หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา Outer Mindset และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 2 วัน
(Outer Mindset Development & Applied)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา Outer Mindset และการประยุกต์ใช้ (Outer Mindset Development & Applied)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาตัวเองโดยการสร้างกรอบความคิดเข้าใจผู้อื่นและยอมรับตัวเอง ทำให้การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบเสมอกัน ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถใช้ความแตกต่างสร้างพลังเชิงบวกร่วมกัน (Synergy) เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายร่วมกัน

การอยู่ในกล่องที่ตัวเองสร้างขึ้น เรียกว่า "การหลอกตัวเอง (Self-Deception) โดยไม่รู้ตัว" ทำให้การกระทำที่เกิดขึ้น เป็นการทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น การเลือกที่จะออกจากกล่องด้วยกรอบความคิด Outer Mindset เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ผู้นำเลือกที่จะให้ความสำคัญกับผู้อื่น และมองเรื่องของผู้อื่นมีความสำคัญเท่ากับเรื่องของเรา ทำให้ผู้นำที่ดีมีแนวโน้มที่จะเลือกให้ตัวเองอยู่นอกกล่องโดยใช้กรอบความคิด Outer Mindset มากกว่าที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในกล่องของตัวเอง
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเองให้เป็นธรรมชาติ เช่น.....
       การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์
       การให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้อื่นเท่าเทียมกับเรื่องของเรา
       การมีสติอยู่กับตัวเองและรู้ตัวในเหตุผลที่เราใช้กล่าวอ้าง
      การตระหนักรู้ว่า "การอยู่ในกล่องไม่เกิดประโยชน์"
       การเลือกอยู่นอกกล่องตลอดเวลา
การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆในการพัฒนา Outer Mindset เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน สร้างแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองและทีมงานให้มี Outer Mindset ในสถานการณ์ต่างๆได้มากขึ้น เช่น....
       การพัฒนาด้วยหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
       การพัฒนาด้วยเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Quotient)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ตัวเองในการอยู่ในกล่อง (Inward Mindset) แล้วพัฒนาตัวเองให้มี Outer Mindset ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง โดยการออกจากกล่อง (Outer Mindset) ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยการใช้ Outer Mindset ซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ Outer Mindset กับสถานการณ์ต่างๆของตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนา Outer Mindset ใน Style ของตัวเองได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การเรียนรู้และเข้าใจกล่องและการออกจากกล่อง (Outer Mindset)
การเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เกิดเป็น "กล่อง" ของบุคคล
      ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
      คุณค่า (Value) ของบุคคลเกิดจากอะไร?
      การปฏิสัมพันธ์ด้วย "กล่อง" ที่แตกต่างกัน
      การเรียนรู้ "กล่อง" ที่ตัวเองหลงอยู่ในนั้น
      Workshop : ระบุสาเหตุที่ทำให้เราอยู่ในกล่อง
การเรียนรู้และพัฒนา Outer Mindset ของตัวเอง
      หลักการสำคัญของ Outer Mindset
      การสร้าง "กล่อง" ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
      การหลอกตัวเอง (Self-Deception) ทำให้เข้าไปอยู่ในกล่อง
      การพาตัวเองออกจากกล่อง (Outer Mindset) ด้วยตัวเอง
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจ "กล่อง" ของตัวเอง
      Role Playing : บทสนทนา Outer Mindset
เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง
      การให้ความสำคัญกับผู้อื่น มีความสำคัญเท่ากับเรา
      การสร้างสติรู้ตัวกับเหตุผลที่สร้างขึ้น
      การตระหนักรู้ "เรื่องการอยู่ในกล่องที่ใช้ประโยชน์"
      การเลือกที่จะอยู่นอกกล่องด้วยตัวเอง
      Role Playing : เทคนิคการใช้ Outer Mindset ของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การออกจากกล่องของตัวเอง
หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Collaboration) ด้วย Outer Mindset
      หลักการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
      รูปแบบการทำงาน 3 อย่าง
      การบริหารความแตกต่างสู่การเสริมพลัง (Synergy)
      การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
      กิจกรรม : กำหนดรูปแบบการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

Day II : การพัฒนา Outer Mindset และการประยุกต์ใช้
การประยุกต์ใช้ Outer Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
      การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
      การประชุมร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      การทำงานและประสานงานการ
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเอง
การพัฒนา Outer Mindset ด้วยหมาก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      อิทธิพลที่เกิดจากการใส่หมวกในขณะใดขณะหนึ่ง
      ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
      ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
      เทคนิคการออกจากกล่องด้วยหมวก 6 ใบ
      กิจกรรม : การใช้หมวกสื่อสารกันในกลุ่ม
การใช้เชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) พัฒนา Outer Mindset
      ความหมายของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ)
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่บั่นทอนตัวคุณ
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ
      ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก
      กิจกรรม : การสร้าง Outer Mindset ด้วย PQ
การพัฒนาทีมงานให้มี Outer Mindset ด้วยตัวเอง
      การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
      การสร้างการตระหนักรู้การอยู่ในกล่อง (Inward Mindset)
      การโค้ชให้เปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Outer Mindset)
      การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) สร้างการเปลี่ยนแปลง
      Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงานให้มี Outer Mindset
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ