หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการยุคใหม่ - หลักสูตร 2 วัน
(The First Time Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการยุคใหม่ (The First Time Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ที่ดี เพื่อทำให้เกิดการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำได้ (Leadership Awareness) ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในฐานะผู้นำ สร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ที่ดี จะทำให้เสริมสร้างการตระหนักรู้ในการเป็นผู้นำ และสามารถบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากทีมงาน มีดังนี้
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ (PDCA)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ที่มีความแตกต่างกัน ความต้องการในเรื่องที่จะพัฒนาแตกต่างกัน ทำให้ผู้นำ (หัวหน้างาน) มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด

การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบังชาที่มีประสิทธิผล จะทำให้ทีมงานสามารถสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ตามเป้าหมาย มีความสุขในการทำงาน (Happiness) และดึงศักยภาพของตัวเอง (Unleash The Potential) ของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้หัวหน้างานต้องมีความสามารถและเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน
กระบวนการบริหารงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายต้องใช้หลักการต่างๆ หลากหลายอย่างเช่น...
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       หลักการสอนงาน (Coaching) ที่ดี
       หลักการในการควบคุม (Controlling) ที่ดี
       หลักการในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี

การพัฒนาทักษะการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเพราะทักษะการสอนงานมีความหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของลักษณะงานแต่ละอย่าง ทำให้สามารถช่วยเหลือและควบคุมงานของทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น
       การสอนทฤษฎีความหมายในเนื้องาน (Teaching)
       การสอนเทคนิควิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (Training)
       การสอนให้มีแนวความคิดที่ดี (Coaching)
       การให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา (Consulting)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเอง (Feedback)

การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรแต่ละประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันทำให้การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset) ที่ดีในการบริหารจัดการทีมงาน และพัฒนาตัวเองให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายได้ด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้กับบทบาทของผู้นำ (Leadership Awareness) ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในการเป็นหัวหน้างานที่ดีอย่างครบถ้วน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะของหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ผ่านการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง ได้ทันทีหลังการฝึกอบรม
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการพัฒนาและสอนทีมงานโดยการปฏิบัติจริงใน Class ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการฝึกอบรม
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เทคนิคในการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างครบถ้วน สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละคน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถจูงใจและดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential) ในการทำงานบรรลุผลการปฏิบัติงานได้ด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่
บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่
       สนุกกับ “คำสำคัญ (Keywords)” สร้างการเรียนรู้
       ผู้จัดการในอุดมคติของทีมงานทั่วไป
       หลักพื้นฐานของผู้จัดการ
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติตัวในฐานะผู้จัดการยุคใหม่
การสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำที่ดี (Leadership Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
       Workshop : การสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ทักษะที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       การกล้าในการตัดสินใจ
       Workshop : การเลือกทักษะที่สำคัญไปปฏิบัติ
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
การบริหารผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Performance Management)
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       Workshop : สรุปแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี

Day II : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวความคิดใหม่
เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย T.A.R. Model
       กระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ
       หลักการสัมภาษณ์ให้ได้บุคลากรที่ใช่
       ประเด็นสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสัมภาษณ์
       การใช้กรอบความคิดของ T.A.R. Model เล่าเรื่อง
       เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย T.A.R. Model
       Role Playing : การสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการจริงด้วย T.A.R. Model
การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการสอนงานด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
       กรอบความคิดของการโค้ชงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน (Feed Forward Motivation)
       Role Playing : การประยุกต์ใช้กับการทำงานเสมือนจริง
แนวทางบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
       การดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential)
       เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณภาพ
       การบริหารจัดการบุคลากรที่ใช้อัตตาของตัวเอง
       การพัฒนาให้ทีมงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เชิงบวกในการทำงาน
       Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง