หลักสูตรฝึกอบรม การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Delegation and Follow-up)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          องค์กรจะขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานมีส่วนสำคัญในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ให้กับทีมงานลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามงานนั้นๆ ให้ได้ผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งในบางครั้งหัวหน้างานก็มีภารกิจมากและไม่มีเวลาที่จะมอบหมายงานให้ทีมงาน หรือเลือกมอบหมายงานที่ไม่เหมาะกับความสามารถบุคคล จึงทำให้ไม่สามารถทำงานทั้งหมดได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างการพัฒนาให้เกิดกับทีมงาน
          ดังนั้นหากหัวหน้างานมีความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการมอบหมายและติดตามงาน จะสามารถพัฒนาทีมงานได้จากการมอบหมายงานที่ท้าทาย และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังสามารถติดตามและให้ความช่วยเหลือ แก่ทีมงานเพื่อได้ผลลัพธ์ที่สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์
1. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการมอบหมาย และติดตามงานให้เกิดขึ้นต่อหัวหน้างาน
2. ส่งเสริมให้หัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญของการมอบหมายและติดตามงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน
3. เสริมสร้างให้หัวหน้างานมีแนวทางในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของการมอบหมายงาน (Delegation)
ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย
เข้าใจผู้รับมอบงาน เพื่อการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       การพิจารณา Performance ของผู้รับมอบงาน
       การพิจารณา Potential ของผู้รับมองงาน
การมอบหมายงานให้ไหลลื่น (Flow)
ขั้นตอนและกระบวนการมอบหมายงาน
ความสำคัญของการติดตามงาน (Follow-up)
กระบวนการและเทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสนับสนุนในระหว่างติดตามงาน
การสื่อสารในการมอบหมายและติดตามงาน
       เทคนิคการสื่อสาร
       การฟังอย่างชื่นชม (Appreciative Listening)
       การให้ Feedback เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างพันธะสัญญาในการมอบหมายและติดตามงานร่วมกัน

รายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
ดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย Workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5 As Process ประกอบด้วย 
       Awareness การตระหนักรู้ 
       Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง 
       Alternative การมองเห็นทางเลือก 
       Aim การตั้งเป้าหมาย 
       Action Plan การวางแผนการลงมือทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การมอบหมายงานการติดตามงานทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น