หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Organization Changing for The New Paradigm)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน (Effective Organization Changing for The New Paradigm)

อ. จุมพล คุณากร

(ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนจากสิ่งที่น่าจะดำเนินการเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ 
การเปลี่ยนแปลงมักจะทำให้เกิดความสับสน และทำให้ได้รับความรู้สึกที่ขัดแย้งและเป็นทุกข์ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตองค์กรก็ต้องการความอยู่รอดและความก้าวหน้าเพื่อการแข่งขันในปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อรองรับการเปิด AEC ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตจนปัจจุบันและจะมีผลในอีก 3 ปีข้างหน้า 
การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มที่ผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้นำยังต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของเขาเอง 
ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายและแนวทางที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง นำทีมงานให้ยอมรับและเอาชนะต่อความรู้สึกเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร 
เพื่อให้ทีมงานสามารถร่วมกันบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ทีมงานสร้างแนวคิดในการทำงานและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับ ตนเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง” 
       ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
       ผลกระทบที่จะเกิดจากการเปิดเขตการค้าเสรี AEC 
       การเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ผ่านมา 
       การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและองค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
       องค์คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่? 
       ทีมงานจะจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? 

ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 
       กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง
       สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
       การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 
       การทำให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

เรียนรู้แนวความคิดเรื่องการทำงานร่วมกันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
       การทำความเข้าใจผู้ร่วมงานที่หลากหลาย(Generation ) 
       การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
       การยุบรวมหน่วยงานให้ราบรื่น
       การขยายงานที่เกินความคาดหมาย 

การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ (Strategic Change Agent) 
       การทำให้ทีมงานมองเห็นปัญหา/อุปสรรค
       การกระตุ้นให้ทีมงานลงมือทำ 
       การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานสำเร็จ
       การสร้างแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน: คัมภีร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม