หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา Lean Six Sigma ระดับ Yellow Belt - หลักสูตร 1 วัน
(Lean Six Sigma Yellow Belt)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา Lean Six Sigma ระดับ Yellow Belt (Lean Six Sigma Yellow Belt)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 การบริหารคุณภาพด้วยหลัการ Six Sigma ถูกพัฒนาขึ้นจากบริษัท Motorola บริษัทชั้นนำในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางอิเลคทรอนิกส์ และโทรคมนาคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 หลังจากได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าหลักการของ Six Sigma ช่วยให้บริษัทควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ขึ้นมากโดยใช้หลักการทางสถิติที่พัฒนาขึ้นมากจากวิธีการควบคุมคุณภาพก่อนหน้า วิธีการของ Six Sigma จึงได้ถูกนำไปใช้ในแทบจะทุกอุตสาหกรรมการผลิต
ปัจจุบันหลักการควบคุมคุณภาพด้วย Six Sigma ได้ถูกพัฒนาให้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากอุตสาหกรรมการผลิต และเมื่อรวมกับหลักการของ LEAN Enterprise หลักการของ Six Sigma จึงกระจายไปสู่อุตสาหกรรมบริการ สาธารณสุข การเงิน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจะใช้ Six Sigma ได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์
 ความเชี่ยวชาญในการนำ Lean Six Sigma ไปใช้ถูกแบ่งออกเป็นระดับขั้น ตั้งแต่ระดับแรกเข้า (White Belt) ระดับมือใหม่ (Yellow Belt) ระดับปฏิบัติการ (Green Belt) ระดับผู้รับผิดชอบโครงการ (Black Belt) จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ (Master Black Belt) และผู้บริหาร (Champion or Sponsor)
พัฒนาผู้เข้าอบรมจากระดับ White Belt ขึ้นสู่อีกขั้นหนึ่งของการนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ Yellow Belt
การบริหารข้อมูลด้วยหลักสถิติ
การใช้หลักการของ LEAN Management เพื่อกำจัดสิ่งสูญเปล่าในการทำงาน 8 อย่าง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการนำหลักการของ Lean Six Sigma มาใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ตนทำอยู่
ผู้เข้าอบรมควรจะผ่านการอบรมระดับ White Belt มาแล้วหรืออย่างน้อยต้องทราบเครื่องมือคุณภาพ Basic 7 QC Tools+

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

 การเรียนรู้ Lean Six Sigma ระดับ Yellow Belt
     - การพัฒนากรอบความคิดจาก White Belt สู่ Yellow Belt
     - การทบทวนความรู้ Lean Six Sigma White Belt
     - เทคนิคการใช้ 7QC Tools+ กับการทำงาน
     - หลักการทำงานแบบ 80:20 เพื่อการตัดสินใจ
     - กิจกรรม: สร้างกรอบความคิด Lean Six Sigma
การพัฒนาความเชี่ยวชาญ Lean Six Sigma Yellow Belt
     - ระดับ Yellow Belt ต้องรู้อะไรบ้าง?
     - การใช้สถิติมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
     - การวิเคราะห์ข้อมูลระดับต่างๆ (Data Analytics)
     - การใช้เสาหลักควบคุมคุณภาพ QCD (Quality, Cost, Delivery)
     - ตัวอย่างเรื่องเล่า (Storytelling): โรงงานที่ใช้ Lean Six Sigma
     - กิจกรรม: การประยุกต์ใช้ Lean Six Sigma กับการทำงาน
การพัฒนาทักษะการควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ (Quality Skill)
     - การกำจัดสิ่งสูญเปล่า 8 ประการของ LEAN Management
     - การสร้าง Process Mapping และการประยุกต์ใช้
     - การประยุกต์ใช้ A3 Project Management ในการทำงานคุณภาพ
     - กิจกรรม: การออกแบบกระบวนการทำงานให้เกิดคุณภาพ
การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากเรื่องเล่า (Storytelling for Case Study)
     - องค์กรที่ใช้ Process Mapping ในการควบคุมคุณภาพ
     - องค์กรที่ใช้ A3 Project Management แก้ปัญหางาน
     - กิจกรรม: จับกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง ร่วมกับ Workshop โดยแบ่ง Workshop/Lecture = 50/50

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม