หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ - หลักสูตร 1 วัน
(Building Learning Organization in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Building Learning Organization in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรที่กำลังเผชิญกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพราะองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร โดยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ ทำให้ความรู้ต่างๆได้ถูกนำไปใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดในองค์กร
  องค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล สามารถทำให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้นำไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กร ด้วยหลักการสำคัญ ดังนี้....
      การเรียนรู้และเข้าใจการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Learning Organization)
      การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) ในองค์กร
      การพัฒนาบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (KM. Facilitator)
การสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ต้องทำให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ การรักเรียนรู้ และการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมีผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ คอยสร้างเวทีและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ สู่ความรู้ที่แจ่มชัด (Explicit Knowledge) ให้เกิดขึ้นในองค์กร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างมีนวัตกรรม โดยการใช้ข้อมูล ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดการความรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถเปลี่ยน Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit Knowledge ให้เกิดขึ้นในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในทีมงานของตัวเอง และใช้กระบวนการอย่างเหมาะสมในการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบชุมชนนักปฏิบัติในการนำความรู้สู่การปฏิบัติใช้จริงได้ด้วยความมั่นใจ สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาบทบาทผู้เอื้อำนวยการเรียนรู้ (KM Facilitator) ใน Style ของตัวเอง แล้วนำไปสร้างกระบวนการอำนวยการเรียนรู้ให้กับทีมงานได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
      ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
      ขั้นตอนการพัฒนาความรู้ให้เพิ่มคุณค่ามากขึ้น
      ขั้นตอนดำเนินการในการจัดการความรู้
      Workshop : กำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ของตัวเอง
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างมีคุณภาพ
      การให้ความสำคัญความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      การเปิดใจรับฟังรูปแบบทางความคิด (Mental Model)
      การสร้างเวทีแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
      การสร้างกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      การมองภาพรวมด้วยการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      กิจกรรม : การสร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ให้เกิดองค์ความรู้
      ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ
      เทคนิคการสร้างความรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 4 รูปแบบ
      กระบวนการสร้างองค์ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ
      เทคนิคการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติแบบต่างๆ
      กิจกรรม : ดำเนินการกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
การพัฒนาบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (KM Facilitator)
      การสร้างกรอบความคิดผู้เอื้ออำนวย (Facilitator Mindset)
      คุณลักษณะของผู้เอื้ออำนวยที่ดี (Facilitator Leadership)
      ทักษะที่สำคัญของผู้เอื้ออำนวย (Facilitator Skill)
      กระบวนการอำนวยการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Effective Facilitation)
      Workshop : การพัฒนาบทบาทผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ