หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Innovation Creativity)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในองค์กร (Innovation Creativity)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

สร้างนวัตกรรมสินค้า/บริการ...สร้างความแตกต่างให้องค์กร 
สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน"


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในการทำธุรกิจนั้นมีสภาพการตลาด ที่มีการแข่งขันสูงรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่สูง ต้นทุนสินค้า แพงขึ้น ค่าแรงที่มีคุณภาพที่หายากและมีแนว โน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อัตราดอกเบี้ยที่ จะสูงขึ้นอีกเป็นเวลานาน ดังนั้นการที่จะเพิ่ม อัตราการทำกำไรของสินค้าเดิมในกิจการ หรือ การรักษาอัตรากำไรที่เท่าเดิมโดยที่ไม่มีการ พัฒนาในสินค้านั้นอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก 
การวางแผนในการบริหารต้นทุน ในการผลิตเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย ลดต้นทุน การเลือกวัตถุดิบที่ถูกลง การบริหารแรงงานที่ต้นทุนต่ำ การลดการสูญเสียในการผลิต การลดการจัดเก็บสต็อก การวางแผนการซื้อวัตถุดิบครั้ง ละมากๆ เหล่านี้ท่านก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดแล้ว 
การวางแผนการตลาด ที่หาช่องทางการขายใหม่ในกลุ่มลูกค้าในกลุ่มใหม่ในประเทศใหม่ การจัดทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม การสร้างตัวแทนขายใหม่ทั้งขายส่ง ขายปลีก การทำ E-Business อีกทั้งพัฒนาการตลาดใน Red Ocean ให้เป็น Blue Ocean ที่มีโอกาสในการตลาดมากขึ้นท่านก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว 
การวางแผนทางการเงิน ที่จะหาเงินกู้ในการขยายธุรกิจ การลดการใช้เงินกู้ที่ไม่จำเป็น หาดอกเบี้ยที่ต่ำในขณะที่แนวโน้มดอกเบี้ยจะขึ้นสูง การทำ Forward เพื่อลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทุกกิจการได้ดำเนินการตามกำลังความรู้ วิสัยท์ทัศน์ กำลังเงินของกิจการมาแล้วเป็นอย่างดี
การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการในองค์กร จะสามารถพัฒนาองค์กรหรือกิจการเพื่อเตรียมการแข่งขันในอนาคตได้ และ ถึงเวลาที่ผู้บริหารควรเตรียมแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมของสินค้า/บริการหรือองค์กร เพื่อการสร้างตลาดเกิดใหม่โดย การจัดทำ work shop นี้ผู้บริหารและทีมงานสามารถที่จะช่วยพัฒนา ระดมสมองหาแนวคิดให้กิจการ ทีมงานการ พัฒนาสินค้าใหม่ที่อาจออกสู่ตลาดในอนาคต โดยการช่วยจัดเตรียมการและการให้แนวทาง จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมลงทุนใน กิจการและอยู่ในหน่วยงานการช่วยพิจารณา สนับสนุนเงินแก่โครงการนวัตกรรมมาเป็นเวลานาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาในองค์กร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวดกรรมใหม่
เพื่อให้ ผู้บริหารและทีมงานดึงศักยภาพของทีมงานมาใช้อย่างเป็นระบบในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อการพัฒนาสินค้าในตลาดเกิดใหม่ในอนาคต
เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันในหลายฝ่ายงานในการรับทราบปัญหาและช่วยพัฒนาร่วมกัน

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อการเข้าอบรม
 การทบทวนแผนการตลาด การเงิน และการจัดการองค์กร และปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
การหานโยบายในการลดต้นทุนในสินค้า
การนำปัญหามาพัฒนาสินค้า
การร่วมสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า
การที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความหมายของการทำนวัตกรรม
       เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
       เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

ที่มาของการทำนวัตกรรม
       สาเหตุ/แนวคิดของการทำนวัตกรรม
       ตย.การทำนวัตกรรมในต่างประเทศ
       ตย.โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงิน ในการทำโครงการนวัตกรรมในประเทศ

แนวทาง/โอกาสของการทำนวัตกรรม
       การพัฒนาโครงการจากการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์
การร่วมคิดค้นพัฒนานวัตกรรมของสินค้า
       การพิจารณาจากการลดต้นทุนการผลิต
       การนำเทคโนโลยี่เข้าร่วมพัฒนา
       การเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้า
       การลดขั้นตอนการผลิต
       การนำซอฟท์แวร์มาพัฒนา
       การใช้วิกฤตการณ์มาพัฒนาสินค้า
       การต่อยอดสินค้าเดิมที่มีอยู่

การสรุปแนวทางจัดการงานนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการทางตลาด
       การนำแนวทางการพัฒนามาจัดเรียงตามความสำคัญของ ความต้องการทางการตลาด

แนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เป็นตามเป้าหมาย
1 การนำแนวคิดของการพัฒนาที่หลากหลายในแต่ด้านมาพิจารณา ศึกษาเพื่อเรียงลำดับของการพัฒนา โดย พิจารณาจากการตลาด การเงิน ความพร้อมองค์กร
2.การหาที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค หรือการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับจ้าง เพื่อเตรียมการพัฒนาโครงการ
3.การจัดตั้งงบประมาณและทีมงานในการจัดทำโครงการ
4.การติดต่อหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณการทำนวัตกรรม
5.การจัดทำแผนการตลาดควบคู่เพื่อศึกษาแนวทางการวางสินค้าและการจำหน่าย

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม การเรียนรู้แบบการระดมความคิด Brain Stroming โดยผู้เรียนจะเป็นผู้คิด/พัฒนา นวตกรรมร่วมกัน ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานและกล้าที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น และนำแนวทางที่ได้ไปคิดและหาวิธีปฎิบัติต่อไป
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop ในการร่วมคิดและแสดงความเห็น
       การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       แนวทางที่จะต้องนำไปดำเนินการต่อ ทั้งการศึกษาการผลิตและการตลาดใหม่ๆ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ให้เกิดการพัฒนา


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหาร/พนักงาน
การพัฒนาธุรกิจ
สายการตลาด
ฝ่ายขาย
เทคนิค
บัญชีต้นทุน
เจ้าของกิจการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม