หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง - หลักสูตร 1 วัน
(The organization?s champions)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง (The organization?s champions)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การพัฒนาองค์การที่ได้ผลดีที่สุด คือ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร(Executive) ระดับผู้จัดการ (Line Manager) และระดับปฏิบัติการ (Operation) ให้แต่ละระดับเล็งเห็นความสำคัญ คุณค่าและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งให้ความสำคัญ ให้ความเข้าใจต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์การ 
   การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง มีมากกว่าแค่คำว่า Teamwork เพราะสิ่งที่จำเป็นที่สุด ในการสร้างความสามัคคี คือ การเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ บุคลากรทั้งองค์การต้องมองตัวเองให้มากกว่าผู้อื่น ซึ่งการก้าวขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง 
   ด้วยแนวคิด ทฤษฏีจากประสบการณ์ตรงของการเป็นพนักงาน หัวหน้า ผู้จัดการ ผู้นำ และเจ้าของธุรกิจ ของผู้บรรยายจึงออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่งได้ตรงเป้าหมายที่สุด


วัตถุประสงค์
1. สร้างให้เกิดการยอมรับความสามารถของตัวเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
2. แนวคิดและทฤษฎีใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้ในองค์การได้จริง
3. การปรับทัศนคติ สร้างความสุข ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในการองค์การ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การสร้างความคิดนอกกรอบ (The Out of Box) 
2. PIM Model แนวคิดเพื่อการตัดสินใจที่เด็ดขาด 
3. LEAN for Organization Development 
4. รวมดาวแห่งองค์การ (4 Stars Model) 
5. KUSA Model เครื่องมือที่ไม่เคยล้าสมัย 
6. CORE ที่แท้จริงขององค์การคืออะไร? 
7. หลัก 3 ประการสมานฉันท์ 
8. หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละระดับ 
9. ต้องเข้ากันได้ ถึงจะอยู่กันยืด 
10. รับสมัครพนักงานใหม่เพื่ออะไร? 
11. AGE Model เพื่อประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
12. SIT Model แนวคิดของการทำงานในศตวรรษที่ 21 
13. Cased Studies & Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม