หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา Outer Mindset และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 2 วัน
(Outer Mindset Development & Applied)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา Outer Mindset และการประยุกต์ใช้ (Outer Mindset Development & Applied)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาตัวเองโดยการสร้างกรอบความคิดเข้าใจผู้อื่นและยอมรับตัวเอง ทำให้การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบเสมอกัน ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถใช้ความแตกต่างสร้างพลังเชิงบวกร่วมกัน (Synergy) เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายร่วมกัน

การอยู่ในกล่องที่ตัวเองสร้างขึ้น เรียกว่า "การหลอกตัวเอง (Self-Deception) โดยไม่รู้ตัว" ทำให้การกระทำที่เกิดขึ้น เป็นการทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น การเลือกที่จะออกจากกล่องด้วยกรอบความคิด Outer Mindset เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ผู้นำเลือกที่จะให้ความสำคัญกับผู้อื่น และมองเรื่องของผู้อื่นมีความสำคัญเท่ากับเรื่องของเรา ทำให้ผู้นำที่ดีมีแนวโน้มที่จะเลือกให้ตัวเองอยู่นอกกล่องโดยใช้กรอบความคิด Outer Mindset มากกว่าที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในกล่องของตัวเอง
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเองให้เป็นธรรมชาติ เช่น.....
       การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์
       การให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้อื่นเท่าเทียมกับเรื่องของเรา
       การมีสติอยู่กับตัวเองและรู้ตัวในเหตุผลที่เราใช้กล่าวอ้าง
      การตระหนักรู้ว่า "การอยู่ในกล่องไม่เกิดประโยชน์"
       การเลือกอยู่นอกกล่องตลอดเวลา
การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆในการพัฒนา Outer Mindset เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน สร้างแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองและทีมงานให้มี Outer Mindset ในสถานการณ์ต่างๆได้มากขึ้น เช่น....
       การพัฒนาด้วยหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
       การพัฒนาด้วยเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Quotient)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ตัวเองในการอยู่ในกล่อง (Inward Mindset) แล้วพัฒนาตัวเองให้มี Outer Mindset ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง โดยการออกจากกล่อง (Outer Mindset) ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยการใช้ Outer Mindset ซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ Outer Mindset กับสถานการณ์ต่างๆของตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนา Outer Mindset ใน Style ของตัวเองได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การเรียนรู้และเข้าใจกล่องและการออกจากกล่อง (Outer Mindset)
การเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เกิดเป็น "กล่อง" ของบุคคล
      ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
      คุณค่า (Value) ของบุคคลเกิดจากอะไร?
      การปฏิสัมพันธ์ด้วย "กล่อง" ที่แตกต่างกัน
      การเรียนรู้ "กล่อง" ที่ตัวเองหลงอยู่ในนั้น
      Workshop : ระบุสาเหตุที่ทำให้เราอยู่ในกล่อง
การเรียนรู้และพัฒนา Outer Mindset ของตัวเอง
      หลักการสำคัญของ Outer Mindset
      การสร้าง "กล่อง" ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
      การหลอกตัวเอง (Self-Deception) ทำให้เข้าไปอยู่ในกล่อง
      การพาตัวเองออกจากกล่อง (Outer Mindset) ด้วยตัวเอง
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจ "กล่อง" ของตัวเอง
      Role Playing : บทสนทนา Outer Mindset
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง
      การให้ความสำคัญกับผู้อื่น มีความสำคัญเท่ากับเรา
      การสร้างสติรู้ตัวกับเหตุผลที่สร้างขึ้น
      การตระหนักรู้ "เรื่องการอยู่ในกล่องที่ใช้ประโยชน์"
      การเลือกที่จะอยู่นอกกล่องด้วยตัวเอง
      Role Playing : เทคนิคการใช้ Outer Mindset ของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การออกจากกล่องของตัวเอง
หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Collaboration) ด้วย Outer Mindset
      หลักการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
      รูปแบบการทำงาน 3 อย่าง
      การบริหารความแตกต่างสู่การเสริมพลัง (Synergy)
      การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
      กิจกรรม : กำหนดรูปแบบการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

Day II : การพัฒนา Outer Mindset และการประยุกต์ใช้
การประยุกต์ใช้ Outer Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
      การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
      การประชุมร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การทำงานและประสานงานการ
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเอง
การพัฒนา Outer Mindset ด้วยหมาก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      อิทธิพลที่เกิดจากการใส่หมวกในขณะใดขณะหนึ่ง
      ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
      ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
      เทคนิคการออกจากกล่องด้วยหมวก 6 ใบ
      กิจกรรม : การใช้หมวกสื่อสารกันในกลุ่ม
การใช้เชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) พัฒนา Outer Mindset
      ความหมายของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ)
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่บั่นทอนตัวคุณ
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ
      ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก
      กิจกรรม : การสร้าง Outer Mindset ด้วย PQ
การพัฒนาทีมงานให้มี Outer Mindset ด้วยตัวเอง
      การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
      การสร้างการตระหนักรู้การอยู่ในกล่อง (Inward Mindset)
      การโค้ชให้เปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Outer Mindset)
      การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) สร้างการเปลี่ยนแปลง
      Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงานให้มี Outer Mindset
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร