หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ - หลักสูตร 1 วัน
(Advance Listening Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ (Advance Listening Skill)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection) ไม่ใช่เพียงแค่การพูดดี ให้คนอื่นเข้าใจเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ซึ่งก็คือ การรับฟัง(Listening) ของผู้ที่สื่อสารที่ให้ความสำคัญของผู้ฟังเช่นเดียวกัน
 ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นข้อขัดแย้งในปัจจุบันนี้ หลายสาเหตุมาจากการฟังที่ไม่ดีของคู่เจรจาสื่อสาร ทำให้รับฟังและให้ความหมายกับคำพูดที่แค่ต่างกัน ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการฟังในแต่ละประเภทก็จะทำให้การพัฒนาเทคนิคการฟังได้ดีขึ้นเช่น...
       การได้ยินแต่ไม่รับฟัง
       การฟังเพื่อการสนทนา
       การฟังเพื่อให้คำแนะนำ
       การรับฟังอย่างตั้งใจ
       การฟังเพื่อการขัดแย้ง
 การฟังที่ดี (Good Listening) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบทบาทต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเพราะการฟังขั้นเทพ สามารถทำให้บทบาทต่างๆมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการให้ความสำคัญที่องค์ประกอบของการฟัง เช่น
       บทบาทที่เป็นอยู่ในการสื่อสารครั้งนั้นๆ
       จุดประสงค์ของการฟังนครั้งนั้นๆ
       การเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้พูด

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการฟังประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจมากขึ้น
 เพื่อสร้างกิจกรรมเชิงปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้ตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบที่เป็น Style ของตัวเองกับบทบาทต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการฟัง
      การฟัง...หลักการสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น
      คำถามฉุกคิดเกี่ยวกับการฟัง
      ความหมายของการฟังประเภทต่างๆ
      Workshop: การพัฒนาหลักการฟังที่ดี
 การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟังขั้นเทพ
      องค์ประกอบที่สำคัญของการฟัง
      ธรรมชาติของมนุษย์กับการฟัง
      อิทธิพลของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของการฟัง
      NLP Model of Communication
      Workshop: การพัฒนาทักษะการฟังขั้นเทพ
      กิจกรรมย่อย: เทคนิคการฟังของตัวเอง
 เทคนิคการฟังกับบทบาทต่างๆ ของตัวเอง
      เทคนิคการฟังในฐานะผู้จัดการ (หัวหน้างาน)
      เทคนิคการฟังในฐานะพี่เลี้ยง (พ่อ-แม่-พี่)
      เทคนิคการฟังในฐานะโค้ช (Coach)
      เทคนิคการฟังในฐานะที่ปรึกษา (Consult)
      กรณีศึกษา: การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      Role Playing: การฟังและการสื่อสารที่ดี
 การประยุกต์ใช้การฟังขั้นเทพกับการทำงาน
      การประยุกต์ใช้กับการประชุมและเสนอผลงาน
      การประยุกต์ใช้กับการประสานการทำงาน
      การประยุกต์ใช้กับการสอนงานและอบรม
      การประยุกต์ใช้กับการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      Workshop: กำหนดรูปแบบการฟังของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง