หลักสูตรฝึกอบรม การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัย - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัย

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านชีววิทยาของมนุษย์และวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ากับคนงานและ สิ่งแวดล้อมในการทำงานของเขา เพื่อให้คนงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และได้ผลผลิตสูงสุด จึงเกี่ยวข้องกับการปรับ งานให้เข้ากับความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งข้อจำกัดของคนงาน การเรียนรู้ความสามารถ และข้อจำกัดของมนุษย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการออกแบบลักษณะ และวิธีการทำงาน ให้เกิดความเหมาะสมกับมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้มากที่สุด เพื่อให้มนุษย์สามารถทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น การใช้การยศาสตร์จึงส่งผลเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ บุคลากรและองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านการยศาสตร์กับการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้หลักการของกายศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
3. ผู้เข้าอบรมทราบหลักการในการควบคุมและป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์

หัวข้อการบรรยาย
หัวข้อที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การยศาสตร์
     การยศาสตร์ คืออะไร
      การยศาสตร์ เกี่ยวกับเราอย่างไร
      องค์ประกอบของการยศาสตร์
หัวข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการยศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและประโยชน์ของการจัดทำระบบการยศาสตร์ในการทำงาน
หัวข้อที่ 3 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการยศาสตร์
หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการยศาสตร์
หัวข้อที่ 5 การค้นหา ปัญหาการยศาสตร์ในการทำงาน (Workshop)
หัวข้อที่ 6 การป้องกันปัญหาทางด้านการยศาสตร์
หัวข้อที่ 7 การประเมินท่าทางการทำงานแบบ REBA (Workshop)
หัวข้อที่ 8 แนวทางบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านการยศาสตร์
    ท่าทางการปฏิบัติงาน
    ท่ากายบริหารและการบริหารร่างกาย
    การออกแบบพื้นที่ทำงาน เพื่อให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์

รูปแบบการอบรม
บรรยาย 60 % Workshop 30 % เกมส์สันทนาการ 10 %

กลุ่มผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม