หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการขายเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Selling Psychology & Technique for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการขายเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ (Selling Psychology & Technique for Success)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ของพนักงานขายสินค้าและบริการ เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการขายของตัวเองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง (Insight) ของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การขายที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าผลลัพธ์ ซึ่งจะนำไปสู่การปิดการขายที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง (Value Proposition)


การประเมินคุณลักษณะของลูกค้าด้วย DISC ช่วยทำให้สามารถนำเสนอ สินค้า/บริการ เพื่อสอดคล้องกับคุณลักษณะนั้นๆได้อย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นบุคคลสำคัญ ที่ได้รับการดูแลตามคุณค่าในตัวเอง (Customer Centric) แล้วนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง เป็นพื้นที่แห่งชัยชนะของการขาย (Wining Zone)เทคนิคการใช้เรื่องเล่า (Storytelling) ในกระบวนการขาย สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ มองเห็นภาพและข้อมูลที่มีการอ้างอิง กระตุ้นให้เกิดสัญญาณซื้อของลูกค้ามากขึ้น ทำให้กระบวนการขายในแต่ละช่วงเกิดการจูงใจลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่าของพนักงานขายด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในบทบาทของพนักงานขาย ที่ใช้ประกอบกระบวนการขายของตัวเอง และประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้า และค้นหาความต้องการภายใน (Insight) ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ นำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อลูกค้าอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับเทคนิคต่างๆจะเกิดความเข้าใจและนำไปใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่า (Storytelling) ชวนคิดเปลี่ยนมุมมอง และหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้าได้ และฝึกฝนการเล่าเรื่องของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการปิดการขายที่เหนือขั้น โดยใช้ทักษะการสื่อสาร และความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละประเภทอย่างหลากหลายมากขึ้น


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

หลักการพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ให้สอดคล้องกับลูกค้า
         สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะการขาย
        การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วย DISC
        การประยุกต์ใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า
         การปฏิบัติกับลูกค้าตามคุณลักษณะของลูกค้า
         การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
         กิจกรรม : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับการใช้ทักษะการขาย
การนำจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาสร้าง Winning Zone
         การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer Insight)
         วงจรการขายคัดกรองลูกค้าคุณภาพ
        กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
         การออกแบบพื้นที่แห่งชัยชนะ (Wing Zone) ของตัวเอง
         กิจกรรม : การนำเสนอขายให้ตรงความต้องการของลูกค้า
เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้โดนใจ (Storytelling)
        ความหมายของ Storytelling ที่ดี
         คุณลักษณะของ Storytelling แต่ละประเภท
         รายละเอียดที่ควรมีในการเล่าเรื่อง
        เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้สอดคล้องกับสถานการณ์
         กิจกรรม : การออกแบบเรื่องเล่าของตัวเอง
         Role Playing : ดำเนินการเล่าเรื่องให้โดนใจ
การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องในกระบวนการขาย
         การสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอ (Storytelling for Presentation)
         การสร้างเรื่องเล่าเปลี่ยนมุมมองของลูกค้า (Storytelling for Change Focus)
         การสร้างเรื่องเล่าหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง (Storytelling for Influencing)
         การสร้างเรื่องเล่าสร้างความเชื่อมั่นก่อนปิดการขาย (Storytelling for Confidence)
         Role Playing : การฝึกฝนการเล่าเรื่องในแต่ละสถานการณ์

Day II : กระบวนการปิดการขายอย่างเหนือขั้น
การพัฒนาทักษะการสื่อสารในกระบวนการขาย
         การสร้างการเข้ากันได้กับลูกค้า (Build Rapport)
         เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาด
         เทคนิคการฟังเชิงลึกเข้าใจ Insight ของลูกค้า
        เทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วม (Agreement Frame)
         Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคต่างๆในกระบวนการขาย
เทคนิคปิดการขายในลักษณะต่างๆ
         การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ
         การปิดการขายโดยเปลี่ยนกรอบความคิด (Reframing)
         การปิดการขายโดยหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง (Change Focus)
         การปิดการขายเชิงกลยุทธ์
         Role Playing : การสร้างกระบวนการปิดการขายใน Style ตัวเองกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม