หลักสูตรฝึกอบรม การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Delegation and Follow-up)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์กรจะขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานมีส่วนสำคัญในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ให้กับทีมงานลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามงานนั้นๆ ให้ได้ผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งในบางครั้งหัวหน้างานก็มีภารกิจมากและไม่มีเวลาที่จะมอบหมายงานให้ทีมงาน หรือเลือกมอบหมายงานที่ไม่เหมาะกับความสามารถบุคคล จึงทำให้ไม่สามารถทำงานทั้งหมดได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างการพัฒนาให้เกิดกับทีมงาน
   ดังนั้นหากหัวหน้างานมีความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการมอบหมายและติดตามงาน จะสามารถพัฒนาทีมงานได้จากการมอบหมายงานที่ท้าทาย และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังสามารถติดตามและให้ความช่วยเหลือ แก่ทีมงานเพื่อได้ผลลัพธ์ที่สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์
1. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการมอบหมาย และติดตามงานให้เกิดขึ้นต่อหัวหน้างาน
2. ส่งเสริมให้หัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญของการมอบหมายและติดตามงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน
3. เสริมสร้างให้หัวหน้างานมีแนวทางในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของการมอบหมายงาน (Delegation) 
ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย 
เข้าใจผู้รับมอบงาน เพื่อการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       การพิจารณา Performance ของผู้รับมอบงาน 
       การพิจารณา Potential ของผู้รับมองงาน 
การมอบหมายงานให้ไหลลื่น (Flow) 
ขั้นตอนและกระบวนการมอบหมายงาน 
ความสำคัญของการติดตามงาน (Follow-up) 
กระบวนการและเทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสนับสนุนในระหว่างติดตามงาน 
การสื่อสารในการมอบหมายและติดตามงาน
       เทคนิคการสื่อสาร
       การฟังอย่างชื่นชม (Appreciative Listening) 
       การให้ Feedback เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 
สร้างพันธะสัญญาในการมอบหมายและติดตามงานร่วมกัน

แนวทางในการฝึกอบรม
 ดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย Workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5As Process ประกอบด้วย 
       Awareness การตระหนักรู้ 
       Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง 
       Alternative การมองเห็นทางเลือก 
       Aim การตั้งเป้าหมาย 
       Action Plan การวางแผนการลงมือทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การมอบหมายงานการติดตามงานทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น