรียนรู้ และการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมีผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ คอยสร้างเวทีและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ สู่ความรู้ที่แจ่มชัด (Explicit Knowledge) ให้เกิดขึ้นในองค์กร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างมีนวัตกรรม โดยการใช้ข้อมูล ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดการความรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถเปลี่ยน Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit Knowledge ให้เกิดขึ้นในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในทีมงานของตัวเอง และใช้กระบวนการอย่างเหมาะสมในการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบชุมชนนักปฏิบัติในการนำความรู้สู่การปฏิบัติใช้จริงได้ด้วยความมั่นใจ สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาบทบาทผู้เอื้อำนวยการเรียนรู้ (KM Facilitator) ใน Style ของตัวเอง แล้วนำไปสร้างกระบวนการอำนวยการเรียนรู้ให้กับทีมงานได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
      ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      ขั้นตอนการพัฒนาความรู้ให้เพิ่มคุณค่ามากขึ้น
      ขั้นตอนดำเนินการในการจัดการความรู้
      Workshop : กำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ของตัวเอง
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างมีคุณภาพ
      การให้ความสำคัญความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      การเปิดใจรับฟังรูปแบบทางความคิด (Mental Model)
      การสร้างเวทีแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
      การสร้างกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      การมองภาพรวมด้วยการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      กิจกรรม : การสร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ให้เกิดองค์ความรู้
      ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ
      เทคนิคการสร้างความรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 4 รูปแบบ
      กระบวนการสร้างองค์ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ
      เทคนิคการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติแบบต่างๆ
      กิจกรรม : ดำเนินการกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
การพัฒนาบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (KM Facilitator)
      การสร้างกรอบความคิดผู้เอื้ออำนวย (Facilitator Mindset)
      คุณลักษณะของผู้เอื้ออำนวยที่ดี (Facilitator Leadership)
      ทักษะที่สำคัญของผู้เอื้ออำนวย (Facilitator Skill)
      กระบวนการอำนวยการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Effective Facilitation)
      Workshop : การพัฒนาบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร