หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการขายเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Selling Psychology & Technique for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการขายเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ (Selling Psychology & Technique for Success)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ของพนักงานขายสินค้าและบริการ เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการขายของตัวเองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง (Insight) ของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การขายที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าผลลัพธ์ ซึ่งจะนำไปสู่การปิดการขายที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง (Value Proposition)


การประเมินคุณลักษณะของลูกค้าด้วย DISC ช่วยทำให้สามารถนำเสนอ สินค้า/บริการ เพื่อสอดคล้องกับคุณลักษณะนั้นๆได้อย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นบุคคลสำคัญ ที่ได้รับการดูแลตามคุณค่าในตัวเอง (Customer Centric) แล้วนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง เป็นพื้นที่แห่งชัยชนะของการขาย (Wining Zone)เทคนิคการใช้เรื่องเล่า (Storytelling) ในกระบวนการขาย สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ มองเห็นภาพและข้อมูลที่มีการอ้างอิง กระตุ้นให้เกิดสัญญาณซื้อของลูกค้ามากขึ้น ทำให้กระบวนการขายในแต่ละช่วงเกิดการจูงใจลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่าของพนักงานขายด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในบทบาทของพนักงานขาย ที่ใช้ประกอบกระบวนการขายของตัวเอง และประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้า และค้นหาความต้องการภายใน (Insight) ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ นำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่าต่อลูกค้าอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับเทคนิคต่างๆจะเกิดความเข้าใจและนำไปใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่า (Storytelling) ชวนคิดเปลี่ยนมุมมอง และหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้าได้ และฝึกฝนการเล่าเรื่องของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการปิดการขายที่เหนือขั้น โดยใช้ทักษะการสื่อสาร และความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละประเภทอย่างหลากหลายมากขึ้น


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

หลักการพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ให้สอดคล้องกับลูกค้า
         สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะการขาย
        การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วย DISC
        การประยุกต์ใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า
         การปฏิบัติกับลูกค้าตามคุณลักษณะของลูกค้า
         การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
         กิจกรรม : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับการใช้ทักษะการขาย
การนำจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาสร้าง Winning Zone
         การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer Insight)
         วงจรการขายคัดกรองลูกค้าคุณภาพ
        กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
         การออกแบบพื้นที่แห่งชัยชนะ (Wing Zone) ของตัวเอง
         กิจกรรม : การนำเสนอขายให้ตรงความต้องการของลูกค้า
เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้โดนใจ (Storytelling)
        ความหมายของ Storytelling ที่ดี
         คุณลักษณะของ Storytelling แต่ละประเภท
         รายละเอียดที่ควรมีในการเล่าเรื่อง
        เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้สอดคล้องกับสถานการณ์
         กิจกรรม : การออกแบบเรื่องเล่าของตัวเอง
         Role Playing : ดำเนินการเล่าเรื่องให้โดนใจ
การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องในกระบวนการขาย
         การสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอ (Storytelling for Presentation)
         การสร้างเรื่องเล่าเปลี่ยนมุมมองของลูกค้า (Storytelling for Change Focus)
         การสร้างเรื่องเล่าหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง (Storytelling for Influencing)
         การสร้างเรื่องเล่าสร้างความเชื่อมั่นก่อนปิดการขาย (Storytelling for Confidence)
         Role Playing : การฝึกฝนการเล่าเรื่องในแต่ละสถานการณ์

Day II : กระบวนการปิดการขายอย่างเหนือขั้น
การพัฒนาทักษะการสื่อสารในกระบวนการขาย
         การสร้างการเข้ากันได้กับลูกค้า (Build Rapport)
         เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาด
         เทคนิคการฟังเชิงลึกเข้าใจ Insight ของลูกค้า
        เทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วม (Agreement Frame)
         Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคต่างๆในกระบวนการขาย
เทคนิคปิดการขายในลักษณะต่างๆ
         การปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ
         การปิดการขายโดยเปลี่ยนกรอบความคิด (Reframing)
         การปิดการขายโดยหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง (Change Focus)
         การปิดการขายเชิงกลยุทธ์
         Role Playing : การสร้างกระบวนการปิดการขายใน Style ตัวเองกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม