หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Career Path Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิผล (Effective Career Path Development)

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความก้าวหน้าในวิชาชีพนับว่าเป็นปัจจัย ความสำเร็จของการดำเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากบุคคลที่มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพของตนเองเป็นบุคคลที่ตระหนัก ถึงความสำคัญของตนเองที่มีต่อองค์การ และพยายามพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่ออาชีพให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง สามารถขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน กระบวนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพจะทำให้พนักงาน เกิดการวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มองเห็นอนาคตในชีวิตการทำงานของตนเอง โดยการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของพนักงานแต่ละคน เชื่อมโยงเป้าหมายพนักงานกับเป้าหมายหลักขององค์การ และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่ประสงค์จะทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพในองค์การ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง
         อบรมบริการ การปรับแนวคิดเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง 
          การสำรวจตนเอง มองเห็น และยอมรับตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง
          การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเพื่อนำไปสู้การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง
          การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง 

2. การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
         อบรมบริการ แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
          การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ 
          การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสมัยใหม่
          การจัดการสายอาชีพ (Career Management) 
          การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) 
          การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง


แนวทางการฝึกอบรม
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันทีด้วยแนวทางของตนเอง ประยุกต์บนสภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. การบรรยายเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี นำไปรู้แนวทางการพัฒนาตนเอง
3. กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
          การบรรยายเนื้อหา
          Workshop สรุปเนื้อหา
          การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม