คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ

(Advance Listening Skill) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection) ไม่ใช่เพียงแค่การพูดดี ให้คนอื่นเข้าใจเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ซึ่งก็คือ การรับฟัง(Listening) ของผู้ที่สื่อสารที่ให้ความสำคัญของผู้ฟังเช่นเดียวกัน
 ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นข้อขัดแย้งในปัจจุบันนี้ หลายสาเหตุมาจากการฟังที่ไม่ดีของคู่เจรจาสื่อสาร ทำให้รับฟังและให้ความหมายกับคำพูดที่แค่ต่างกัน ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการฟังในแต่ละประเภทก็จะทำให้การพัฒนาเทคนิคการฟังได้ดีขึ้นเช่น...
       การได้ยินแต่ไม่รับฟัง
       การฟังเพื่อการสนทนา
       การฟังเพื่อให้คำแนะนำ
       การรับฟังอย่างตั้งใจ
       การฟังเพื่อการขัดแย้ง
 การฟังที่ดี (Good Listening) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบทบาทต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเพราะการฟังขั้นเทพ สามารถทำให้บทบาทต่างๆมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการให้ความสำคัญที่องค์ประกอบของการฟัง เช่น
       บทบาทที่เป็นอยู่ในการสื่อสารครั้งนั้นๆ
       จุดประสงค์ของการฟังนครั้งนั้นๆ
       การเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้พูด

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการฟังประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจมากขึ้น
 เพื่อสร้างกิจกรรมเชิงปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้ตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบที่เป็น Style ของตัวเองกับบทบาทต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการฟัง
      การฟัง...หลักการสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น
      คำถามฉุกคิดเกี่ยวกับการฟัง
      ความหมายของการฟังประเภทต่างๆ
      Workshop: การพัฒนาหลักการฟังที่ดี
 การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟังขั้นเทพ
      องค์ประกอบที่สำคัญของการฟัง
      ธรรมชาติของมนุษย์กับการฟัง
      อิทธิพลของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของการฟัง
      NLP Model of Communication
      Workshop: การพัฒนาทักษะการฟังขั้นเทพ
      กิจกรรมย่อย: เทคนิคการฟังของตัวเอง
 เทคนิคการฟังกับบทบาทต่างๆ ของตัวเอง
      เทคนิคการฟังในฐานะผู้จัดการ (หัวหน้างาน)
      เทคนิคการฟังในฐานะพี่เลี้ยง (พ่อ-แม่-พี่)
      เทคนิคการฟังในฐานะโค้ช (Coach)
      เทคนิคการฟังในฐานะที่ปรึกษา (Consult)
      กรณีศึกษา: การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      Role Playing: การฟังและการสื่อสารที่ดี
 การประยุกต์ใช้การฟังขั้นเทพกับการทำงาน
      การประยุกต์ใช้กับการประชุมและเสนอผลงาน
      การประยุกต์ใช้กับการประสานการทำงาน
      การประยุกต์ใช้กับการสอนงานและอบรม
      การประยุกต์ใช้กับการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      Workshop: กำหนดรูปแบบการฟังของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารทักษะการฟังNLP

แสดงความคิดเห็น