หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
เจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้ามีความสำคัญอย่างมากในการเพิ่มยอดขาย เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับร้านค้าเป็นอย่างมาก สวมบทที่จะตรวจสอบ, สอบถาม ร้องขอและขอความช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆ และให้ผลักดันสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้มากขึ้นได้ตามที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับความไว้วางใจที่ร้านค้ามีให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้ามากน้อยแค่ไหน 
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าให้มีคุณภาพ โดยให้ครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้ 
       การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 
       การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
       การเจรจาต่อรองกับร้านค้าอย่างสร้างสรรค์ 
       การบริหารข้อมูลของบริษัทและคู่แข่งอย่างมีประสิทธิผล
       การจัดสรรการส่งเสริมการขายให้เหมาะสม 
       การพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
เจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าคุณภาพ ควรให้ความสำคัญใน 3 เรื่องหลักดังนี้ 
       การบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
       การจูงใจร้านค้าและเจรจาต่อรอง 
       การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเทคนิคในการวิเคราะห์ตลาดและสร้างการได้เปรียบ ในการแข่งขันให้พื้นที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการจูงใจและเจรจาต่อรองกับร้านค้า โดยทำให้ร้านค้ามีความไว้วางใจและเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์โอกาสและการแข่งขัน
       มูลค่าขนาดตลาดเป้าหมาย 
       กลยุทธ์การพิชิตลูกค้าเป้าหมาย 
       เทคนิคการขยายโอกาสทางการตลาด 
       การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
       Workshop: สร้างแนวคิดทางการแข่งขันของตัวเอง 
เทคนิคการจูงใจอย่างเหนือชั้น
       การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง 
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ 
       การทำให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       การจูงใจลูกค้าให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ 
       Workshop: บทพูดการเจรจาต่อรอง 
       Role Playing: การเอาชนะข้อโต้แย้งและจูงใจลูกค้า 
การบริหารการส่งเสริมการขายเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาพื้นที่ ณ จุดขาย 
       การตรวจสอบและการจัดเรียงสินค้าให้โดนใจ 
       การใช้การสื่อสารการตลาดอย่างมีคุณภาพ 
       การนำเสนอ Promotion ให้ตรงใจลูกค้า 
       Workshop: ออกแบบการบริหารพื้นที่ ณ จุดขายของตัวเอง 
การพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างบูรณาการ
       การบริหารระบบงานข้อมูลอย่างมีคุณค่า 
       การมุ่งมั่นในเป้าหมายด้วยความท้าทาย 
       การมีหัวใจในการให้บริการลูกค้า (Customer Care) 
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
       Workshop: คุณสมบัติที่คุณเลือกพัฒนา
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม