คอร์สฝึกอบรม การพัฒนา Growth Mindset กับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

(Growth Mindset for Performance Working) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนา Growth Mindset กับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance Working) สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะการทำงานย่อมต้องมีการวางแผนที่ดี เมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการแก้ไขปัญหานั้นด้วย พร้อมกับการกล้าในการตัดสินใจ ซึ่งต้องใช้กรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการบริหารจัดการการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance Management) ให้กับทีมงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้ หัวหน้างานต้องมี Growth Mindset ของตัวเองและบริหารจัดการงานด้วย Growth Mindset จึงจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และทำให้ทีมงานมี Growth Mindset ในการทำงานไปด้วยการพัฒนา Growth Mindset ให้พร้อมรับกับปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ยังคงทำงานต่อไป ไม่ยอมแพ้ปัญหาที่เกิดขึ้น และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ มากกว่าการใช้อารมณ์ การพัฒนา Growth Mindset จึงเป็นการทำให้มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่รอบด้านมากขึ้น นำไปสู่วิธีการที่ดีในการจัดการปัญหา และบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อที่ให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงการเปลี่ยน Fixed Mindset ของตัวเองในการทำงานต่างๆให้เป็น Growth Mindset บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นการพัฒนา Growth Mindset ในการทำงานกับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับปัญหาและอุปสรรคการทำงานของตัวเองด้วย Growth Mindset จนได้แนวทางที่เป็น Style ของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การสร้าง Growth Mindset กับการพัฒนาตัวอง
      อบรม สัมมนา สนุกกับคำสำคัญ (Keyword)
      อบรม สัมมนา ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
      อบรม สัมมนา การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R+O)
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
การสร้าง Growth Mindset กับการวางแผนสู่เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การตั้งเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของการวางแผน
      อบรม สัมมนา การกำหนดหน่วยวัด (KPI) ที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมายให้เกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างผลการปฏิบัติงานด้วย Growth Mindset
การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา หลักการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย Growth Mindset
การพัฒนา Growth Mindset สำหรับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การมองปัญหาด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การเป็นนักแก้ปัญหาด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การกล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วย Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การพัฒนา Growth Mindset กับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้าง Growth Mindset กับการแก้ปัญหาของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร


บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Growth MindsetPerformanceกรอบความคิด

แสดงความคิดเห็น