หลักสูตรฝึกอบรม การพูดในที่สาธารณะ - หลักสูตร 1 วัน

(Public Speaking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพูดในที่สาธารณะ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ปัจจุบันการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล โดยเฉพาะสื่อบุคคลถือว่ามีบทบาทและมีความสำคัญยิ่ง ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เนื่องจากทุกองค์กร ทั้งที่เป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคธุรกิจ มักจะมีบุคลากรประจำอยู่ในทุกพื้นที่ ทำหน้าที่แทนผู้บริหาร บุคคลเหล่านั้น มักได้รับเกียรติ์ในการแสดงตัวในที่สาธารณะ รวมทั้งได้รับโอกาสให้ขึ้นพูดบนเวทีในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 การพูดในที่สาธารณะนั้น ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งเจตนคติที่ดีต่อผู้พบเห็น รวมทั้งการพูดต่อหน้าสาธารณชนจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พูดต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะ ทัศนคติและหลักการพูดที่ถูกต้อง รวมทั้งต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว และองค์กรได้ 
ศิลปะการพูดในที่สาธารณะให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ หรือการพูดเพื่อชนะใจคน เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนกันได้ บ่อยครั้งที่ความคิดที่ดีกลับพลาดโอกาสที่คาดหวังไป เนื่องจากการพูดที่ขาดความแหลมคม ขาดการจัดระบบระเบียบความคิดในการถ่ายทอด รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการขาดความเชื่อมั่นในการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรในที่สุด 
การฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะและการจัดการความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง จนมีความมั่นใจในการปรากฎตัวต่อที่ประชุมสาธารณะ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร ตลอดจนทำให้เกิดความศรัทธาและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อกับองค์กรได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่อง หลักการทั่วไปของการพูดในที่สาธารณะ การชนะอุปสรรคการพูดในที่สาธารณะ รวมทั้งการเรียนรู้จากการฝึกปฎิบัติในชั้นเรียน
เพื่อให้มีแนวคิด และเทคนิคในการพูดในที่สาธารณะ เข้าใจความขัดแย้งที่และการเจรจาต่อรองที่อาจเกิดขึ้นในที่ประชุม โดยนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างแนวคิดในการพูดและบริหารการพูดในที่สาธารณะด้วย Style ที่ เหมาะสมกับ ตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การพูดในที่สาธารณะ” 
       ความสำคัญของการพูด
       องค์ประกอบของการพูดในที่สาธารณะ
       สิ่งที่นักพูดควรมี
       ฝึกภาคปฏิบัติ # 1

หลักการทั่วไปการพูดในที่สาธารณะ 
       ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ 
       การใช้คำและน้ำเสียง
       การใช้ท่าทางประกอบการพูด 
       ฝึกภาคปฏิบัติ # 2 

อุปสรรคของการพูดในที่สาธารณะ 
       ปัจจัยที่ทำให้คนคิดเห็นต่าง 
       ลักษณะคำพูดที่ไม่ควรใช้
       การควบคุมเวลา 
       สิ่งที่ทำให้คนอื่นยอมรับคุณ 
       ฝึกภาคปฏิบัติ # 3

การเจรจาต่อรอง
       3 ส. 
       การวางแผนการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ 
       การแก้ไขความประหม่า 
       ฝึกภาคปฏิบัติ # 4 
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน

แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายเนื้อหา… เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การฝึกพูดในที่ประชุม ... ฝึกฝนเพื่อขึ้นเวทีสาธารณะ
       การตอบคำถาม … จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
การแนะนำจากวิทยากรหลังการฝึกพูดในที่ประชุม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้การพูดในที่ประชุมมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน
วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพูดการเจรจาต่อรองหลักการพูด

แสดงความคิดเห็น