หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้ามีความสำคัญอย่างมากในการเพิ่มยอดขาย เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับร้านค้าเป็นอย่างมาก สวมบทที่จะตรวจสอบ, สอบถาม ร้องขอและขอความช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆ และให้ผลักดันสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้มากขึ้นได้ตามที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับความไว้วางใจที่ร้านค้ามีให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้ามากน้อยแค่ไหน 
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าให้มีคุณภาพ โดยให้ครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้ 
       การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 
       การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
       การเจรจาต่อรองกับร้านค้าอย่างสร้างสรรค์ 
       การบริหารข้อมูลของบริษัทและคู่แข่งอย่างมีประสิทธิผล
       การจัดสรรการส่งเสริมการขายให้เหมาะสม 
       การพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
เจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าคุณภาพ ควรให้ความสำคัญใน 3 เรื่องหลักดังนี้ 
       การบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
       การจูงใจร้านค้าและเจรจาต่อรอง 
       การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเทคนิคในการวิเคราะห์ตลาดและสร้างการได้เปรียบ ในการแข่งขันให้พื้นที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการจูงใจและเจรจาต่อรองกับร้านค้า โดยทำให้ร้านค้ามีความไว้วางใจและเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์โอกาสและการแข่งขัน
       มูลค่าขนาดตลาดเป้าหมาย 
       กลยุทธ์การพิชิตลูกค้าเป้าหมาย 
       เทคนิคการขยายโอกาสทางการตลาด 
       การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
       Workshop: สร้างแนวคิดทางการแข่งขันของตัวเอง 
เทคนิคการจูงใจอย่างเหนือชั้น
       การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง 
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ 
       การทำให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       การจูงใจลูกค้าให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ 
       Workshop: บทพูดการเจรจาต่อรอง 
       Role Playing: การเอาชนะข้อโต้แย้งและจูงใจลูกค้า 
การบริหารการส่งเสริมการขายเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาพื้นที่ ณ จุดขาย 
       การตรวจสอบและการจัดเรียงสินค้าให้โดนใจ 
       การใช้การสื่อสารการตลาดอย่างมีคุณภาพ 
       การนำเสนอ Promotion ให้ตรงใจลูกค้า 
       Workshop: ออกแบบการบริหารพื้นที่ ณ จุดขายของตัวเอง 
การพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างบูรณาการ
       การบริหารระบบงานข้อมูลอย่างมีคุณค่า 
       การมุ่งมั่นในเป้าหมายด้วยความท้าทาย 
       การมีหัวใจในการให้บริการลูกค้า (Customer Care) 
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
       Workshop: คุณสมบัติที่คุณเลือกพัฒนา
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม