หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการยุคใหม่ - หลักสูตร 2 วัน
(The First Time Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการยุคใหม่ (The First Time Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ที่ดี เพื่อทำให้เกิดการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำได้ (Leadership Awareness) ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในฐานะผู้นำ สร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ที่ดี จะทำให้เสริมสร้างการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำ และสามารถบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากทีมงาน มีดังนี้
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (PDCA)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ที่มีความแตกต่างกัน ความต้องการในเรื่องที่จะพัฒนาแตกต่างกัน ทำให้ผู้นำ (หัวหน้างาน) มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด

การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบังชาที่มีประสิทธิผล จะทำให้ทีมงานสามารถสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ตามเป้าหมาย มีความสุขในการทำงาน (Happiness) และดึงศักยภาพของตัวเอง (Unleash The Potential) ของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้หัวหน้างานต้องมีความสามารถและเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน
กระบวนการบริหารงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายต้องใช้หลักการต่างๆ หลากหลายอย่างเช่น...
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       หลักการสอนงาน (Coaching) ที่ดี
       หลักการในการควบคุม (Controlling) ที่ดี
       หลักการในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี

การพัฒนาทักษะการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเพราะทักษะการสอนงานมีความหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของลักษณะงานแต่ละอย่าง ทำให้สามารถช่วยเหลือและควบคุมงานของทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น
       การสอนทฤษฎีความหมายในเนื้องาน (Teaching)
       การสอนเทคนิควิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (Training)
       การสอนให้มีแนวความคิดที่ดี (Coaching)
       การให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา (Consulting)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเอง (Feedback)

การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรแต่ละประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันทำให้การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ที่ดีในการบริหารจัดการทีมงาน และพัฒนาตัวเองให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายได้ด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้กับบทบาทของผู้นำ (Leadership Awareness) ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในการเป็นหัวหน้างานที่ดีอย่างครบถ้วน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะของหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ผ่านการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง ได้ทันทีหลังการฝึกอบรม
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการพัฒนาและสอนทีมงานโดยการปฏิบัติจริงใน Class ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการฝึกอบรม
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เทคนิคในการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างครบถ้วน สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละคน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถจูงใจและดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential) ในการทำงานบรรลุผลการปฏิบัติงานได้ด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่
บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่
       สนุกกับ “คำสำคัญ (Keywords)” สร้างการเรียนรู้
       ผู้จัดการในอุดมคติของทีมงานทั่วไป
       หลักพื้นฐานของผู้จัดการ
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติตัวในฐานะผู้จัดการยุคใหม่
การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำที่ดี (Leadership Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       Workshop : การสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ทักษะที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       การกล้าในการตัดสินใจ
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
การบริหารผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Performance Management)
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       Workshop : สรุปแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี

Day II : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวความคิดใหม่
เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย T.A.R. Model
       กระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ
       หลักการสัมภาษณ์ให้ได้บุคลากรที่ใช่
       ประเด็นสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสัมภาษณ์
       การใช้กรอบความคิดของ T.A.R. Model เล่าเรื่อง
       เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย T.A.R. Model
       Role Playing : การสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการจริงด้วย T.A.R. Model
การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการสอนงานด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
       กรอบความคิดของการโค้ชงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน (Feed Forward Motivation)
       Role Playing : การประยุกต์ใช้กับการทำงานเสมือนจริง
แนวทางบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
       การดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential)
       เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณภาพ
       การบริหารจัดการบุคลากรที่ใช้อัตตาของตัวเอง
       การพัฒนาให้ทีมงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เชิงบวกในการทำงาน
       Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร