หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา Growth Mindset ด้วยตนเอง เพื่อการทำงานและใช้ชีวิต - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา Growth Mindset ด้วยตนเอง เพื่อการทำงานและใช้ชีวิต

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ชุดความคิดแบบ Growth Mindset คืออีกด้านของชุดความคิดเดิมที่เราเคยใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน Growth Mindset เคยปรากฏขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา เป็นครั้งคราว เราอาจเคยสัมผัส หรือเคยเห็นตัวชุดความคิดแบบ Growth Mindset และอาจมีความสุขกับผลของชุดความคิดนั้น จนเราหลงลืม Growth Mindsetของเราที่เคยมี แต่กลับหลงอยู่กับผลของมัน ซึ่งคือ คือความสำเร็จ หรือรางวัลชีวิตอื่นๆที่เราแสวงหา
การที่เราได้มีโอกาสทบทวน เหตุการณ์ รับรู้ว่าเราก็มี Growth Mindset จะทำให้การมี Growth Mindset ไม่ใช่การสร้างใหม่ เพียงแต่ทำสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วให้ปรากฏชัดขึ้น และสามารถประเมินเหตุการณ์และใช้ชุดความคิดได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การทำงาน และการดำเนินชีวิต เป็นไปได้อย่างสมดุล ทั้งความสุข และการประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ประสบการณ์ การทำงานของ Growth Mindset ของตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงข้อดี และข้อจำกัดของการทำงานและดำเนินชีวิตบน Fixed Mindsetและ Growth Mindset
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงบริบทที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อ Growth Mindset
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาวิธีการเพื่อปรับใช้ Growth Mindset เพื่อการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Fixed Mindset
      อบรม สัมมนา มองเห็นรูปแบบความคิด ในการทำงานของตนเอง
      อบรม สัมมนา เห็นข้อจำกัดของการทำงานในรูปแบบของตนเอง (Fixed Mindset)
องค์ประกอบที่ทำให้เราติดอยู่กับ Mindset เดิม
      อบรม สัมมนา เห็นที่มาของการใช้ชุดความคิดเดิมในการทำงานและดำเนินชีวิต
      อบรม สัมมนา สืบค้นองค์ประกอบของการได้มาซึ่งชุดความคิดเดิม และจุดตั้งต้นการรับรู้ชุดความคิดใหม่
      อบรม สัมมนา รับรู้ถึงสิ่งที่ส่งเสริม และอุปสรรคที่คอยปิดกั้นการเกิดขึ้นของชุดความคิดแบบ Growth Mindset
ภาพความสำเร็จเมื่อมี Growth Mindset
      อบรม สัมมนา มองเห็นภาพความสำเร็จ เมื่อเกิดการทำงานแบบมี Growth Mindset ขึ้นในที่ทำงาน หรือชีวิตประจำวัน
      อบรม สัมมนา เห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตแบบ Growth Mindset
สิ่งที่จะนำไปใช้ เพื่อพัฒนา Growth Mindset
      อบรม สัมมนา วิธีการส่งเสริมการสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้น และการพัฒนา
      อบรม สัมมนา วิธีการรับรู้และกำจัดอุปสรรคที่คอยขัดขวางการเกิดขึ้นของ Growth Mindset

ตัวอย่างกิจกรรม
ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Fixed Mindset
      อบรม สัมมนา การต่อ Lego ..........ผู้เข้าร่วมจะเห็นรูปแบบการทำงานของตนเอง ที่เอื้อ และ เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
      อบรม สัมมนา ภาพปริศนา ..............ผู้เข้าร่วมจะเห็นรูปแบบการสื่อสาร และหลุมพรางในการทำความเข้าใจผู้อื่นในการทำงาน ผ่านกิจกรรม
      อบรม สัมมนา Mash mellow tower.....ผู้เข้าร่วมจะเห็นการวางตนเองในการประชุม และเห็นการร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นของตนเองขณะทำกิจกรรม
องค์ประกอบที่ทำให้เราติดอยู่กับ Mindset เดิม
      อบรม สัมมนา  Brainstorming Activities............ผู้เข้าร่วมจะเห็นองค์ประกอบทั้งหมด ทั้งจากของตนเองและเพื่อน เพื่อเห็นที่มาของ Mindset ของตน
      อบรม สัมมนา การถอดบทเรียนจากกิจกรรม
ภาพความสำเร็จเมื่อมี Growth Mindset
      อบรม สัมมนา กิจกรรมเป็ดชิงพื้นที่..........เป็นกิจกรรมท้าทายกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสพัฒนาการรับฟัง การสื่อสาร การให้ความสำคัญกับกระบวนการ อันเป็นกุญแจสำคัญของ Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การสร้างสี่เหลี่ยมร่วมกัน....... ผู้เข้าร่วมจะเห็นการแก้ไขปัญหาของตนเอง และเห็นจังหวะการเกิดขึ้นของ Growth Mindset
สิ่งที่จะนำไปใช้ เพื่อพัฒนา Growth Mindset
      อบรม สัมมนา World Cafe ...ผู้เข้าร่วมจะได้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการ การเรียนรู้ของตนเอง
      อบรม สัมมนา เนินแห่งความกล้า... การสร้าง commitment เพื่อการพัฒนาตนเอง

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
    การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม